Wijkgericht werken

Zilveren Kruis doet aan ‘wijkgericht werken’: we zorgen voor extra financiering voor aanbieders van wijkverpleging. Zilveren Kruis is 1 van de weinige zorgverzekeraars die hier financiële ruimte voor beschikbaar stelt. Met wijkgericht werken stimuleren we dat wijkverpleegkundigen, huisartsen en wijkteams de krachten bundelen en echt samen de wijk in gaan.
2 mensen overleggen samen

Casemanagement Dementie

Casemanagement dementie maakt onderdeel uit van wijkverpleging. Zilveren Kruis wil dat de zorgaanbieder is aangesloten bij een regionaal georganiseerd netwerk dementie, dat valt in de zorgkantoorregio van Zilveren Kruis.

Het regionale netwerk dementie borgt onder andere ook de samenwerking met gemeenten. Het netwerk bestaat namelijk uit ten minste een organisatie die wijkverpleging levert, een organisatie die intramurale langdurige zorg (Wlz) levert, een organisatie die geestelijke gezondheidszorg levert, een huisartsenvoorziening, een ziekenhuis en/of geheugenpoli, gemeenten, een welzijnsorganisatie en een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland.

Veelgestelde vragen

Gemeenten kunnen met zorgaanbieders afspraken maken over de positionering van de wijkverpleging in relatie tot de sociale/generalistische wijk- of buurtteams. Door samenwerkingsafspraken te maken, kunnen gemeenten, zorgaanbieders en Zilveren Kruis gerichter werken aan het versterken van de samenwerking. Op deze manier fungeert het inkoopkader ‘Wijkgericht werken’ als fundament van de samenwerking in een wijk (tussen wijkteam, wijkverpleegkundige en huisarts). Als deze goed verloopt, heeft dat een positieve invloed op de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor inwoners en cliënten.
Jazeker. Elke wijkverpleegkundige communiceert met het sociaal domein als dat voor de cliënt in kwestie nodig is. Daarbij kan het ook gaan om mensen die nog geen directe zorgvraag hebben (signaleringsfunctie). Het inkoopkader Wijkgericht werken van Zilveren Kruis richt zich op de brede wijkinfrastructuur die deze communicatielijnen tussen professionals ondersteunt.

Zijn daar onderling afspraken over gemaakt?

Over de inzet van wijkgericht werken zijn geen samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de zorgverzekeraars. Dit betekent dat elke verzekeraar zijn eigen beleid ontwikkelt voor wijkgericht werken. U kunt bij de afzonderlijke verzekeraars meer informatie opvragen over hun aanpak.

Wijkgericht werken is inderdaad een ‘algemene functie’. Als Zilveren Kruis hebben wij ervoor gekozen om deze functie in stand te houden. Reden: we vinden de samenwerking in de driehoek huisarts-wijkverpleging-sociaal cruciaal in het voorzien in optimale zorg voor onze verzekerden in de wijk(en). Ten aanzien van de uitvoering van preventie, coördinatie en vroegsignalering maken wij geen onderscheid tussen verzekerden.

Ook interessant

Wanneer je een beroep moet doen op professionele zorg heb je in veel gevallen te maken met je zorgverzekeraar (inclusief het zorgkantoor) én met je gemeente.

Meer over samenwerken met gemeenten

Meer weten over bepaalde onderwerpen?

Wilt u meer lezen over bepaalde onderwerpen? Dan raden wij u deze documenten aan: