Nieuws over het inkoopbeleid 2024 en verder: werken aan de toekomst in roerige tijden

In 2023 eindigt ons huidige inkoopbeleid Wlz. We werken daarom hard aan ons nieuwe meerjarige inkoopbeleid voor 2024 en verder. Dat doen we niet alleen, maar samen met (vertegenwoordigers van) klanten, branches, ketenpartijen en zorgaanbieders in de langdurige zorg, maar ook daarbuiten met bijvoorbeeld gemeenten en zorgverzekeraars. Daarvoor organiseren we bijeenkomsten voor stakeholders en bestuurders. Daarnaast informeren we u graag met deze nieuwsbrief.

We werken aan nieuw beleid, terwijl de omstandigheden veranderen

Met de impact van de COVID-19 pandemie nog vers in ons geheugen ondervinden we nu met elkaar de gevolgen van stijgende energielasten, inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt. We beseffen dat dit grote uitdagingen zijn die velen van u raken. Waar het kan treft u ons schouder aan schouder. Als dat niet lukt, dan is het aan ons om samen op te trekken voor een goede oplossing.

We werken aan een beleid per sector

Zilveren Kruis werkt niet aan één Wlz-beleid, maar aan een beleid per sector. De toekomstige opgaven verschillen tussen de sectoren. Dat concluderen wij uit de vele gesprekken die wij voerden met (vertegenwoordigers van) klanten, branches en zorgaanbieders. Soms vragen deze verschillen om een eigen aanpak. U leest daarom in juni niet één beleid, maar beleid specifiek voor de GGZ-, GZ- of V&V-sector.

We maken samen de transitie naar een toekomstbestendig Wlz-zorglandschap

Onze klanten moeten kunnen rekenen op passende zorg. Dat is ons hoofddoel. Om samen met u de transitie te maken naar een toekomstbestendig Wlz-zorglandschap moeten we een aantal stevige opgaven het hoofd bieden. We constateren in de breedte van de Wlz dat de druk op de toegankelijkheid van zorg toeneemt. Met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg. De arbeidsmarkt is een groot probleem voor de gehele langdurige zorg. In de V&V stijgt bijvoorbeeld het verwachte aantal klanten hard, terwijl we in de GZ en GGZ zien dat de complexiteit van de zorgvragen toeneemt.

De GGZ onderzoekt inkoopdoelen op herstelgerichte zorg, complexe zorgvragen & essentiële voorzieningen en innovatie

We willen passende zorg organiseren voor mensen met een complexe zorgvraag. Het gaat daarbij om het creëren van voldoende passend aanbod tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Ook onderzoeken we het bevorderen van herstelgericht werken. We stimuleren ruimte voor ervaringskennis en het vermogen van GGZ Wlz klanten om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én daarbij zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Met onze aandacht voor innovatie willen we meer klanten helpen en het personeel ontlasten.

De GZ onderzoekt inkoopdoelen op zelfredzaamheid, complexe en essentiële zorg en innovatie

Het landelijk akkoord (VGN-ZN) is voor Zilveren Kruis een belangrijk uitgangspunt voor het uitwerken van ons inkoopbeleid. Onze doelen voor zelfredzaamheid en innovatie sluiten aan op de landelijke afspraken. Daarnaast willen wij met ons inkoopbeleid een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten. In deze fase onderzoeken we diverse oplossingen voor de complexe en essentiële zorg.

De V&V onderzoekt inkoopdoelen op zelfredzaamheid, zorg in de eigen woonomgeving, een toekomstbestendig zorglandschap en innovatie

Daarmee werken we uit hoe we de slogans “zelf tenzij”, “thuis tenzij” en “digitaal tenzij” zien. Daar voegen we aan toe dat we werken aan passende zorg in de regio voor al onze klanten. We borgen essentiële voorzieningen in het zorglandschap in onze Zilveren Kruis regio’s.

We kijken terug op een goede stakeholderbijeenkomst

Op 3 november 2022 was de eerste brede bijeenkomst voor het nieuwe inkoopbeleid op de langdurige zorg van Zilveren Kruis. We kijken terug op zeer waardevolle gesprekken over de ontwikkelingen in het beleid en danken alle deelnemers hartelijk voor hun betrokkenheid en deskundige inbreng.

Het maakte duidelijk dat we zorgaanbieders in de langdurige zorg op veel thema’s letterlijk naast ons zien staan. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Zorgaanbieders, branches en zorgkantoren kunnen individueel de arbeidsmarkt niet beïnvloeden. We kunnen echter wel samen optrekken en maatregelen voorstellen tegen de onwenselijke effecten van een hoge PNIL. Andere onderdelen die we meenemen uit de stakeholderbijeenkomst zijn de discussies op de inkoopdoelen over zelfredzaamheid en innovatie.

Voor publicatie (1 juni) halen we nogmaals input op

We blijven onze stakeholders graag betrekken bij het ontwikkelen van ons inkoopbeleid. Dat doen we niet alleen omdat verbinding hopelijk bijdraagt aan draagvlak. Dat doen we vooral omdat de deskundigheid van onze gesprekpartners duidelijk maakt hoe beleid werkt in de praktijk. We zoeken daarin samen naar wat wel en niet kan. Daarom betrekken we graag onze collega’s van Zilveren Kruis zorgverzekering, de andere zorgkantoren, gemeenten, branches, beroepsverenigingen, zorgaanbieders, (vertegenwoordigers) van klanten, IGJ, NZa en VWS. Dit hebben we de afgelopen periode gedaan, en blijven we de komende periode ook doen.

Heeft u vragen?

Deze kunt u mailen naar zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl. Onze adviseurs nemen dan contact met u op. Voor nu wensen we u alvast fijne dagen en alle goeds in het nieuwe jaar.