Afdelingen

De afdeling Zorginkoop maakt ieder jaar afspraken met zorgaanbieders in onze zorgregio’s over de aard, de omvang, de prijs en de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Zorginkoop Wlz bestaat uit 3 zorgsegmenten: gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging & verzorging.

Ieder jaar bekijkt Zorginkoop of de gemaakte afspraken zijn nagekomen

Niet alleen de afspraken worden gecheckt. Maar ook wat er moet gebeuren om de vraag nog beter op het aanbod af te stemmen.

Zorginkoop stimuleert zorgaanbieders continu om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door het raadplegen van hun klanten. Wilt u meer weten over het inkoopbeleid en inkooptraject? Ga naar de informatie over zorginkoop.

Wilt u contact met de afdeling Zorginkoop?

U vindt contactinformatie op de contactpagina voor zorgaanbieders.

Afdeling Zorgtoewijzing

De afdeling Zorgtoewijzing van het Zorgkantoor ontvangt van het CIZ alle Wlz-indicaties en wijst deze op verzoek van de klant toe aan een voorkeursaanbieder in de regio. Als zorgaanbieder kunt u bij Zorgtoewijzing terecht voor:

  • Mutaties op een toegewezen indicatiebesluit, zoals wijzigen voorkeur, aanvragen overbruggingszorg
  • Zorginhoudelijke vragen en advies bij indicatiebesluiten of het zorgaanbod in de regio

Mutatieverzoeken

De afdeling Zorgtoewijzing verwerkt mutatieverzoeken van de klant zelf, zijn wettelijk vertegenwoordiger of van de dossierhouder. U bent dossierhouder wanneer u als voorkeurszorgaanbieder het zorgdossier van de klant toegewezen krijgt. En als de indicatie overeenkomt met de afspraken die u met ons heeft gemaakt.

De dossierhouder kan mutaties aanleveren via een Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing, die via het berichtenverkeer kunt aanleveren aan het Zorgkantoor. Zorgtoewijzing verwerkt uw mutatieverzoeken binnen 2 werkdagen.

Wanneer er geen dossierhouder bekend is kan er informatie of mutatie aangevraagd worden via het mutatieformat.

Overbruggingprotocol

Uitgangspunt van Zilveren Kruis Zorgkantoor is dat iedere klant de zorg krijgt waarvoor hij of zij is geïndiceerd. Als dat niet direct mogelijk is wordt overbruggingszorg ingezet.

Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt in het voorschrift. In deze notitie wordt duidelijk wat er van u als zorgaanbieder verwacht wordt. Er staat ook in welke ruimte u heeft om overbruggingszorg in te zetten.

Helpdesk iWlz

Helpdesk iWlz en Declaratieverwerking ondersteunen u bij het iWlz-berichtenverkeer en declaratieproces. Helpdesk iWlz beantwoordt uw technische vragen over iWlz-berichten en de reden van afwijzing bij declaraties. Daarnaast kunt u hier met vragen terecht over het berichtenverkeer richting het CAK en informatie over ‘Terugkeer naar de maatschappij’ (TNM).

Het iWlz systeem

iWlz (informatievoorziening Wet langdurige zorg) is een systeem voor het digitaal uitwisselen van gegevens over de zorgtoewijzing en het wachtlijstbeheer tussen onderstaande organisaties in de keten van de Wlz.

  • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
  • De zorgkantoren (32)
  • De zorgaanbieders (circa 3.000)
  • Het CAK
  • Zorginstituut Nederland

iWlz zorgt ervoor dat tussen deze ketenpartners gegevens, zoals indicatiebesluiten, elektronisch worden uitgewisseld. Om dit mogelijk te maken zijn er standaarden voor de te hanteren taal in de keten (berichtenstandaarden) en de manier waarop gegevens worden uitgewisseld. Het iWlz-berichtenverkeer vervangt de papieren communicatie in de zorgsector en bespaart veel administratief werk.

Als nieuwe zorgaanbieder gaat u deelnemen aan dit iWlz-berichtenverkeer. Dat houdt in dat u van het Zorgkantoor zorgtoewijzingen (indicatiebesluiten) gaat ontvangen voor klanten die aangegeven hebben de zorg van uw organisatie te willen ontvangen. Hoe u deze berichten ontvangt, leest u bij Berichten en notities versturen.

Foutcodes

De Helpdesk iWlz gaat over de foutcodes die tijdens het berichtenverkeer kunnen ontstaan. En vooral hoe ze weer opgelost kunnen worden. Meld uw foutcode en bekijk wat u kunt doen om deze op te lossen.

Lijstwerk

Van Helpdesk iWlz krijgt u als zorgaanbieder regelmatig lijsten toegestuurd. Over wachtlijsten bijvoorbeeld.

Declareren

U neemt ook deel aan het declaratieproces. U levert uw declaratie voor de geleverde zorg aan via de zogenoemde AW319.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen