Onze uitgangspunten

Zilveren Kruis wil dat mensen moeiteloos toegang hebben tot de (langdurige) zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Of ze nu ouder zijn en hulp nodig hebben bij het langer zelfstandig thuis wonen, jonger zijn maar chronisch ziek of kampen met GGZ-gerelateerde problemen.
Lachende mensen bij elkaar

Onze uitgangspunten daarbij:

  • Zorg en ondersteuning moeten zoveel mogelijk passend worden geleverd (maatwerk dus) en mensen houden hierbij zelf de regie
  • Mensen mogen geen drempels of ‘schotten’ ervaren tussen de verschillende wetten die hun zorg en financiering regelen
  • Alle partijen die zorg aanbieden of regisseren (denk aan huisarts, wijkverpleegkundige,wijkteam etc.) moeten probleemloos met elkaar samenwerken
  • De lokale en regionale uitvoeringspraktijk (van Wmo en Zvw) is leidend, eigen verantwoordelijkheid is het fundament
  • Wij focussen ons op de gemeenten waarin wij marktleider zijn, net zoals andere zorgverzekeraars in hún kernregio’s doen. In regio’s waarin geen enkele zorgverzekeraar dominant is, maken we onderling afspraken over de samenwerking. Zoals over wie de contacten onderhoudt met de betreffende gemeente/regio en wie op welk thema in de gemeente/regio aan de slag gaat. Dat werkt niet alleen efficiënt maar bevordert ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
  • Zorgverzekeraars werken samen om te komen tot het opschalen van effectieve regionale ontwikkeltrajecten. Het gaat hierbij onder meer over het optuigen van een samenwerking tussen verschillende partijen die zorg en ondersteuning leveren. Om ervoor te zorgen dat we niet steeds in elke gemeente het wiel hoeven uit te vinden, doen we dit het liefst op regionaal niveau. Voorwaarde is wel dat alle gemeenten in die regio dan dezelfde aanpak omarmen. 
  • We gaan uit van de rollen en verantwoordelijkheden die elke partij heeft gekregen in het zorgstelsel. Dus: geen pilots of experimenten. Partijen mogen elkaar aanspreken op het invullen van hun rol en ieders verantwoordelijkheden.
  • Onderling afstemmen is een must, net zoals ‘wederkerigheid in relatie’. Daarom benoemen we expliciet wat we van gemeenten verwachten. Op deze manier kan elke partij vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid de wettelijke taken vervullen. De visie en strategie van Zilveren Kruis en de concretisering hiervan binnen de klantgroepen en het inkoopbeleid bepalen onze inzet in de samenwerking.

Samenwerken bij grensvlakken

Daar waar de reguliere zorg (Zvw/WLZ/JW) en reguliere ondersteuning (Wmo) elkaar raken en nodig hebben, zorgen we ervoor dat de zorgaanbieders adequaat kunnen op- en afschalen tussen verschillende soorten dienstverlening. Alleen zo zullen inwoners, cliënten en patiënten geen hinder ondervinden van eventuele onduidelijkheid over welke wet welke zorg regelt.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Voor Zilveren Kruis is het klip en klaar dat regionale samenwerking tussen de drie financiers een voorwaarde is om te voldoen aan Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) voor de zorgaanbieders. JZOJP gaat over het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg dicht bij mensen thuis en het vervangen van zorg door andere ondersteuning en zorg zoals eHealth en sociaal werk.

Het doel van JZOJP

Het doel van de JZOJP is dat zorg minder in hokjes gaat plaatsvinden, maar veel meer met en rond mensen, met ruimte voor verschillen. Op deze manier leveren we zorg meer in samenhang en staat het resultaat voor de patiënt centraal. Ook belangrijk: denken in termen van gezondheid en welzijn. Dat betekent ook investeren in preventie, leefstijladvies, vroegsignalering en een brede beoordeling van wat echt nodig is. Deze principes achter de JZOJP zijn vastgelegd in de verschillende sectorale Hoofdlijnenakkoorden en lopende VWS-programma’s zoals Langer Thuis. De thema’s waarop Zilveren Kruis zich nadrukkelijk richt zijn ouderenzorg, GGZ en preventie.

Wettelijke voorwaarden

Het is essentieel dat de drie financiers per regio heldere afspraken maken over welke onderwerpen ze wel/niet willen en kunnen bespreken. Zo is het bijvoorbeeld voor zorgverzekeraars vanuit de Zvw niet toegestaan om gezamenlijk afspraken te maken over concurrentiële onderdelen (risico op kartelvorming). Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwerp preventie, waar verzekeraars een verschillende insteek kiezen.

In de praktijk kunnen discussies over (non)congruent gedrag de regionale samenwerking in de weg gaan zitten. Als onderdeel van de regionale samenwerkingsstructuur vinden we het daarom belangrijk om al aan de voorkant de onderwerpen te inventariseren en de scope van gesprekken of afspraken SMART te maken. Dan is vooraf duidelijk wat er wel of niet ter tafel kan en mag komen.