Aanpassing Inkoopbeleid Geboortezorg 2023

Wij hebben het inkoopbeleid 2023 aangepast. U leest hier de wijzigingen. 

Wijziging voor verloskunde, echoscopie, kraamzorg en geboortecentra

Er is een nieuwe prestatie ‘Tijdelijke toeslag inzet tolk per 15 minuten’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in de Beleidsregels en Prestatie- en tariefbeschikkingen Kraamzorg en Verloskunde voor 2023 een nieuwe prestatie opgenomen, namelijk de prestatie ‘Tijdelijke toeslag inzet tolk per 15 minuten’. Deze prestatie gaat over een tijdelijke toeslag voor de inzet van een erkende tolk voor zorg geleverd aan cliënten met een dusdanige taalbarrière dat de zorg in het kader van zwangerschap en geboorte zonder de inzet van een erkende tolk niet effectief verleend kan worden.

Deze toeslag heeft een tijdelijk karakter

Deze toeslag is ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van VWS. Deze toeslag loopt vooruit op de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden, Paulusma en Bikker. In die motie wordt de regering verzocht de voor- en nadelen en uitvoerbaarheid voor zorgverleners en zorgaanbieders van de verschillende vormen van bekostiging van een tolk in kaart te brengen en de Tweede Kamer daar zo snel mogelijk over te informeren. Dit alles met het doel om te komen tot een domein overstijgende oplossing. Deze toeslag is daarom tijdelijk en zal actief zijn totdat de uitvoering van deze motie voltooid is.

De gecontracteerde partijen waar het over gaat, krijgen een addendum op hun overeenkomst

Zilveren Kruis zal aan de overeenkomsten van de door haar gecontracteerde verloskunde- en echoscopiepraktijken, kraamzorgaanbieders en geboortecentra een addendum toevoegen waarmee het mogelijk wordt om de prestatie ‘Tijdelijke toeslag inzet tolk per 15 minuten’ te declareren als aan de voorwaarden is/wordt voldaan.

Wijziging voor Integrale Geboortezorg (Organisaties)

De planning voor de bestaande integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) is aangepast

Per 1 januari 2023 wordt het huidige experiment integrale bekostiging opgenomen in de reguliere bekostiging. Vanaf dat moment worden integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) gefinancierd via reguliere integrale bekostiging. Mede als gevolg hiervan blijken de inkoopgesprekken meer tijd in beslag te nemen dan voorzien. In plaats van dat er op 31-12-2022 een getekende overeenkomst moet zijn, zal de overeenkomst ter ondertekening worden aangeboden, zo spoedig mogelijk nadat de inkoopgesprekken zijn afgerond.

Daarnaast heeft Zilveren kruis in het inkoopbeleid ter verduidelijking enkele (tekstuele) aanpassingen doorgevoerd.

Bekijk het aangepaste inkoopbeleid Geboortezorg 2023 (pdf)