Recht op zorg bij tijdelijk verblijf in Nederland

De belangrijkste zorg wordt door ons vergoed. Als u tijdelijk in Nederland bent, vergoeden wij behandelingen uit het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Behandelingen uit de aanvullende verzekeringen vergoeden wij niet. Bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen. Ook behandelingen in een privékliniek vergoeden wij niet.

Hieronder staan de meest voorkomende vormen van zorg die wij vergoeden.

Bij de huisarts vergoeden wij:

 • Een bezoek op het spreekuur (een consult)
 • Een bezoek van de huisarts op een adres is Nederland, als u niet naar het spreekuur kunt komen (een visite)

Bij de huisarts vergoeden wij niet:

 • De griepprik
 • Een medische keuring
 • De kosten van een herhaalrecept
 • Een telefonisch consult

U krijgt sommige hulpmiddelen vergoed. Heeft u een hulpmiddel nodig? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u of vergoeding mogelijk is en welke voorwaarden gelden.

Een veel gebruikt hulpmiddel is een hoortoestel

Heeft een hoortoestel nodig? Dan is een vergoeding mogelijk als u:

 • een gehoorverlies heeft van minimaal 35 dB en dit kan aantonen met een audiogram √©n
 • u naar een StAr gecertificeerde audicien gaat. (U vindt de lijst met gecertificeerde audiciens op www.audicienregister.nl)

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw hoorprofiel. Dit profiel wordt door de audicien bepaald. Op basis van uw hoorprofiel wordt u ingedeeld in een categorie.

U betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de prijs van het hoortoestel. Is uw hoortoestel duurder dan de maximale vergoeding? Dan betaalt u het prijsverschil zelf bij. Wilt u weten wat in uw situatie de maximale vergoeding is? Neemt u dan contact met ons op.

Wij vergoeden alleen medicijnen zoals pillen en zalven. Deze medicijnen vergoeden we alleen als u ze in Nederland nodig heeft. Een arts moet ze voorschrijven. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld als een ander middel goedkoper is en hetzelfde werkt. Vraag voor de zekerheid aan uw apotheker of u het middel vergoed krijgt.

Voor geplande medische specialistische zorg heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist. Medisch specialistische zorg is zorg door een specialist in zijn praktijk of op de polikliniek van het ziekenhuis. Ook spoedeisende hulp valt onder specialistische zorg. Heeft u spoedeisende zorg nodig? Dan is een verwijsbrief niet nodig. Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan vergoeden wij de kosten hiervoor.

Wij vergoeden plastische chirurgie bijna nooit. Uw plastisch chirurg moet uw behandeling daarom vooraf bij ons aanvragen. Wij laten uw plastisch chirurg weten of wij toestemming geven voor de behandeling.

Wij vergoeden een niet-medische besnijdenis of sterilisatie niet. Een medisch noodzakelijke besnijdenis vergoeden wij wel.

Heeft u een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen?  Dan krijgt u de kosten van de zorg voor, tijdens en na de geboorte vergoed. Dit geldt ook voor een 'thuisbevalling' op een Nederlands adres. Wilt u in het ziekenhuis bevallen zonder dat uw arts of verloskundige dit nodig vindt? Dan betaalt u de rekening van het ziekenhuis. U stuurt de rekening daarna naar ons. Wij betalen u dan € 236 terug.

U bent jonger dan 18

Wij vergoeden mondzorg, behalve kronen, bruggen, implantaten en orthodontische zorg.

U bent 18 jaar of ouder

 • Wij vergoeden bijzondere tandheelkunde. Bijvoorbeeld bij een ernstige afwijking aan uw gebit. Uw tandarts vraagt dan een uurtarief. Uw tandarts vraagt deze behandeling vooraf bij ons aan.
 • Wij vergoeden een volledig kunstgebit boven, volledig kunstgebit onder of volledig kunstgebit onder en boven. U betaalt dan wel een eigen bijdrage van 25%.
 • Wij vergoeden de reparatie van uw kunstgebit. Of wij vergoeden het opnieuw passend maken van een volledig kunstgebit. U betaalt wel een eigen bijdrage van 10%.
 • Wij vergoeden soms de kosten van een kunstgebit op implantaten. Het moet wel gaan om een volledig bovengebit, volledig ondergebit of volledig kunstgebit. U betaalt een eigen bijdrage van 8% voor een bovengebit. Voor een ondergebit is de eigen bijdrage 10%. Heeft u een kunstgebit op implantaten nodig? Dan vraagt uw tandarts vooraf toestemming aan ons.
 • Andere behandelingen, zoals controles of vullingen, vergoeden wij niet.

De Nederlandse overheid heeft bepaald bij welke medische klachten een vergoeding mogelijk is. Uw medische klacht moet op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staan. Uw fysiotherapeut kan u vertellen of dat bij uw klacht het geval is.

Uw klacht staat op de lijst

 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u alle behandelingen vergoed.
 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u de eerste 20 behandelingen per aandoening zelf. De rest krijgt u vergoed.

Uw klacht staat niet op de lijst

 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar vergoed. Het is mogelijk dit met maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar te verlengen.
 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u uw behandelingen helaas niet vergoed.

Geen vergoeding

 • Niet nakomen van afspraak.
 • Behandelingen op uw woonadres.

U bent jonger dan 18

Wij vergoeden de kosten voor psychische zorg helaas niet.

U bent 18 jaar of ouder

Heeft u psychische klachten? Dan gaat u eerst naar de huisarts. Hij bepaalt welke zorg u nodig heeft. U krijgt dan een behandeling in de huisartsenpraktijk. Of uw huisarts verwijst u naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Basis GGZ behandelt lichte en matige psychische aandoeningen

U krijgt zorg van een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Hij bepaalt welk behandeltraject u krijgt. U krijgt het behandeltraject helemaal vergoed. Uw zorgverlener moet dan wel op de rekening het behandeltraject en de behandelcode noemen. 

Specialistische GGZ behandelt zware psychische aandoeningen

U krijgt zorg van een GGZ-instelling, psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. U krijgt de behandelingen helemaal vergoed.

U krijgt vervoer van en naar het buitenland niet vergoed

Wij vergoeden alleen vervoer binnen Nederland naar een zorgverlener in Nederland. Uw vervoer van en naar een grensovergang of vliegveld vergoeden wij niet.

U krijgt ambulancevervoer binnen Nederland helemaal vergoed

U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

U krijgt vervoer per auto, taxi of openbaar vervoer in 4 situaties vergoed

 • U krijgt nierdialyse.
 • U krijgt chemotherapie of radiotherapie.
 • U bent afhankelijk van een rolstoel.
 • U bent blind of slechtziend. En u kunt niet reizen zonder begeleider.

U vraagt het vervoer voor uw behandeling vooraf schriftelijk bij ons aan. Hiervoor heeft u het aanvraagformulier ziekenvervoer nodig. U kunt het formulier telefonisch of via e-mail bij ons aanvragen. Ons telefoonnummer is 033 445 68 70. Ons e-mailadres is gbr@zilverenkruis.nl. Stuur ons daarbij een medische verklaring van uw behandelend arts mee. Hierin geeft de arts aan of u past in 1 van de genoemde groepen. Wij vertellen dan of u een vergoeding krijgt. U betaalt eerst een eigen bijdrage van € 113 per kalenderjaar.

We vergoeden alle behandelingen. U krijgt geen vergoeding als u behandelingen nodig heeft door uw dialect. Of door een taalachterstand.

We vergoeden maximaal 10 uur per kalenderjaar.

We vergoeden maximaal 3 uur per kalenderjaar.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de langdurige zorg in Nederland

Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig? Vraag dan bij het Centrum Indicatiestelling (CIZ) een indicatiebesluit aan. Op de site www.ciz.nl vindt u het CIZ-aanvraagformulier. Het aanvraagformulier stuurt u op naar:

CIZ
Team indicatiestelling buitenland
Postbus 2690
3500 GR URECHT

Het CIZ kijkt of u recht hebt op de zorg vanuit de Wlz

Nadat u het formulier opstuurt, kijkt het CIZ of u langdurige zorg vergoed krijgt vanuit de Wlz. Zo ja, dan krijgt u een indicatiebesluit. Op dit besluit staat op welke zorg u recht heeft en voor hoeveel uur. Op het besluit staat welke zorg u vergoed krijgt. Hiervoor heeft u wel een geldig internationaal verzekeringsbewijs nodig.

Heeft u een vraag voor het CIZ?

Belt u dan met +31 (0)88 789 10 00. Ook is het CIZ bereikbaar via e-mail: indicatiestelling.buitenland@ciz.nl.

Onder wijkverpleging valt onder andere verpleging en persoonlijke verzorging. Heeft u op uw Nederlands verblijfsadres wijkverpleging nodig? Neem dan contact op met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bepaalt of u wijkverpleging nodig heeft. Is bepaald dat de zorg nodig is? Dan maakt de wijkverpleegkundige een zorgplan.

Geen vergoeding

 • Wijkverpleging op uw woonadres.