Verwijzing naar GGZ

Vind hier als arts belangrijke informatie over verwijzing naar Geestelijke Gezondheidszorg.

Belangrijke informatie voor verwijzende artsen

Wie mag verwijzen naar Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ?

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medisch specialist
 • SEH-arts (spoedeisende hulp)
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten

Landelijke afspraken over verwijzing

Het Ministerie heeft nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gepubliceerd. Deze afspraken gelden vanaf 1 april 2017 en vindt u op de website van het ministerie van VWS. Zilveren Kruis volgt deze landelijk geldende afspraken. Deze afspraken maken onderdeel uit van de overeenkomst 2017, met ingang van 1 april 2017.

De belangrijkste landelijke afspraken

Bij een onvolledige verwijzing moet er binnen 30 dagen schriftelijk aanvullende informatie aan de verwijzer worden gevraagd. Ook als deze informatie niet wordt ontvangen, is de verwijzing geldig.

Er is geen verwijzing nodig bij:

 • Een crisis-DBC.
 • Spoedzorg, vervolg na crisis, vervolg na gedwongen behandeling of vervolg een na justitieel traject, mits er binnen 30 dagen (of zodra verzekerde een huisarts heeft)melding wordt gedaan aan de huisarts.
 • Doorverwijzing vanuit GB-GGZ naar G-GGZ of andersom voor dezelfde problematiek door regiebehandelaar, mits er binnen 10 werkdagen een melding met inhoudelijke onderbouwing wordt gedaan aan de huisarts.
 • Doorbehandelen in de G-GGZ voor dezelfde problematiek.
 • Doorbehandelen in de G-GGZ voor andere problematiek (wijziging diagnose), mits er binnen 30 dagen een melding wordt gedaan aan de huisarts.
 • Het opnieuw in behandeling nemen in de G-GGZ binnen 365 dagen voor dezelfde problematiek, mits er een melding wordt gedaan aan de huisarts.
 • Het openen van een prestatie Chronisch na een behandeling in de G-GGZ of na een andere prestatie in de GB-GGZ na 365 dagen voor dezelfde problematiek, mits er binnen 30 dagen een melding met inhoudelijke onderbouwing wordt gedaan aan de huisarts.
 • Doorbehandelen na de 18e verjaardag door dezelfde zorgaanbieder, wanneer de oorspronkelijke verwijzing door een erkende verwijzer is afgegeven, mits er sprake is van Zvw-zorg en een melding met inhoudelijke onderbouwing wordt gedaan aan de huisarts.
 • Doorbehandelen na de 18e verjaardag door dezelfde zorgaanbieder, wanneer de behandeling wordt overgedragen aan een andere regiebehandelaar en de oorspronkelijke verwijzing door een erkende verwijzer is afgegeven, mits er sprake is van Zvw-zorg en een melding met inhoudelijke onderbouwing wordt gedaan aan de huisarts.

Een verwijzing is negen maanden geldig

De datum van de verwijzing moet liggen uiterlijk op de startdatum van de DBC of prestatie.

Wat moet er op de verwijzing staan?

De inhoud van de verwijzing moet voldoen aan de NHG-richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-GGZ. Op de verwijzing moet in elk geval staan:

 • Waar naar wordt verwezen (Gegeneraliseerde Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • Persoonsgegevens van de verwezen verzekerde
 • Geadresseerde
 • Of er al dan niet sprake is van een heraanmelding

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61