Zorg en ondersteuning, dichtbij voor iedereen

De behoefte aan langdurige zorg neemt toe. Dat komt onder meer doordat we steeds ouder worden. Ook wordt de samenleving steeds complexer (denk aan toenemende digitalisering) waardoor sommige mensen moeilijker kunnen meedoen. Het aantal mantelzorgers neemt ondertussen af en wie nog mantelzorgt, ervaart steeds meer druk. En laten we de nijpende arbeidsmarkt niet vergeten: deze vergrijst en de aanwas van jonge professionals is op z’n zachtst gezegd minimaal in relatie tot de behoefte. De uitdaging om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden zal toenemen. Deze trends zorgen ervoor dat wij zeggen: het móet anders.

We willen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben, deze in de toekomst kunnen blijven krijgen. Maar dat kan niet op de manier zoals we die nu organiseren. Niet alles kan binnen de grenzen van de professionele zorg en de mogelijkheden zullen alleen maar afnemen.

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kennen allemaal een beperking of kwetsbaarheden. Zilveren Kruis werkt vanuit de overtuiging dat alles meetelt als het gaat om gezondheid. Een fysieke of psychische beperking maakt de persoon niet tot wie hij is of hoe hij zich voelt. Je gezond voelen gaat over hoe je in je vel zit, of je betekenisvolle relaties hebt en genoeg momenten hebt waar je volledig kunt ontspannen en jezelf kunt zijn. Ook in de langdurige zorg is dat de kern. Daar werken we elke dag aan. Met collega’s en met anderen zoals zorgverleners, gemeenten en de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigers.

De samenleving is de pijler onder langdurige zorg

We willen professionele zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Daarom werken we toe naar langdurige zorg die integraal onderdeel uitmaakt van de samenleving. Naasten, buren, sociale netwerken en wijkinitiatieven worden onmisbaar in het bieden van (zorg)ondersteuning. In één van onze 11 zorgkantoorregio’s, Friesland, vinden we inspiratie in de Mienskip. Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Met behulp van technologie en innovatie, voor iedereen zorg en ondersteuning dichtbij brengen, in verbinding met de samenleving en met compassie voor elkaar. Deze integraliteit maakt alleen kans als er oplossingen zijn die dit goed en verantwoord mogelijk maken. Dat vraagt een andere organisatie van zorg en wonen, nieuwe vormen van samenwerken en het omarmen van technologie en innovaties. Zo kunnen mensen die langdurige zorg nodig hebben zo lang mogelijk hun leven leiden zoals ze dat het liefste willen, mét ondersteuning vanuit de samenleving, aangevuld met langdurige zorg vanuit de Wlz.

Onze positie als Zorgkantoor is uniek

Als Zorgkantoor hebben we een goede uitgangspositie om die oplossingen in gang te zetten. We zijn er voor alle mensen die langdurige zorg nodig hebben in onze regio’s. Zonder financieel belang hebben we financiële middelen in handen om de zorg goed te organiseren, en hebben goede relaties met zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Die stellen ons in staat om de zorg in onze elf regio’s echt anders te organiseren.

Op naar de toekomst

In dit document leest u onze visie (pdf) op een toekomstbestendig zorglandschap. Daarmee geven we u een helder beeld van de manier waarop we de komende jaren de langdurige zorg willen organiseren. Met onze visie blikken we vooruit naar 2030. En maken we ook de vertaling naar strategische thema’s en doelen voor de komende paar jaar.