Stimuleren van persoonsgericht zorgaanbod

Dit beloven we onze klanten: We helpen u zorg veilig thuis te organiseren

'U wilt graag veilig en zelfstandig wonen. Gelukkig is steeds meer zorg en ondersteuning mogelijk in een omgeving waar u zich thuis voelt. Zorg die net zo goed is als in een instelling. Wij begrijpen hoeveel fijner dat is. Daarom maken wij steeds meer zorg mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving en adviseren wij u over de mogelijkheden.'

Persoonsvolgende bekostiging

Het doel van onze zorginkoopprocedure is binnen de beschikbare middelen samen met u, klanten te verzekeren van goede zorg waarbij zij zo veel mogelijk hun leven kunnen leiden zoals ze dat het liefste willen. De keuzes in zorginkoopbeleid zijn er daarom op gericht om: onze klanten de vrijheid te geven die zorg te kiezen die bij hen past èn u ruimte te bieden voor het leveren van goede zorg aan u en onze klanten. Daarom hebben we sinds 2018 persoonsvolgende bekostiging ingevoerd. De keuze van klanten voor een bepaalde zorgaanbieder en leveringsvorm bepalen het uiteindelijke volume dat de we betalen op basis van de gedeclareerde zorgprestaties, binnen de beschikbare contracteerruimte. Ondanks dit beleid zien we dat passende zorg nog niet altijd gerealiseerd kan worden. Wij willen uw partner zijn om dit wel mogelijk te maken.

Dit is hoe we deze klantbelofte waarmaken

We vergroten de keuzemogelijkheden van klanten

Keuzemogelijkheden vergroten zit in de manier waarop zorgprofessionals samen met de klant en zijn naasten dagelijks de zorg en begeleiding vorm geven. Keuzemogelijkheden vergroten zit ook in het kunnen kiezen van een zorgaanbieder. We willen klanten de vrijheid geven te kiezen voor zorg die bij hen past. Daarom blijven we ons openstellen voor nieuwe zorgaanbieders. Van alle zorgaanbieders verwachten we dat ze het zorgaanbod laten aansluiten bij wensen en behoeften van klanten.

We werken samen aan een toekomstbestendig regionaal aanbod dat past bij de zorgvraag

Ontwikkelingen in de zorgvraag samen met demografische ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt maken dat een toekomstbestendig zorgaanbod niet vanzelfsprekend is. Op basis van regio-analyses, signalen uit gesprekken met klanten en met u en andere stakeholders in de regio zorgen wij dat we weten wat er speelt in de regio.
Waar nodig faciliteren wij regionale samenwerking om te komen tot de ontwikkeling van nieuw aanbod. We werken samen aan oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. En we maken in de V&V afspraken over een passende inzet van het beschikbare ontwikkelbudget.

We realiseren doorbraken om Wlz-zorg naar huis te brengen

Klanten willen de zorg die ze nodig hebben kunnen ontvangen op de plek waar ze willen wonen. Toch ontvangt nog steeds ruim drie kwart van de cliënten intramurale zorg in de vorm van een ZZP. Een persoonsgericht zorgaanbod vraagt meer mogelijkheden voor Wlz-zorg thuis of in een kleinschalige geclusterde woonvorm . Verhuizen naar een intramurale plek als iemand langdurige zorg nodig heeft wordt in de toekomst minder vanzelfsprekend. Samen met u gaan we op zoek naar manieren om dit meer mogelijk te maken. We delen hier graag een voorbeeld van HomeInstead en Aafje die samenwerken om meer Wlz-zorg in de V&V naar huis te brengen.

Voorbeeld: HomeInstead en Aafje maken samen Wlz-zorg thuis mogelijk

Zorg thuis: De kracht van samenwerkende zorgaanbieders

Zorgaanbieders Home Instead Thuisservice Rotterdam en Aafje merken in de dagelijkse praktijk dat zorg vanuit de Wmo/Zvw onvoldoende aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Mensen schuiven vaak de Wlz indicatiestelling voor zich uit. Omdat ze denken dat bij een Wlz-indicatie verhuizen naar een instelling hoort. En ook door de hogere eigen bijdrage die ze moeten betalen. Home Instead en Aafje hebben daarom de samenwerking opgezocht om de zorg thuis te optimaliseren voor deze groep klanten. Lees meer

We werken samen om passend aanbod te realiseren wanneer dit niet beschikbaar is

Niet voor alle klanten is passend aanbod beschikbaar. Voor die klanten spannen wij ons in om samen met zorgaanbieders tot passend aanbod te komen. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld met de pilot chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. Wij krijgen signalen van zorgaanbieders dat dit beter geregeld moet worden. Met Atlant doen we daarom een pilot om te leren hoe het beter kan. Ook voor andere doelgroepen met een zorgbehoefte die één sector overstijgt zetten we ons in. Bijvoorbeeld voor klanten met niet aangeboren hersenletsel of een verstandelijk handicap in combinatie met psychiatrische problemen. Dat start bij zicht krijgen op de omvang van de groep en de eisen waaraan het aanbod moet voldoen..

Voorbeeld: Infographic over pilot met Atlant


We werken samen aan regionale oplossingen voor arbeidsmarktproblematiek

De vraag naar zorgmedewerkers in de langdurige zorg neemt toe. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn de vergrijzing, de steeds zwaarder wordende zorgvraag van Wlz-klanten en het verbeteren van kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders lopen tegen diverse vraagstukken aan.

  • hoe vergroten we de instroom van nieuwe (groepen) medewerkers?
  • hoe zorgen we voor een goede aansluiting tussen onderwijs en praktijk?
  • hoe behouden we medewerkers?

Via een gezamenlijke regionale aanpak met onder andere zorgstellingen, regionale werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen werken we aan regionale oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken.

We lossen knelpunten tussen domeinen op

We willen niet dat klanten last hebben van de grenzen tussen domeinen. Wij zetten ons in om in landelijke overleggen en in lokale samenwerking met gemeenten en de zorgverzekeraar knelpunten op te lossen. U kunt ook zelf iets doen. Door in gesprek te gaan met gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en ons. En door de samenwerking tussen professionals, uit uw eigen organisatie en andere organisaties, rond de klant te faciliteren en stimuleren. Op onze website vindt u informatie die u kan helpen bij gesprekken over domeinen heen.

We gaan met u in gesprek over de kwaliteit van de woonomgeving

De fysieke woonomgeving van een klant heeft grote invloed op zijn of haar welbevinden. Wij geloven dat persoonlijke zorg in een omgeving waar klanten zich thuis voelen bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Daarom gaan wij graag met u in gesprek over de woonomgeving die u uw klanten nu biedt en in de toekomst wil gaan bieden. Ook hier gaat het om een gesprek over onze onderbouwde mening over uw vastgoedbeleid. We willen graag weten waar u tegen aan loopt en we horen graag uw goede voorbeelden.

We inspireren met goede voorbeelden

We zien veel goede voorbeelden. En ook veel organisaties met dilemma’s en vraagstukken die op elkaar lijken. Deze kennis delen we graag met u, want we geloven dat goede voorbeelden van collega zorgaanbieders in dezelfde sector en ook juist daarbuiten inspireren. Daarom:

  • organiseren we leersessies;
  • delen we spiegelinformatie en gaan hierover met u in gesprek;
  • delen we inspiratieproducten en artikelen digitaal (via onze nieuwsbrief, onze website en LinkedIn).

 

Ga terug naar inkoopbeleid 2020