Meer Wlz-zorg in een eigen passende woning

We streven naar meer Wlz-zorg in een passende woonomgeving voor klanten die dat graag willen. Daarmee houden we intramurale zorg beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en voorkomen we een tekort aan intramurale plekken.

Wat houdt dit doel in?

Ruim driekwart van de klanten in de Wlz ontvangt intramurale zorg. We weten dat sommige mensen liever zorg ontvangen in een passende woonomgeving, maar dat het aanbod daarvoor ontbreekt (Panelonderzoek onder 411 klanten 65 tot 80 jaar (februari 2019) Zilveren Kruis).
We maken het zorglandschap toekomstbestendiger door Wlz-zorg op doelmatige wijze mogelijk te maken in een passende woonomgeving, zodat klanten die dat graag willen daar gebruik van kunnen maken. Daarmee houden we intramurale zorg beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en voorkomen we een tekort aan intramurale plekken.
Bij dit inkoopdoel gaat het voor de V&V vaak over het zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen. Voor de GZ en de GGZ gaat het meer om de juiste zorg op de juiste plek, met mogelijkheden voor op- en afschalen van zorg en een variatie aan woonvormen. In alle gevallen gaat het om veranderingen in de zorginfrastructuur waarbij de uitdaging zit in het realiseren van combinaties van wonen en zorg.

Hoe gaan we dit doel realiseren?

Samenwerking in de regio is van groot belang om meer aanbod van Wlz-zorg in de passende woonomgeving te realiseren. Dit gaat enerzijds over oplossingen in zorg het leveren van Wlz-zorg buiten een geclusterde setting is soms moeilijk te realiseren. Zorgprofessionals hebben vaak lange reistijden en de volumes zijn vaak laag. Tegelijkertijd bestaat er onzekerheid over de mogelijkheden voor het verlenen van veilige zorg van goede kwaliteit buiten de muren van de instelling. Het zorgkantoor denkt graag mee over de mogelijkheden en deelt goede voorbeelden uit andere regio’s. . Passende zorg in de eigen omgeving vraagt ook om een passend woonaanbod. Daarom zijn wij als zorgkantoor in gesprek met partijen in de regio (zoals gemeenten) om bij te dragen aan het realiseren van meer passend woonaanbod voor mensen met Wlz zorg. Dit doen wij onder andere via het delen van onze regio-analyses.