Samenwerken doen we zo

Wanneer je een beroep moet doen op professionele zorg heb je in veel gevallen te maken met je zorgverzekeraar (inclusief het zorgkantoor) én met je gemeente. Beide organisaties hebben, als financiers en regisseurs van de zorg, de waardevolle taak om zorg en hulpverlening voor cliënten en inwoners mogelijk te maken. Daarbij is goede samenwerking vanzelfsprekend van groot belang om ieder de ondersteuning te bieden die nodig is.
Mensen bij elkaar in een vergadering

De 5 stelselwetten

Zilveren Kruis en gemeenten vinden elkaar bij de uitvoering van de volgende 5 stelselwetten:

  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg)
  • de Jeugdwet

Samen gaan we voor integrale zorg en ondersteuning

Gemeenten en Zilveren Kruis voeren de stelselwetten uit om via intergemeentelijke samenwerking in steden en dorpen professionele hulp, ondersteuning, zorg en behandeling te bieden, dicht bij bewoners en in hun eigen, vertrouwde omgeving. Onze focus ligt hierbij vooral op ouderen, op personen die (psychisch) kwetsbaar zijn en op preventie.

We maken afspraken met elke regio

Zilveren Kruis maakt actief regionale samenwerkingsafspraken met gemeenten. Het gaat daarbij om afspraken die betrekking hebben op de drie thema’s die onze specifieke aandacht hebben: ouderen, GGZ en preventie. Dankzij deze afspraken is voor iedereen helder waarmee we aan de slag gaan, ontstaan er korte lijnen tussen regionale partijen en met landelijke partners – en daar profiteren de inwoners van. Zo willen we krachtige, duurzame basiszorg bevorderen, zowel voor ouderen als voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ook preventie maakt deel uit van de ambities die we met de regionale samenwerkingsafspraken actief nastreven.

Bekijk ook de infographic 'Domein overstijgende samenwerking met gemeenten' (pdf)

Onze kernregio’s leiden tot regionale samenwerkingsagenda’s

Op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 een werkstructuur van de grond gekomen met een landelijke dekking. Elke zorgverzekeraar heeft daarin zijn eigen kernregio’s. Zo ook Zilveren Kruis. Wij zorgen er in ónze regio’s voor dat we daar komen tot regionale samenwerkingsagenda’s. Zo helpen we mee om de zorg in Nederland op niveau én betaalbaar te houden.

En dan: de regio’s

Nederland indelen in regio’s maakt de aanpak (werkstructuur) behapbaar. Vooralsnog zijn de zorgkantoorregio’s van de verzekeraars de meest logische keuze. Voordeel daarvan is dat een landelijke dekking gegarandeerd is. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren die een voorkeur hebben voor een andere regiokeuze kunnen dit aangeven bij hun contactpersoon van gemeente of zorgverzekeraar. Enige voorwaarde is dat de totale indeling in regio’s landsdekkend is.

Rapport Samenwerking tussen regio’s en zorgverzekeraars (pdf)

Onze projecten zijn voor iedereen

Zilveren Kruis rolt in regio’s verspreid over Nederland projecten uit. Daarbij verkennen we samen met gemeenten, zorgprofessionals en cliënten innovatieve ideeën of ontwikkelen we een nieuwe aanpak om zorg en ondersteuning te optimaliseren. Goed om te weten: deze projecten en plannen zijn van toepassing op alle inwoners van een regio, ongeacht of ze cliënt zijn van Zilveren Kruis.

Ook interessant

Zilveren Kruis doet aan ‘wijkgericht werken’: we zorgen voor extra financiering voor aanbieders van wijkverpleging. Met wijkgericht werken stimuleren we dat wijkverpleegkundigen, huisartsen en wijkteams de krachten bundelen en echt samen de wijk in gaan.

Meer over wijkgericht werken