Zorg in de regio

De kernregio's van Zilveren Kruis, waar zij de grootste zorgverzekeraar is, vormen het startpunt voor de transformatie van zorg. Als eerste stap heeft Zilveren Kruis regiobeelden opgesteld. Deze analyses geven inzicht in de manier waarop de zorg in de regio is ingericht en functioneert. Hierbij zijn concrete, lokale zorgvragen, knelpunten en kansen in de desbetreffende regio in kaart gebracht met diverse stakeholders. Deze regiobeelden zijn een essentieel startpunt om tot een gezamenlijke veranderagenda te komen.

Gezamenlijk werken aan regionaal plan

De regiobeelden zijn het startpunt om met de stakeholders in de regio (zorgaanbieders, gemeentes) te komen tot een gezamenlijke veldagenda voor transformatie.

Hierin is uitgewerkt welke veranderingen noodzakelijk zijn voor een samenhangend zorgaanbod dat bijdraagt aan de regionale opgaves. Het uitgangspunt is een domeinoverstijgende visie op de gewenste samenhang van zorg, welzijn en langdurige zorg.

Deze werkwijze leidt tot een meerjarige veldagenda per kernregio. Daarbij trekken Zilveren Kruis, gemeenten, zorgaanbieders en patiënten- en cliëntenorganisaties samen op om de kerntransities in onderlinge samenhang te realiseren. En zo de gewenste transformatie van zorg waar te maken.

Regiorol om te versnellen en op te schalen

Met de transformatieplannen geven we invulling aan de noodzakelijke hervorming volgens de Juiste Zorg op de Juiste Plek en onze regierol in het stelsel.

Daar waar de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit in het geding zijn, nemen we die rol om tot heldere keuzes in de organisatie en het aanbod van de zorg te komen.

De invulling van de regierol wordt niet alleen bepaald door de context (lokaal, regionaal, landelijk), maar kan ook verschillen per zorgsegment. Ook kan deze rol variëren in elke fase van de transformatie. In de beginfase speelt Zilveren Kruis een meer initiërende, aanjagende rol. In een fase van doorontwikkeling meer een adviserende en faciliterende rol.

Een onderdeel van de transformatie is dat goede initiatieven opgeschaald worden. Samen met ‘frontrunners’, zorgaanbieders die kansen zien om invulling te geven aan de transformatie, werken we potentieel impactvolle initiatieven uit en schalen deze op.