Ouderen met een zorgvraag

Soms redt een oudere of zijn mantelzorgers het niet om zelf alle zorg op te vangen. Wat zijn de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning? En waar komt deze zorg vandaan? Uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Of vanuit de gemeente via de Wet maatschappelijk ondersteuning? Of heeft uw cliënt zorg nodig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Aan de hand van een aantal vragen, komt u bij een passend antwoord voor uw cliënt.

De Wlz is voor mensen die 24- uurs zorg in de nabijheid en permanent toezicht nodig hebben. De ingangsdatum van de Wlz indicatie is leidend voor aanspraak Wlz - Zvw.

 • Intramurale opname in een verpleeghuis (Wlz)
 • Indien cliënt op de wachtlijst staat zijn er mogelijkheden overbruggingszorg.
 • Intramurale opname per afgifte indicatiebesluit.
 • Tot die tijd wordt de zorg geleverd vanuit de Zvw en Wmo.
 • Overbruggingszorg kan worden ingezet als de indicatie is afgegeven.

Overbruggingszorg

Met een overgang naar de Wlz kan verzekerde te maken krijgen met een overbruggingsperiode.

Transitietijd naar Wlz

Als het CIZ de indicatie heeft afgegeven is er nog enige tijd nodig om de Wlz zorg in te regelen. Indien verzekerde al zorg ontving vanuit de Zvw of Wmo, wordt deze bestaande zorg nog 5 dagen voorgezet totdat het is omgezet naar Wlz.

Beslistijd klant

De best passende leveringsvorm (instelling, VPT, MPT of PGB) worden door verzekerde en zorgkantoor/Wlz-zorgaanbieder overlegd.

Overbruggingszorg

Als de zorg van de besloten leveringsvorm niet beschikbaar is (wachtlijst, personeelstekort etc), moet de Wlz-zorgaanbieder een passende en verantwoorde overbruggingszorg bieden. Deze zorg moet altijd passend en verantwoord zijn. Indien uitstel van opname in een instelling onmogelijk is, zal een spoedopname plaatsvinden.

MPT en VPT als overbruggingszorg

Als verzekerde wil verblijven, maar deze zorg tijdelijk niet geboden kan worden, kan gekozen worden de zorg geleverd te krijgen met een MPT/VPT voor maximaal 13 weken, mits verantwoord geleverd. De doelmatigheidseis dat MPT/VPT niet duurder mag zijn dan de kosten in een instelling vervalt dan.

Een PGB als overbruggingszorg

Alleen verzekerden, die voordat zij een Wlz indicatie ontvingen een PGB ontvingen op grond van Wmo, Jeugdwet of Zvw, kunnen er voor kiezen een overbruggingszorg voor maximaal 13 weken geleverd te krijgen door een PGB, mits verantwoord geleverd.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

De cliënt wenst volgende leveringsvormen vanuit de Wlz:

Persoonsgebonden budget

 • De cliënt koopt zelf de Wlz zorg in, eventueel te combineren met MPT
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inkopen en organiseren van kwalitatief goede zorg en stemt dit af met het zorgkantoor
 • Betaling via de Sociale verzekeringsbank

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Volledig Pakket Thuis 

 • Zorg in natura, van toepassing als vergelijkbare zorg nodig is, die ook in een instelling wordt geboden.
 • De zorg wordt geboden door één zorgaanbieder

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Modulair Pakket Thuis

 • Zorg in natura, van toepassing als niet het volledige zorgaanbod nodig is. die cliënt zou krijgen in een instelling of VPT
 • De zorg kan bij verschillende zorgaanbieders worden ingekocht

Is er ontoereikend budget of zorgval?

Dan kunt u Extra Kosten Thuis (EKT) aanvragen via de regeling EKT. De aanvraag gaat via de zorgaanbieder naar het zorgkantoor.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget

 • De cliënt koopt zelf de Wlz zorg in, eventueel te combineren met MPT
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inkopen en organiseren van kwalitatief goede zorg en stemt dit af met het zorgkantoor
 • Betaling via de Sociale verzekeringsbank

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Volledig Pakket Thuis 

 • Zorg in natura, van toepassing als vergelijkbare zorg nodig is, die ook in een instelling wordt geboden.
 • De zorg wordt geboden door één zorgaanbieder

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Modulair Pakket Thuis

 • Zorg in natura, van toepassing als niet het volledige zorgaanbod nodig is. die cliënt zou krijgen in een instelling of VPT
 • De zorg kan bij verschillende zorgaanbieders worden ingekocht

Is er ontoereikend budget of zorgval?

Dan kunt u Extra Kosten Thuis (EKT) aanvragen via de regeling EKT. De aanvraag gaat via de zorgaanbieder naar het zorgkantoor.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

 1. WTZi zorginstelling of -hospice vanuit de ZZP intramurale Wlz
 2. Hospice of Bijna thuis huis via Wlz PGB.
 3. Voor cliënten die nog niet in een instelling wonen bij ontstaan PTZ zorgvraag maar dat wel willen: CIZ kan een zorgprofiel VV beschermd verblijf afgeven obv verklaring behandelend arts

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget

 • De cliënt koopt zelf de Wlz zorg in, eventueel te combineren met VPT of MPT
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inkopen en organiseren van kwalitatief goede zorg en stemt dit af met het zorgkantoor
 • Betaling via de Sociale verzekeringsbank

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Volledig Pakket Thuis 

 • Zorg in natura, van toepassing als vergelijkbare zorg nodig is, die ook in een instelling wordt geboden.
 • De zorg wordt geboden door één zorgaanbieder

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Modulair Pakket Thuis

 • Zorg in natura, van toepassing als niet het volledige zorgaanbod nodig is. die cliënt zou krijgen in een instelling of VPT
 • De zorg kan bij verschillende zorgaanbieders worden ingekocht

Is er ontoereikend budget of zorgval?

Dan kunt u Extra Kosten Thuis (EKT) aanvragen via de regeling EKT. De aanvraag gaat via de zorgaanbieder naar het zorgkantoor.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Intramurale Wlz opname of Wlz crisisbed

Is er sprake van ontoereikend budget of Zorgval vanuit MPT/PGB? Vraag dan extra kosten thuis (EKT) aan via de regeling EKT. Aanvraag gaat via de zorgaanbieder richting zorgkantoor.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Al aanwezige Wlz indicatie MPT, VPT of PGB

Is er sprake van ontoereikend budget of Zorgval vanuit MPT/PGB? Vraag dan extra kosten thuis (EKT) aan via de regeling EKT. Aanvraag gaat via de zorgaanbieder richting zorgkantoor

Optie 1 - crisisopname met geldige Wlz indicatie

Contact opnemen met dossierhouder/instelling waarbij de cliënt op wachtlijst staat. De dossierhouder kan de cliënt verder overnemen en een geschikte plek voor de cliënt vinden. Dit kan ook een reguliere plek zijn in plaats van een crisisplek.

Optie 2 - crisisopname zonder geldige Wlz indicatie

 • Indien (nog) geen dossierhouder bekend: crisisplaatsing door een gecontracteerde zorgaanbieder crisiszorg. De aanvrager van de crisisopname verwacht dat de cliënt een Wlz- indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 • Regelen doorplaatsing: dossierhouder organiseert vervolgzorg. Bij vragen kunt u contact opnemen met afdeling zorgtoewijzing van Zilveren Kruis: 038 456 78 88

Respijtzorg/ kortdurend verblijf

Neem contact op met de Wmo consulent over nieuw in te zetten of het verhogen van intensiteit van deze Wmo voorzieningen:

 • Maaltijdondersteuning
 • Algemeen toegankelijke voorzieningen
 • Individuele begeleiding of ADL ondersteuning (persoonlijke verzorging)
 • Respijtzorg/kortdurend verblijf
 • Huishoudelijke hulp
 • Woningaanpassingen
 • Dagbesteding of ontmoetingscentra
 • Vervoersvoorzieningen
 • Boodschappendienst

Informeer bij de gemeente

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis (samenwerking met gemeenten) of op de website van uw eigen gemeente.

Heeft de cliënt behoefte aan geneeskundige zorg?

Bijvoorbeeld als een cliënt om medische redenen niet zelf kan eten? Dan is de zorgvraag niet gericht op begeleiding, maar op medische zorg. Deze zorg valt niet onder Wmo-zorg, maar onder de Zvw. Deze zorg valt niet onder Wmo-zorg, maar onder de Zvw. Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen.

Heeft cliënt permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?

Dan valt deze zorg onder de Wlz. Vraag een Wlz-indicatie aan. Ook indien er snel vervanging moet worden geregeld. Een Wlz-zorginstelling kan versneld een indicatie aanvragen bij het CIZ. De indicatie kan dan met terugwerkende kracht worden afgegeven, op de datum van aanvraag tot maximaal vijf dagen daarvoor. Meer informatie over de Wlz vindt u op de website van het Zilveren Kruis Zorgkantoor voor cliënten.

Het gaat hier niet om medische hulp, maar een algemene- en/of maatwerkvoorziening vanwege onvoldoende zelfredzaamheid. Of het onvoldoende in staat zijn om mee te doen in de maatschappij. Neem contact op met de gemeente.

Kan de zorg thuis worden ingezet en opgeschaald door bijvoorbeeld inzet eerstelijnszorg zoals huisarts, wijkverpleging, fysiotherapie, ergotherapie of inzet Specialist ouderengeneeskunde?

Er is geen medische reden voor een ziekenhuisopname

De huisarts of al aanwezige wijkverpleging kan de benodigde zorg bieden, als het cliëntsysteem niet in staat is om:

 • de zorg uit te voeren én
 • deze handelingen aan te leren d.m.v. advies en instructie middels de kortdurende interventie ten behoeve van inzet cliëntsysteem.

Herstel en terugkeer naar thuissituatie

Eerstelijns verblijf (laag/hoog complex) is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie. De verwijzer maakt gebruik van het landelijk afwegingsinstrument voor eerstelijnsverblijf voor de juiste triage en verwijzing. Aanbieders vindt u in de Zorgzoeker van Zilveren Kruis. 

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Vraag een Wlz indicatie aan. Er zijn de volgende leveringsvormen vanuit de Wlz:

Persoonsgebonden budget

 • De cliënt koopt zelf de Wlz zorg in, eventueel te combineren met MPT
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inkopen en organiseren van kwalitatief goede zorg en stemt dit af met het zorgkantoor
 • Betaling via de Sociale verzekeringsbank

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Volledig Pakket Thuis 

 • Zorg in natura, van toepassing als vergelijkbare zorg nodig is, die ook in een instelling wordt geboden.
 • De zorg wordt geboden door één zorgaanbieder

Is er ontoereikend budget of zorgval?

Dan kunt u Extra Kosten Thuis (EKT) aanvragen via de regeling EKT. De aanvraag gaat via de zorgaanbieder naar het zorgkantoor.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Modulair Pakket Thuis

 • Zorg in natura, van toepassing als niet het volledige zorgaanbod nodig is. die cliënt zou krijgen in een instelling of VPT
 • De zorg kan bij verschillende zorgaanbieders worden ingekocht

Is er ontoereikend budget of zorgval?

Dan kunt u Extra Kosten Thuis (EKT) aanvragen via de regeling EKT. De aanvraag gaat via de zorgaanbieder naar het zorgkantoor.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Palliatief terminale zorg is onderdeel van reguliere zorgverlening. Er is, waar nodig, snel specialistische kennis beschikbaar. Gaat het om palliatieve zorg thuis?

Wijkverpleging vanuit de Zvw

De benodigde inzet van de huisarts, medisch specialist, mantelzorger, (in)formele (palliatieve) netwerken en hulpmiddelen wordt in samenspraak met de cliënt afgesproken en vastgelegd in het behandelplan. Hierin is aandacht voor zingeving en advanced care planning.

Er kan gekozen worden voor Zorg in Natura of voor een PGB.

Aanvullende ondersteuning nodig buiten de Zvw?

Is er aanvullende ondersteuning nodig, die niet valt onder Zvw? Denk bijvoorbeeld aan waken, huishoudelijke ondersteuning, zingeving en hulpmiddelen. Neem dan contact met het Wmo-loket van de gemeente.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

De cliënt kan de zorg ontvangen in

 1. Hospices of Bijna Thuis huis zonder Wtzi toelating via aanspraak wijkverpleging in de Zvw óf
 2. Verpleeghuiszorg via aanspraak eerstelijnsverblijf prestatie PTZ in de Zvw.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Eerstelijnsverblijf (laag/hoog-complex)

 • De verwijzer maakt gebruik van het landelijk afwegingsinstrument voor eerstelijnsverblijf voor de juiste triage en verwijzing.
 • ELV is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie.
 • Voor aanbieders neem contact op met het ELV coördinatiepunt of kijk op de Zorgzoeker van Zilveren Kruis.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Eerstelijnstraject of medisch specialistische revalidatie.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

 • Revalidatiearts indiceert voor medisch specialistische revalidatie
 • Geriater en medisch specialist indiceren voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Voor langdurige zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Meer informatie over langdurige zorg en het aanvragen van een indicatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Of op de website van Zilveren Kruis.

Palliatief terminale zorg is onderdeel van reguliere zorgverlening. Er is, waar nodig, snel specialistische kennis beschikbaar. Gaat het om palliatieve zorg thuis?

Wijkverpleging vanuit de Zvw

De benodigde inzet van de huisarts, medisch specialist, mantelzorger, (in)formele (palliatieve) netwerken en hulpmiddelen wordt in samenspraak met de cliënt afgesproken en vastgelegd in het behandelplan. Hierin is aandacht voor zingeving en advanced care planning.

Er kan gekozen worden voor Zorg in Natura of voor een PGB.

Aanvullende ondersteuning nodig buiten de Zvw?

Is er aanvullende ondersteuning nodig, die niet valt onder Zvw? Denk bijvoorbeeld aan waken, huishoudelijke ondersteuning, zingeving en hulpmiddelen. Neem dan contact met het Wmo loket van de gemeente.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

De cliënt kan de zorg ontvangen in

 1. Hospices of Bijna Thuis huis zonder Wtzi toelating via aanspraak wijkverpleging in de Zvw óf
 2. Verpleeghuiszorg via aanspraak eerstelijnsverblijf prestatie PTZ in de Zvw.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Vraag een Wlz-indicatie aan

Als naar verwachting 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is, vraag dan een Wlz indicatie aan.

Deze zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Eerstelijns zorg thuis

Is er behoefte aan geneeskundige zorg (of een hoog risico daarop) in de thuissituatie?

 • De huisarts, wijkverpleging, fysiotherapie, ergotherapie of Specialist Ouderengeneeskunde kan eerstelijns zorg thuis inzetten.
 • De wijkverpleegkundige indiceert de inzet van wijkverpleging. Soms komt de wijkverpleging al bij de cliënt in het ziekenhuis voor intake.

Als de zorg thuis (bijna) even zwaar is als in een intramurale setting, overweeg dan een Wlz indicatie.

Soms is er ondersteuning vanuit de Wmo mogelijk

Is er aanvullende ondersteuning en begeleiding nodig is vanwege onvoldoende zelfredzaamheid? Deze aanvullende ondersteuning kan worden geboden vanuit de
WMO voorzieningen:

 • Maaltijdverzorging
 • Algemeen toegankelijke voorzieningen
 • Individuele begeleiding of ADL ondersteuning (persoonlijke verzorging)
 • Respijtzorg/kortdurend verblijf
 • Huishoudelijke hulp
 • Woningaanpassingen
 • Dagbesteding of ontmoetingscentra
 • Vervoersvoorzieningen
 • Boodschappendienst

Neem contact op met het Wmo-loket van de gemeente voor het aanvragen van een (aanvullende) Wmo-indicatie.

Informeer bij de gemeente

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis (samenwerking met gemeenten) of op de website van uw eigen gemeente.

Eerstelijnsverblijf (laag/hoog-complex)

 • De verwijzer maakt gebruik van het landelijk afwegingsinstrument voor eerstelijnsverblijf voor de juiste triage en verwijzing.
 • ELV is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie.
 • Voor aanbieders neem contact op met het ELV coördinatiepunt of kijk op de Zorgzoeker van Zilveren Kruis.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

Eerstelijnstraject of medisch specialistische revalidatie.

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

 • Revalidatiearts indiceert voor medisch specialistische revalidatie
 • Geriater en medisch specialist indiceren voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie vindt u op de website van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

De eigen bijdrage is situatie- en inkomensafhankelijk

Het is een misvatting dat de eigen bijdrage in de Wlz altijd erg hoog is. Bovendien is de hoogte van de eigen bijdrage in de Wlz in de meeste situaties goed verklaarbaar. Zo is de eigen bijdrage voor verzekerden die thuis blijven wonen, in veel gevallen bijna gelijk aan die in de WMO.

De eigen bijdrage onder de Wlz is afhankelijk van 3 factoren:

De leveringsvorm

Opname in een instelling: Is er nog een thuiswonende partner?
Zo ja, dan blijven de kosten voor de woning thuis doorlopen. Daarom geldt er in die situaties een lage eigen bijdrage.
Zo nee, dan is de eigen bijdrage relatief hoog omdat hier ook een vergoeding van de wooncomponent in is opgenomen.
Wlz thuis: De eigen bijdrage bij een pgb/MPT is laag. De eigen bijdrage voor een VPT is iets hoger, omdat ook maaltijden onderdeel zijn van de zorg die iemand ontvangt.

Het inkomen

Tot een inkomen van €25.000 inkomen blijft de eigen bijdrage laag. Een gepensioneerde oudere met AOW en een gemiddeld aanvullend pensioen van € 600 per maand komt niet boven die drempel. Dit betekent dat bij veel verzekerden het inkomen geen grote factor is in het bepalen van de eigen bijdrage.

Het vermogen

Tot een vermogen van €30.360 blijft de eigen bijdrage laag. Bij zorg thuis telt het eigen huis niet mee in het vermogen. Daarom betalen veel cliënten onder het MPT en pgb de minimale eigen bijdrage.

De minimale eigen bijdrage is € 24,40 per maand

Dat is € 5,40 per maand meer dan de, voor iedereen gelijke, eigen bijdrage van € 19,00 per maand onder de Wmo. Voor cliënten die op basis van hun inkomen en vermogen een hogere eigen bijdrage moeten betalen geldt toch de minimale eigen bijdrage van € 24,40 in maanden waarin ze minder dan 20 uur zorg afnemen.

Met een makkelijke rekenhulp kan de cliënt de eigen bijdrage berekenen

De eigen bijdrage kan dus anders uitpakken dan je in eerste instantie zou denken. Adviseer om de eigen bijdrage te berekenen via https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Door tijdige overgang naar de Wlz kan zorgval voorkomen worden

Vaak weet de zorgprofessional al vroeg, of een cliënt eigen regie kan houden en of er uiteindelijk 24 uur zorg/toezicht nodig zal zijn. We adviseren zorgprofessionals daarom, om het gesprek over de Wlz zo snel mogelijk te voeren. Zo kan worden voorkomen, dat een cliënt te veel Zvw-zorg ontvangt.

Er zijn in de Wlz diverse mogelijkheden om het weekbudget te verhogen:

Extra kosten thuis

De coördinator zorg thuis kan een aanvraag indienen bij het zorgkantoor voor 25% extra budget binnen de huidige indicatie. Het zorgkantoor vertrouwt hierbij het professionele oordeel van de coördinator zorg thuis.

Meer informatie over extra kosten thuis

Meerzorg

Bij sommige Wlz-indicaties is het mogelijk om meer dan 25% extra budget aan te vragen bij het zorgkantoor. Deze aanvraag wordt beoordeeld door het zorgkantoor.

Meer informatie over meerzorg en bij welke Wlz-indicaties een aanvraag mogelijk is

Verhoogde indicatie

Als extra kosten thuis al zijn ingezet en meerzorg niet mogelijk is, dan kan de cliënt een verhoogde Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. De coördinator zorg thuis kan daarbij helpen.

Palliatieve zorg thuis

In de palliatieve fase kan het zorgkantoor extra budget ter beschikking stellen. Dit maakt in veel gevallen tot 12 uur zorg per dag mogelijk. In samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers van welzijnsorganisaties zijn ook 24-uurs oplossingen mogelijk.

Meer informatie over palliatieve zorg thuis

Overbruggingszorg

In het geval dat een verzekerde wacht op een voorkeursplek in een instelling is het mogelijk om ter overbrugging extra zorg thuis in te zetten.

Meer informatie over overbruggingszorg

In de Wlz is er meer flexibiliteit om de indicatie aan te passen aan de behoefte van de verzekerde

Aan elke Wlz-indicatie hangt een weekbudget

Het weekbudget is afhankelijk van de leveringsvorm. Bij de leveringsvorm ‘opname in een zorginstelling’ is het weekbudget logischerwijs hoger dan bij een pgb of MPT, omdat ook de huisvesting betaald moet worden. Het weekbudget kan ingezet worden voor alle vormen van zorg thuis die onder de Zvw en de Wmo ook mogelijk zijn; bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding en verpleging en verzorging.

Binnen één Wlz-indicatie kan de omvang van alle soorten zorg worden afgestemd op de zorgbehoefte van de verzekerde

Dit geeft een veel grotere flexibiliteit dan onder de Zvw en Wmo. De verzekerde kan samen met zijn zorgaanbieder bepalen waar het weekbudget aan wordt besteedt. Binnen de Zvw en Wmo kan dit niet, omdat ze losstaande zorg omvatten. Ook is bij elke wijziging in de zorgvraag een nieuwe Zvw- of Wmo-indicatie nodig. Dat is binnen de Wlz niet nodig.

De Wlz is gericht op welzijn van de cliënt

De kwaliteit van leven is het uitgangspunt van de Wlz

Verzekerden komen in beeld van de Wlz als er geen zicht meer is op herstel. Dit betekent dat de focus verschuift van behandelen en genezen van aandoeningen naar het verzekerde zo comfortabel mogelijk te maken. Het doel is de best passende zorg en ondersteuning te organiseren die helpt om het leven te leiden dat verzekerde het liefste wil. In de Wlz bestaat veel meer ruimte om hier invulling aan te geven.

In de Wlz kan zorg worden ingezet voor begeleiding bij activiteiten die plezier en levensvreugde geven

Dit kan niet in de Zvw, waar alleen aandacht mogelijk is voor de medische kant. Zo is het in de Zvw niet mogelijk om verpleging & verzorging te vergoeden bij niet medisch noodzakelijke activiteiten zoals sporten, uitjes en lichamelijke verzorging zoals nagels lakken. Dit kan wel worden vergoed binnen de Wlz.

Bij plotselinge verandering in de situatie en zorgvraag van verzekerde is het makkelijker schakelen

Bij een crisissituatie is de verzekerde al bekend in de Wlz

Bij een plotselinge verslechtering in de situatie van verzekerde, waarbij er nog geen Wlz indicatie is, wordt in een crisissituatie verzekerde opgenomen in een instelling waar dat het beste past. Het komt regelmatig voor dat dit ver van huis is. De kans dat dit gebeurd bij verzekerden die een Wlz indicatie hebben is veel kleiner, omdat zij al op een wachtlijst staan.

Onder de Wlz is ook respijtzorg in de vorm van tijdelijk verblijf in een zorginstelling een optie

Het is dan niet nodig om dat apart via de Wmo te regelen. Wanneer de mantelzorger bij een pgb-, MPT- of VPT plotseling wegvalt, kan een tijdelijke opname makkelijker georganiseerd worden.

Een cliënt kan niet zelf kiezen vanuit welke wet de zorg geleverd wordt

De aard van de zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet zorg geleverd wordt. Daarbij geldt: Heeft de cliënt blijvend en 24 uur per dag zorg nodig? Of heeft de cliënt altijd iemand in de omgeving nodig die hem/haar in de gaten houdt om te kijken of er zorg nodig is? Dan voldoet de cliënt aan de voorwaarden van de Wlz.

Als een cliënt voldoet aan de Wlz-voorwaarden, maar geen indicatie wil aanvragen

Dan kan de wijkverpleging, ELV of GRZ niet langer worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Een cliënt is niet verplicht om een Wlz-indicatie aan te vragen. Wij kunnen hem of haar niet dwingen. Het is echter ook niet mogelijk om zorg te vergoeden die niet rechtmatig is.

Heeft u al met zijn naasten en de huisarts overlegt? En weigert cliënt nog steeds een Wlz indicatie aan te vragen? Indien onthouden van zorg een onveilige situatie oplevert, kun u schakelen met u zorgverzekeraar

Vraag een Wlz indicatie aan. Er zijn de volgende leveringsvormen vanuit de Wlz:

Indien (nog) geen dossierhouder bekend

crisisplaatsing door een gecontracteerde zorgaanbieder crisiszorg. De aanvrager van de crisisopname verwacht dat de cliënt een Wlz- indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.

Regelen doorplaatsing

dossierhouder organiseert vervolgzorg. Bij vragen kunt u contact opnemen met afdeling zorgtoewijzing van Zilveren Kruis: 038 456 78 88