Beschikbaarheid van passende zorg 

Met dit inkoopbeleid faciliteren we de beweging die nodig is om onze huidige en toekomstige klanten van goede, passende zorg te kunnen blijven voorzien.

Naar het voorwoord

Passende zorg beschikbaar maken voor iedereen die het nodig heeft

De afgelopen jaren was ons inkoopdoel: zorgen dat klanten hun leven kunnen leiden zoals ze dat het liefst willen. We hebben in ons zorginkoopbeleid vanaf 2018 ingezet op persoonsvolgende zorginkoop zonder volumeafspraken en met een vast tariefpercentage. We zien dat zorgaanbieders mooie stappen hebben laten zien in het realiseren van persoonsgerichte zorg voor de klanten die ze in zorg hebben. Met de kwaliteitskaders als basis. Tegelijkertijd zien we dat zorg die past bij het leven zoals klanten dat het liefst willen leiden niet voor alle klanten beschikbaar is.

De klanten die nu Wlz-zorg ontvangen hebben het overwegend goed. Maar is er ook een passende plek voor klanten die nu of in de toekomst aankloppen bij de Wlz? We zien zorgaanbieders die de gezamenlijke opgave omarmen en actief stappen zetten om daaraan bij te dragen. Die zorgaanbieders willen we met ons inkoopbeleid faciliteren. We willen dat ze aansluiten bij de beweging die nodig is voor een zorglandschap dat past bij de zorgvraag van huidige en toekomstige klanten. We geven hier invulling aan met vier subdoelen: meer Wlz-zorg in een eigen passende woning, optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant, tijdig passende zorg en goede coördinatie binnen het zorglandschap.

Meer Wlz-zorg in een eigen passende woning

We streven naar meer Wlz-zorg in een eigen passende woning voor klanten die dat graag willen. Daarmee houden we intramurale zorg beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en voorkomen we een tekort aan intramurale plekken.

Meer Wlz-zorg in eigen passende woning

Optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant

We stimuleren het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is.

Optimaal inzetten beschikbare middelen

Tijdig passende zorg

Het aantal mensen dat wacht op Wlz-zorg neemt toe en er zijn groepen klanten waarvoor het moeilijk is om passende zorg te vinden. We streven naar tijdige passende zorg voor iedereen.

Tijdig passende zorg

Goede coördinatie binnen het zorglandschap

We stimuleren verschillende vormen van regionale samenwerking zodat klanten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Coördinatie binnen zorglandschap

Bekijk het inkoopbeleid

Webinar inkoopbeleid 2021-2023

Op 29 mei hebben we een webinar georganiseerd over het Inkoopbeleid Wlz 2021 – 2023. In het webinar geven we een toelichting op het meerjarenperspectief voor de zorginkoop voor de komende drie jaar. Hierbij gaan we in op de doelen die we de komende jaren samen met u willen bereiken. Kijk hier het webinar terug.

Bekijk de webinar-sheets (pdf, 1,6 mb)

Inkoopbeleid Wlz

Het inkoopbeleid Wlz voor 2021 tot en met 2023 geldt voor de 3 sectoren Verpleging en Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (gz) en Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). In het inkoopbeleid staat de strategie, het beleid en de procedure voor contractering van de Wlz-zorg voor 2021 tot en met 2023.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de zorg. Wij lichten graag toe hoe Zilveren Kruis Zorgkantoor onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert.