5 essentiële veranderingen voor zorg

Het zorglandschap verlangt verandering. Door demografische en technologische ontwikkelingen stijgen de autonome zorgvraag en de kosten daarvan stevig. Daarbovenop is het personeelstekort groot. Dit neemt - ook door toename van de zorgvraag - alleen maar toe. Het wordt onhoudbaar zorg te blijven leveren zoals dat nu gebeurt. De toegankelijkheid en betaalbaarheid staan daarmee onder druk. Er is daarom een breed gedragen urgentie voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Essentie van deze transformatie: voorkomen van (duurdere) zorg, vervangen van zorg door andere (zoals digitale) zorg en het verplaatsen van zorg. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis.

Bestuurlijke belofte om transformatie samen te realiseren

In de hoofdlijnenakkoorden - MSZ, GGZ, Eerstelijnszorg en Wijkverpleging - binden partijen zich om de transformatie te realiseren. Voor de Wlz verwoord in ‘Profiel 2021’. Ook zijn daarvoor de maximaal beschikbare budgetten afgestemd op het succesvol realiseren. Het vraagt – zo niet vereist - van alle partijen om hun rol vorm te geven. Overheid en politiek volgen dit nadrukkelijk.

Verantwoordelijkheid in onze kernregio’s

Als markleider voelen we ons verantwoordelijk in onze kernregio’s de transformatie te realiseren. En nemen nadrukkelijk de regie om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van (acute) zorg te beschermen. We stimuleren en faciliteren partijen die mee veranderen. Op alle aspecten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

We onderscheiden 5 kerntransities

Zilveren Kruis ziet 5 essentiële veranderingen die noodzakelijk zijn om gezondheid en zorg dichterbij te brengen. Die ervoor zorgen dat iedereen ook in de toekomst toegang heeft tot goede en betaalbare zorg. Die leiden tot meer gezondheidswinst voor alle Nederlanders. Voor meer kwaliteit van leven én meer kwaliteit van zorg. Voor meer zorg op maat, meer preventie en minder kosten. 5 Veranderingen die in samenhang zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Naar de 5 van Zilveren Kruis: Hoe brengen we zorg dichterbij (pdf)

We versterken de samenhang tussen zorg en welzijn en verbeteren de aandacht voor leefstijl door de inzet van aanbod uit het best passende domein, zodat achterliggende problemen zoals eenzaamheid en schulden worden aangepakt. Daardoor voorkomen we onnodig gebruik van medisch zorg en dragen we bij aan een betere gezondheid en een grotere vitaliteit van onze klanten.
We vergroten de mogelijkheden om door woningaanpassing en dienstverlening langer zelfstandig (thuis) te wonen. We brengen kwetsbare personen beter lokaal in kaart en versterken de coördinatie van zorg in de eerste lijn, met waar nodig inzet expertise vanuit de tweede lijn (i.p.v. behandeling vanuit de tweede lijn). Zo organiseren we een volwaardig zorgaanbod thuis en voorkomen we onnodig gebruik van langdurige intramurale zorg. Met als resultaat het versterken van zelfregie en het vergroten van de kwaliteit van leven van onze klanten in lijn met de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.
We versterken de samenwerking rond kwetsbare burgers door vroegtijdige signalering van problemen en het beschikbaar maken van tijdelijke opnamemogelijkheden dicht bij de thuissituatie. Extra zorg in de eerste lijn en behandeling vanuit de tweede lijn of uit de langdurige zorg voorkomen onnodig gebruik van acute zorg. Zo dragen we bij aan een grotere kwaliteit van leven van onze klanten.
We vergroten de mogelijkheden om thuis of in de nabije omgeving gediagnosticeerd, behandeld en gemonitord te worden door de inzet van digitale zorg en vormen van continue monitoring. Dit versterkt de zelfregie van onze klanten en draagt bij aan herstel en verbeteren van de gezondheid met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Daarnaast voorkomen we zo onnodige wacht- en reistijd en (onnodige) complicaties en opnames. Tot slot draagt het bij aan een efficiëntere inzet van (schaarse) zorgprofessionals.
We stimuleren mensen tot zelfmanagement en het nemen van eigen regie in hun behandeling. Dit doen we door in netwerken afspraken te maken over het regionale en landelijke aanbod van chronische en electieve zorg. Hiertoe maken we afspraken over concentratie, specialisatie en de samenwerking tussen de aanbieders om de mensen naar de juiste plek voor behandeling te verwijzen en over ruimte om samen te beslissen over de behandeling.  Zo versterken we de kwaliteit van zorg en zorgen we voor een optimaal gebruik van beschikbare zorgaanbod en -expertise. Dit helpt bij het herstel en het behoud van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Bovendien draagt het bij aan een effectieve inzet van personeel en middelen.

Zilveren Kruis is verantwoordelijk voor de transformatie in 13 regio's

Samenwerking sleutel tot succes

Iedere regio kent zijn eigen vraagstukken. Voor die uitdaging staan we gezamenlijk. Daarom hebben we regiobeelden ontwikkeld. Samenwerking tussen betrokken partijen is daarbij niet alleen de voorwaarde, maar ook de sleutel tot succes.

Naar de regiobeelden