Handige tips bij het aanvragen van meerzorg

De regeling meerzorg is bedoeld om extra zorg voor klanten met een zeer extreme zorgzwaarte te betalen. De zorg die noodzakelijk is, is zwaarder/intensiever dan die voor ‘reguliere’ cliënten in de Wlz. Meerzorg is een aanvulling op het zorgprofiel. U kunt meerzorg aanvragen voor een groep of voor een individu. Bekijk onze handige tips bij het aanvragen van meerzorg.

 • De meerzorgregeling is bedoeld voor extra (financiële) ondersteuning van de meest intensieve en/of complexe zorgvragen binnen de Wlz.
 • Meerzorg is altijd overstijgend aan het reguliere zorgzwaarte pakket.
 • U kunt meerzorg aanvragen als de zorg vanuit het zorgprofiel van betreffende cliënt of woning op orde is en er vanuit de zorgvraag toch extra ondersteuning nodig is.
 • De middelen zijn bedoeld voor beantwoording van een intensieve en/of complexe zorgvraag en verbetering van de context. Bij context kunt u denken aan: hoe woont iemand? Hoe is de samenstelling van de woning? Is de woonomgeving op orde?
 • We zijn kritisch op doelmatige inzet van meerzorg. De extra gelden moeten altijd een doel te hebben en gericht zijn op afbouw en tijdelijkheid.
 • U kunt meerzorg aanvragen voor zorgactiviteiten. Meerzorg is niet bedoeld voor welzijnsactiviteiten.

Check de volgende punten voordat u een aanvraag doet:

 • Kunnen de kosten ook anders gefinancierd worden? Bijvoorbeeld via hulpmiddelen, vanuit het reguliere pakket, via fondsen of via regulier huisvestingsbudget?
 • Zijn er alternatieven die geen of minder kosten met zich meebrengen?
 • Stel uzelf de vraag 'Wat lost het op?' Wat heeft de cliënt hieraan? Is er een goede motivatie?
 • Zijn de kosten direct toe te wijzen aan de extreme zorg vraag?
 • Wat maakt dat de (indirecte) kosten niet uit de reguliere tarieven bekostigd kunnen worden?

Komt u er na beantwoording van deze vragen achter dat meerzorg van toepassing is? Dan kunt u een aanvraag doen via het aanvraagsjabloon meerzorg.

Het aanvraagsjabloon meerzorg

Om een meerzorgaanvraag te doen dient u een meerzorgsjabloon in te vullen. Het meerzorgsjabloon wordt jaarlijks geactualiseerd. Check vooraf altijd of u de meest actuele versie heeft.

Zo vraagt u meerzorg aan

Handige tips bij de aanvraag van meerzorg

 • Lees de invulinstructie bij het invullen van de meerzorgaanvraag. Hier wordt per onderdeel aanvullende informatie gegeven.
 • Het is belangrijk om de aanvraag volledig in te vullen. Wanneer de aanvraag niet volledig is ingevuld kunnen we niet beoordelen of meerzorg van toepassing is.
 • Controleer of de cliëntgegevens goed zijn ingevuld. Klopt het Burgerservicenummer (bsn)?
 • Controleer of de uren goed zijn gevuld. Komen de uren overeen met de rekenmodule?
 • Controleer de uren behandeling, nachtzorg en restpost. (Als deze uren opgevoerd worden dan dient er een zorginhoudelijke en toetsbare onderbouwing van behandelaar / arts te zijn.)
 • Controleer de restpost: indien er restpost uren worden opgevoerd check of dit basiszorg of meerzorg is.
 • Check (indien van toepassing) of in- of exclusief dagbesteding/behandeling goed is ingevuld. Wanneer er gedeclareerd wordt inclusief dagbesteding/behandeling dient dit ook zo in het meerzorg sjabloon te worden ingevuld. (ook als de cliënt niet naar dagbesteding gaat/geen behandeling ontvangt).
 • In de rekenmodule staat het directe aantal uren zorg. Naast deze rekenmodule zal er ook aansluiting moeten zijn met de doelen en het zorgplan. Wie levert wat aan zorg en met welke frequentie per dag/week.
 • Vaak is er sprake van intensieve en/of extreme zorgzwaarte wanneer een combinatie van meerdere somatische en/of gedragsmatige beelden te zien is. Voorbeelden hiervan zijn: psychische stoornissen en VG, ernstige gedragsproblemen, niet instelbare epilepsie, PEG sonde, wondverzorging, delierachtige beelden (ontregeld na bijvoorbeeld ziekenhuisopname), diabetes. Beschrijf dit in de aanvraag.
 • Check of uren intensieve begeleiding (b.v. de zogenoemde 1 op 1 begeleiding) ook daadwerkelijk tijdens alle aangegeven perioden worden geleverd. We gaan uit van de daadwerkelijke inzet die nodig is om de zorg te leveren.
 • Check of de uren zorg in het weekend en door de week in evenwicht zijn.
 • Blijf kritisch op het doel van de Meerzorg en laat dit helder in de aanvraag naar voren komen.
 • In de meerzorgaanvraag hoeft u geen handtekening te zetten. Zorg wel dat u een ondertekend exemplaar in het dossier van uw klant archiveert.

In de aanvraag is het belangrijk de achterliggende motivatie scherp te hebben. Zit de problematiek in cliënt gebonden aspecten, de context, groepssamenstelling, of niet op orde hebben van de basiszorg? Vragen die hierbij helpen zijn:

 • Waarom past de zorgvraag niet binnen het huidige profiel?
 • Is er een extreme zorgbehoefte ja/nee? Waar blijkt dit uit?
 • Wat dient met Meerzorg bereikt te worden?
 • Is het reëel en haalbaar qua uitvoering (personeel, prioriteit, zorgvraag)?
 • Heeft u het C.O.T., CCE, crisisregisseur of medewerker complexe casuïstiek betrokken en wat waren de adviezen/uitkomsten hiervan?

In de aanvraag meerzorg wordt hiernaar gevraagd.

Streef altijd naar verbetering van kwaliteit van leven waarmee mogelijk afbouw van inzet van extra middelen plaats kan vinden. We streven vanuit visie op zorg naar zo min mogelijk 1 op 1 begeleiding. De inzet van 1 op 1 of zelfs 2 op 1, creëert afhankelijkheid bij cliënten. Wellicht, of in een aantal gevallen, zou je kunnen stellen dat deze intensieve inzet ook een vorm van vrijheidsbeperking is. In de aanvraag verwachten wij hierin een goede onderbouwing.

 • Doelen zijn altijd gericht op acties die streven naar het 'normale' leven.
 • Meerzorgdoelen zijn gericht op onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het onder de knie krijgen van zeer intensieve en/of complexe zorgvragen, veiligheid, Intimiteit en Seksualiteit (I&S), ontwikkelen van beeldvorming (anders dan regulier), hechting, traumaverwerking, stabilisatie na trauma/verhuizing, afbouw van vrijheid beperkende maatregelen of regievoering.
 • Doelen behoren goed omschreven te zijn en gaan over de noodzakelijke medische / psychosociale zorg.
 • Maak doelen realistisch en meetbaar. Het is aan te bevelen om met een 0-meting te werken en daar waar mogelijk een stappenplan toe te voegen.
 • Wordt in de doelen de context meegenomen? Is de context op orde? Door wie worden voorbehouden handelingen gedaan?
 • Doelen die aansluiten bij de zorgvraag behorende bij het voorliggende ZZP zijn geen meerzorg-doelen.

Bij context kan gedacht worden aan: hoe woont iemand? Hoe is de samenstelling van de groep? Is de woonomgeving op orde? Bijvoorbeeld bij cliënten met dementie of mensen die in een appartement wonen kan het zo zijn dat zij relatief ver weg zijn van een gezamenlijke ontmoetingsruimte waardoor er meer 1 op 1 zorg wordt aangevraagd.

Beschrijf in de aanvraag op een heldere en beknopte manier hoe de context nu is en welke stappen er worden gezet om de context te verbeteren.

Bij context kan gedacht worden aan: hoe woont iemand? Hoe is de samenstelling van de groep? Is de woonomgeving op orde? Bijvoorbeeld bij cliënten met dementie of mensen die in een appartement wonen kan het zo zijn dat zij relatief ver weg zijn van een gezamenlijke ontmoetingsruimte waardoor er meer 1 op 1 zorg wordt aangevraagd.

Beschrijf in de aanvraag op een heldere en beknopte manier hoe de context nu is en welke stappen er worden gezet om de context te verbeteren.

Bij personele inzet wordt er gekeken naar de extra inzet boven op het reguliere zorgzwaarte pakket. Hierbij worden de volgende afwegingen gemaakt:

 • Is de personele inzet realistisch ten opzichte van de zorgvraag? (check dit aan de hand van het ZZP profiel in relatie tot de inzet.)
 • Hoe is de inzet van extra fte’s onderbouwd?

In uw aanvraag is het belangrijk dat bovenstaande helder naar voren komt.

Een investering in overige uitgaven, zowel materieel als personele kosten, noemen wij indirecte kosten. Door deze uitgaven zou de situatie en de kwaliteit van bestaan voor een cliënt kunnen worden verbeterd. Soms kunnen incidentele investeringen in de context helpend zijn. Voorbeelden hiervan zijn opleidingskosten, deskundigheidsbevordering, kosten voor inventaris of kleine verbouwingen. Deze kosten zijn altijd gerelateerd aan de Meerzorg(doelen)van de cliënt zoals beschreven in het zorgplan en worden doelgericht hiervoor ingezet.

Indirecte kosten die niet tot Meerzorg behoren:

 • Verlet kosten
 • Reguliere trainingen en interne trainingen/expertise
 • Inzet extra MDO en ORT: en alle extra inzet van teammanagers rondom Meerzorg(aanvraag)
 • Behandelingen zoals EMDR, hydrotherapie ed.
 • Bepaalde standaard hulpmiddelen zoals bed, matras, snoezelkar, duo fiets etc.
 • Activiteiten als zwemmen, fietsen, vrijetijdsbesteding etc.
 • Het ouder worden en palliatieve zorg hoort bij de (ouder wordende) cliëntenpopulatie op de groep. Deze kennis zou in de basis aanwezig moeten zijn vanwege de doelgroep en zijn géén indirecte kosten gekoppeld aan Meerzorg.

Wanneer er extra zorg nodig is in de nacht kunt u dit aangeven in de meerzorg aanvraag. U dient dit goed te onderbouwen waarom deze inzet nodig is.

In de aanvraag geeft u aan wat u daadwerkelijk doet in de nacht (direct en indirecte tijd). 

Wanneer er inzet van behandelaren nodig is kunt u dit aangeven in de meerzorgaanvraag. U dient dit goed te onderbouwen waarom deze inzet nodig is.

Heeft u vragen over meerzorg?

Mocht u verder nog vragen hebben over de meerzorgregeling of de aanvraag dan kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling meerzorg (meerzorg@zilverenkruis.nl).