Eerste lijst met succesvolle initiatieven beschikbaar

Samen met ZN, zorgkantoren, Vilans en in contact met zorgaanbieders hebben we deze eerste versie van de lijst samengesteld op basis van het zorgtransformatiemodel. Het zijn succesvolle initiatieven die in de praktijk positieve effecten laten zien.

Als zorgkantoren zien we de grote maatschappelijke uitdagingen

Samen met het zorgveld werken we eraan om de langdurige zorg voor iedereen die dit nodig heeft toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vraagt om een andere kijk op inzet van zorg. Eén van de focuspunten om daar te komen is innovatie. Met innovatie (digitaal en niet-digitaal) kunnen we onze zorg slimmer en efficiënter inrichten, de zelfredzaamheid van cliënten vergroten en druk op het personeel verminderen. Zorgkantoren sturen daarom op de ontwikkeling, implementatie en opschaling van innovaties. Innovaties zijn zowel in de thuissituatie als in de intramurale setting van grote toegevoegde waarde. Op de website van ZN leest u hoe wij met alle samenwerkende partijen tot deze lijst gekomen zijn.

De lijst met initiatieven is dynamisch

Dat betekent dat we deze continu aanvullen met innovaties die zich in de praktijk bewezen hebben. We vullen de lijst aan met zowel nieuwe digitale als niet digitale innovaties. Deze eerste versie is op basis van huidige kennis en onderzoeken. We blijven we met elkaar werken aan het verder aanscherpen en versterken van de nu beschikbare informatie. De initiatieven op beide lijsten zijn beschikbaar voor alle sectoren. We zien namelijk dat deze innovaties in de gehele langdurige zorg gebruikt worden en van meerwaarde zijn.

U beschikt over een uitgewerkte visie & strategie

Eén van de belangrijkste startpunten om de implementatie van innovatie van de grond te krijgen is een visie. Met daarin heldere uitgangspunten voor de rol van innovatie in het zorgproces, hoe innovatie binnen uw organisatie strategisch verankerd is en hoe de inrichting van uw organisatie deze visie faciliteert. We verwachten dat u uiterlijk 31 december 2024 over deze visie beschikt. Onze zorginkopers en kwaliteitsadviseurs gaan hierover met u in gesprek.

We maken met u resultaatafspraken

We maken met u resultaatafspraken om gedurende de looptijd van dit beleid 3 succesvolle initiatieven te implementeren. U kiest uit de lijst met succesvolle initiatieven 3 nieuwe oplossingen die u binnen uw gehele organisatie implementeert. Implementeren zien wij als het introduceren en structureel borgen van dit initiatief in het primaire proces binnen uw gehele organisatie. We gaan uit van het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dat betekent dat alle klanten waarvoor dit passend is, gebruik maken van het te implementeren succesvolle initiatief. Voor het implementeren van de 3 nieuwe succesvolle initiatieven kunt u als zorgaanbieder zelf het tempo bepalen, als de initiatieven binnen de looptijd van dit beleid, 2024-2026, geïmplementeerd worden.

We maken afspraken met koplopers

Kwalitatieve en kwantitatieve validatie van experimenten met innovaties is belangrijk. Zo maken we op basis van gevalideerde data keuzes om oplossingen al dan niet op te schalen in Nederland. Om opschaling mogelijk te maken, ontwikkelen koplopers concepten die het implementeren vergemakkelijken. U kunt uiterlijk 1 februari uw aanvraag voor koploperfinanciering bij ons indienen. U kunt het format ‘Aanvragen koploperfinanciering’ opvragen via zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl. Wij geven u uiterlijk 15 maart een terugkoppeling op uw aanvraag. De volledige tekst over het inkoopdoel ‘structureel inzetten van bewezen effectieve innovaties’, leest u in het inkoopbeleid per sector.