Een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten

Stap voor stap banen we ons een weg uit de coronacrisis. Mensen met een langdurige zorgvraag en zorgprofessionals in de Wlz zijn grotendeels gevaccineerd. Tegelijkertijd zijn we nog lang niet zover dat we weer letterlijk fysiek contact kunnen maken zonder allerlei richtlijnen in acht te nemen. De impact van een zwaar jaar voor cliƫnten, naasten en zorgprofessionals in de langdurige zorg is groot. De gevraagde inzet en veerkracht was enorm en zal komende maanden vragen om herstel en een beweging naar weer een duurzaam werkklimaat.
Marti Paardekooper, Directeur Langdurige Zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor

We hebben grote waardering voor u en uw zorgmedewerkers

Namens al mijn collega's van het zorgkantoor zeg ik: heel erg bedankt!

Marti Paardekooper, Directeur Langdurige Zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor

Onze hele samenleving heeft door de coronamaatregelen ervaren hoe is het is om te leven met beperkingen. Mijn wens en hoop was, dat het begrip voor mensen die soms een leven lang te maken hebben met een beperking, fysiek of mentaal, hierdoor zou toenemen. Helaas was dit ijdele hoop. Niet alleen waren de mensen met een beperking kwetsbaarder voor het virus. Ook hadden de maatregelen voor hen de grootste gevolgen als het ging om isolatie en beperking van hun vrijheid. Gelukkig hebben we ook mooie voorbeelden gezien van zorgaanbieders, die juist in tijden van crisis, oog hielden voor de behoeften van cliënten en hun naasten en daarnaar handelden. In een klantonderzoek gaven klanten en verwanten aan dat maatwerk en kwaliteit van leven een belangrijke plaats verdienen bij de afweging van dilemma's die deze pandemie met zich meebrengt.

In de context van corona is vorig jaar een nieuw landelijk inkoopkader geïntroduceerd, met daarbinnen ons inkoopbeleid

Vooral de nieuwe tariefsystematiek heeft veel opgeroepen, en ook geleid tot een kort geding en hoger beroep. Dat betreur ik en natuurlijk heb ik vanuit mijn rol intensief gereflecteerd. Mijn conclusie: op richting en inhoud liggen zorgkantoor en zorgaanbieders grotendeels op één lijn. Maar ik concludeer ook dat we de verbinding kwijt waren. De dialoog over samenwerken aan de toekomstige opgave was in de coronatijd tot stilstand gekomen. Daarom hebben we afgelopen jaar zowel landelijk als binnen onze regio’s veel meer tijd genomen om in gesprek te gaan. De inhoudelijke richting en inkoopdoelen blijven gelijk, de invulling en afspraken met u als zorgaanbieder veranderen. En natuurlijk hebben aanbieder en zorgkantoor beiden hun rol, waarbij wij op doelmatige wijze maatschappelijke middelen hebben te verdelen, zodat iedereen met een Wlz indicatie, passende zorg krijgt. Uw input heeft grote invloed gehad op de keuzes die we in het beleid voor onze zorgkantoorregio’s hebben gemaakt.

De komende jaren ligt de focus op een transitie van de langdurige zorg

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. De komende jaren ligt de focus op een transitie van de langdurige zorg. We gaan gezamenlijk aan de slag om een passend zorgaanbod te realiseren, voor huidige en toekomstige mensen met een langdurige zorgvraag. In die transitie zien wij een paar belangrijke bewegingen. Allereerst het verschuiven van zorg naar een passende woonomgeving en intramuraal indien nodig. Met maximale inzet van digitale zorg waar dat kan en fysieke zorg door professionals als dat nodig is. Daarvoor is ook de maatschappelijke beweging nodig dat we meer naar elkaar omkijken in het dagelijks leven, waardoor het dagelijks leven een deel van de zorgbehoefte kan overnemen. Dan hoeft meneer bijvoorbeeld niet naar de dagbesteding, gerund door zorgprofessionals. De zorgprofessional heeft namelijk zijn buurman gevraagd of- en begeleid in hoe hij meneer kan meenemen naar zijn geliefde zangkoor. En als laatste houdt de transitie in dat we soms landelijk, maar veelal regionaal, in de gemeenten en de wijk, zorg slim organiseren door samenwerking. Alleen op die manier kunnen we schaarse capaciteit en middelen gebruiken om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt.

We bieden ruimte om afspraken te maken met strategische partners die een inspiratiebron zijn en voorop lopen in de beweging naar de toekomst

In de regio willen we ondersteuning bieden in de samenwerking tussen zorgaanbieders en aan de invulling van de regionale opgave. We willen graag samen optrekken en de krachten bundelen, ook om het pad, waar nodig en met hulp van elkaar, te effenen. We zien al een enorme drive bij zorgaanbieders en stappen vooruit in de regio's. Mijn collega’s van ons zorgkantoor en ikzelf kijken ernaar uit om in verbinding en samen die beweging te realiseren. Tot snel, digitaal, maar hopelijk ook weer in de regio en bij u op locatie.

Marti Paardekooper

Directeur Langdurige Zorg
Zilveren Kruis Zorgkantoor

Terug naar inkoopbeleid 2022-2023