Verwijzing naar GGZ

Bekijk de belangrijke informatie over verwijzing naar Geestelijke Gezondheidszorg.

Wie mag verwijzen naar Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ?

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medisch specialist (waaronder psychiater)
 • Straatdokter
 • SEH-arts (spoedeisende hulp)
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • De regiebehandelaar (bij doorverwijzing van bGGZ naar gGGZ of andersom en tussen GGZ-aanbieders)

Landelijke afspraken over verwijzing

Het Ministerie heeft nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gepubliceerd. Deze afspraken gelden vanaf 1 januari 2020 en vindt u op de website van het ministerie van VWS. Zilveren Kruis volgt deze landelijk geldende afspraken.  

De belangrijkste landelijke afspraken

Er is een verwijzing nodig

 • In de gGGZ bij de start van diagnostiek en behandeling en bij een terugval meer dan 365 dagen na het afsluiten van de voorgaande DBC
 • In de bGGZ bij de start van diagnostiek en behandeling en bij het openen van een nieuwe prestatie (behalve Chronisch na 365 dagen)

Bij een onvolledige verwijzing moet er binnen 10 dagen schriftelijk aanvullende informatie aan de verwijzer worden gevraagd. Ook als deze informatie niet wordt ontvangen, is de verwijzing geldig.

Er is geen verwijzing nodig bij

 • Een crisis-DBC.
 • Spoedzorg
 • Zorg geleverd op basis van de WVGGZ
 • Voortzetting van de zorg na justitieel traject
 • Voortzetting van de zorg na zorg binnen de Jeugdwet
 • Voortzetting van de zorg in een vervolg-DBC of een parallelle DBC
 • Voortzetting van de zorg in een initiële DBC na start binnen een crisis-DBC
 • Doorverwijzing van de bGGZ naar de gGGZ of andersom
 • Doorverwijzing tussen GGZ-aanbieders
 • Een terugval bij dezelfde zorgvraag binnen een jaar na afsluiten van de voorgaande DBC in de gGGZ
 • Het aansluitend na 365 openen van een nieuwe prestatie Chronisch in de bGGZ

Wel moet er binnen 30 dagen een melding worden gedaan aan de huisarts. Een verwijzing is negen maanden geldig

De ingangsdatum is de aanmelddatum bij de GGZ-aanbieder. De datum van de verwijzing moet liggen uiterlijk op de startdatum van de DBC of prestatie.

Wat moet er op de verwijzing staan?

De inhoud van de verwijzing moet voldoen aan de NHG-richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ. Op de verwijzing moet in elk geval staan:

 • Waar naar wordt verwezen (Gegeneraliseerde Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • Persoonsgegevens van de verwezen verzekerde
 • Geadresseerde
 • Of er al dan niet sprake is van een heraanmelding

Wanneer moet de huisarts worden geïnformeerd?

De huisarts ontvangt minimaal elk jaar een voortgangsverslag. Daarnaast wordt de huisarts geïnformeerd:

 • Als de cliënt in zorg komt
 • Periodiek bij bijzonderheden (zie ook situaties waarbij geen verwijzing nodig is)
 • Bij afsluiten van de behandeling
 • Bij doorverwijzing

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61