Voor 2023 publiceren we een beperkte aanvulling op ons meerjarenbeleid

Op 1 juni publiceren wij een aanvulling op het inkoopbeleid. Met dit bericht nemen wij u mee in wat u kunt verwachten. We staan bovendien niet stil. We zijn al bezig zijn met de periode erna; de opmaat naar een nieuw inkoopbeleid vanaf 2024 en verder. En – niet onbelangrijk – we leggen u graag uit hoe dit zich verhoudt tot onze net herijkte visie en strategie.

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is voorspelbaarheid: weten waar u aan toe bent

Ons meerjarige inkoopbeleid vormt nog steeds een goede basis voor de uitdagingen waar we voor staan. Ook in 2023. Dit leidt tot een beperkte aanvulling op ons inkoopbeleid voor 2023. Een aanvulling die recht doet aan enkele actuele ontwikkelingen van het afgelopen jaar (bijvoorbeeld het gesloten bestuurlijk akkoord in de Gehandicaptenzorg), maar tegelijkertijd duidelijkheid en houvast geeft. We veranderen zo min mogelijk. Zo zorgen we voor consistent beleid en blijft ook de uitvoering zo veel mogelijk gelijk. We blijven met u in dialoog en behouden de mogelijkheid om afspraken te maken over regionale ontwikkeling. De inkoopprocedure blijft zoals u van ons gewend bent. U leest de aanvulling vanaf 1 juni op onze website.

Persoonsvolgendheid staat ook in 2023 centraal

Onderdeel van het inkoopbeleid is dat de tarieven in 2023 voor veel zorgaanbieders lager zullen zijn dan in 2022. Dit vanwege het wegvallen van de generieke verhoging. Een vervelende boodschap, maar ook noodzakelijk als we kijken naar de schaarste in financiële middelen. In 2021 hebben we deze krapte ervaren bij onze herschikking. We zijn hierover in gesprek gegaan met enkele zorgaanbieders en hebben uitgebreid onze processen geëvalueerd. Op basis van die gesprekken hebben we besloten niets te veranderen. Dat betekent dat ook in 2023 onze persoonsvolgende financiering het uitgangspunt is.

We denken ook al na over het inkoopbeleid vanaf 2024 en verder

De ontwikkelingen in ons land en in het bijzonder de langdurige zorg maken dat we niet stil kunnen en willen blijven staan. Denk daarbij aan de nasleep van corona en de aangekondigde wijzigingen in het coalitieakkoord. Maar ook de toenemende schaarste, die we zien op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de stijgende kosten in de langdurige zorg. Innovatie, daarentegen, maakt ook steeds meer mogelijk. Deze belangrijke ontwikkelingen verwerken wij in ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid vanaf 2024 en verder. Dit vraagt zorgvuldige voorbereiding en afstemming tussen aanbieders, branches en VWS. De komende tijd zullen wij u hier dan ook op verschillende manieren bij betrekken en vragen om ons hierbij te helpen. De uitdagingen zijn groot, en alleen samen komen we verder.

Onze visie: zorg en ondersteuning, dichtbij voor iedereen

De behoefte aan langdurige zorg neemt toe. Dat komt onder meer doordat we steeds ouder worden. Ook wordt de samenleving steeds complexer (denk aan toenemende digitalisering) waardoor sommige mensen moeilijker kunnen meedoen. Het aantal mantelzorgers neemt ondertussen af en wie nog mantelzorgt, ervaart steeds meer druk. En laten we de nijpende arbeidsmarkt niet vergeten: deze vergrijst en de aanwas van jonge professionals is op z’n zachtst gezegd minimaal in relatie tot de behoefte. De uitdaging om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden zal toenemen. Deze trends zorgen ervoor dat wij zeggen: het móet anders. Lees hier meer over in onze visie op een toekomstbestendig zorglandschap. Daarmee geven we u een helder beeld van de manier waarop we de komende jaren de langdurige zorg willen organiseren. Met onze visie blikken we vooruit naar 2030. En maken we ook de vertaling naar strategische thema’s en doelen voor de komende paar jaar.