2 mensen lopen hand in hand

Geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg staan toegewijde hulpverleners elke dag klaar om mensen met psychische kwetsbaarheid te behandelen en te begeleiden. De inspanningen zijn erop gericht hen mee te laten doen in de samenleving, of ze nu kort of (hun leven) lang zorg en ondersteuning nodig hebben.

Integrale aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Zilveren Kruis draagt daar graag een steentje aan bij. Sterker nog, passende zorg bieden aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn, is een van onze speerpunten. Daarom streven we in elke gemeente naar de ontwikkeling van een integrale aanpak, samen met de lokale overheid, professionals en cliënten. Die integrale aanpak is maatwerk, en richt zich altijd op herstel en burgerschap van mensen onder andere met een ernstig psychiatrische aandoening.
Belangrijke pijlers in onze visie op GGZ zijn ‘regie over het eigen leven’ en (toeleiding naar) werk of zinvolle dagbesteding. We richten ons specifiek op:

  • Het versterken van de ambulante behandelketen (behandeling buiten zorginstellingen);
  • Het bevorderen van de samenhang tussen ondersteuning en begeleiding bij de mensen thuis.

Het gaat hierbij ook om wonen, inkomen en werk. Een integrale aanpak maakt een snellere terugkeer in de samenleving mogelijk én ondersteunt mensen bij het actief deelnemen aan de maatschappij.

Gezamenlijke aanpak helpt bij de uitvoering

Om de geestelijke gezondheidszorg-ketens goed in te richten en te verbeteren, maakten we in de afgelopen jaren al samenwerkingsafspraken met gemeenten, aanbieders en betrokkenen. Het leidde tot de oprichting van diverse Taskforces waarbij cliënten en professionals samen aan de slag gaan een integrale aanpak uit te voeren.

Psychosociale zorg tot 18 jaar vanaf 2022 niet meer opgenomen in de aanvullende verzekeringen

Zilveren Kruis heeft een overgangsregeling ingesteld voor kinderen die nu in therapie zijn. Daarmee zorgen we dat kinderen die nu therapie krijgen hulp krijgen. Tot 1 juli 2022 vergoeden we de consulten van behandelingen die voor 1 januari 2022 al waren gestart en voor vergoeding in aanmerking kwamen.

Zorgverzekeraars stellen zelf de aanvullende verzekering vast

Het staat hen vrij deze te wijzigen, aan te vullen dan wel te beperken. In onze aanvullende verzekeringen willen wij een vergoeding bieden voor alternatieve zorg, die zoveel mogelijk aansluit bij de zorg die is verzekerd in de basisverzekering. In onze aanvullende verzekeringen hebben we niet de bedoeling alternatieve zorg als preventie te vergoeden. In onze polisvoorwaarden is daarom ook als voorwaarde opgenomen dat het consult moet plaatsvinden in het kader van een medische behandeling. Daarmee komt de psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar die wij voorheen wel hebben vergoed, overeen met de omschrijving die de Jeugdwet geeft van jeugdhulp.

Zorg vergoed uit verschillende domeinen is niet in het belang van het kind

Voor wat betreft psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar hoort dat volgens ons bij de Jeugdwet. Dit staat de noodzakelijke integraliteit (hiermee bedoelen we dat de problematiek van een kind binnen één wijkteam is geconcentreerd) van de zorg aan het kind in de weg. Daarnaast is onder de Jeugdwet de zorg niet afhankelijk van de vraag of de ouders hier al dan niet voor zijn verzekerd en is de vergoeding niet beperkt tot een maximumbedrag.

Wij adviseren onze verzekerden om contact op te nemen met hun gemeente, zodat die kan beoordelen of hun situatie voor vergoeding vanuit de Jeugdwet in aanmerking komt.

Ervaringen om van te leren

De ervaringen van de afgelopen jaren hebben we gebundeld in een routekaart, bedoeld om van te leren.

Download de routekaart (pdf)

Ook interessant

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf (pdf)
Grensvlak GGZ verantwoordelijkheid zorgverzekeraar en gemeente (pdf)