Optimaal inzetten van de beschikbare middelen

Dit beloven we onze klanten: U bent verzekerd van tijdige, passende zorg

'We begrijpen dat als u zorg nodig hebt, u daarop niet wilt wachten. U wilt dat dit snel en goed beschikbaar is. We zetten waar nodig alle beschikbare middelen in om voor u tijdig passende zorg te realiseren.'

Nu en in de toekomst willen we kwalitatief goede en betaalbare zorg garanderen. De beschikbare financiële middelen zetten we daarom zo doelmatig mogelijk in. Dat betekent onder meer dat we doelmatige vormen van zorg stimuleren. Waarbij de vraag van de klant natuurlijk altijd leidend is. Zo maken we mogelijk dat alle klanten die dat nodig hebben, zorg kunnen krijgen. We weten dat niet alle klanten op een vergelijkbaar zorgaanbod kunnen rekenen omdat zorgaanbieders niet allemaal in dezelfde situatie verkeren. We werken toe naar meer maatwerk om gerichte verbeteringen te stimuleren. Zorgaanbieders willen weten op welke vergoeding voor geleverde zorg ze nu en in de toekomst kunnen rekenen. Daarom houden we deze zo stabiel mogelijk. Want we willen u ook zekerheid kunnen geven. Maar door de stijgende zorgvraag staat dit onder druk. De kosten stijgen en daarmee ook de druk op het landelijke beschikbare Wlz-budget (het macrokader).

Dit is hoe we deze klantbelofte waarmaken

We delen spiegelinformatie als basis voor het gesprek over doelmatigheid

In de spiegelinformatie hebben we aandacht voor de doelmatige inzet van zorg. Hierbij kunt u denken aan informatie over de hoeveelheid door u geleverde meerzorg of behandeling in vergelijking met andere zorgaanbieders. Naast spiegelinformatie blijven we ook goede voorbeelden met u delen. Spiegelinformatie en goede voorbeelden vormen de basis voor het gesprek over de optimale inzet van de beschikbare middelen. We verwachten dat zorgaanbieders van elkaar kunnen leren om tot meer doelmatigheid te kunnen komen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

We stimuleren zorg op basis van VPT en MPT

Met VPT en MPT kunnen klanten zorg ontvangen op de plek waar ze willen wonen. Ook leiden deze vormen van zorg thuis tot lagere Wlz-kosten. Hogere klanttevredenheid tegen lagere kosten dus. Bij pijler 3 deelden we hierover al het voorbeeld van HomeInstead en Aafje. Wij hopen dat dit u inspireert om ook manieren te vinden om zorg naar de woonplek van uw klanten te brengen. Als u daarbij knelpunten ervaart horen wij dat graag en denken we met u mee. En hebt u een goed voorbeeld, laat ons dat dan ook weten.

We stimuleren technologische innovaties

Technologische innovaties zijn nodig om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven garanderen voor iedereen die dit nodig heeft. We stimuleren technologische innovaties die zorgen voor meer tijd voor persoonlijke aandacht zonder dat het tot structureel hogere kosten leidt. We werken graag mee aan het indienen van een aanvraag op basis van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Hiermee kunt u een deel van de kosten voor opschaling en borging van technologische innovaties financieren voor thuiswonende klanten.

We gaan kritisch om met meerzorg aanvragen

De omvang van meerzorg is de afgelopen jaren, vooral in de gehandicaptensector, fors toegenomen. Op de langere termijn is dat niet houdbaar en daarom willen we deze groei een halt toe roepen. Daarom blijven wij met u in gesprek over nieuwe meerzorg aanvragen en de meerzorg plannen voor klanten die al een toeslag ontvangen. Zo willen we leren waar meerzorg mogelijk voorkomen of teruggebracht kan worden.

We bereiden ons voor op wijzigingen in wet- en regelgeving

In 2021 krijgen mensen met psychische stoornissen direct toegang tot de Wlz op basis van de criteria die nu al gelden voor ouderen en gehandicapten. De subsidieregeling extramurale behandeling wordt over geheveld naar de zorgverzekeringswet. En de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg gaat geïmplementeerd worden. Daarvoor lopen op dit moment al vier pilots. Het komende jaar bereiden we ons samen met zorgaanbieders en een vertegenwoordiging van cliënten voor op een soepele implementatie van deze wijzigingen.

Per 1 jan 2020 overheveling van mobiliteitshulpmiddelen vanuit de Wmo naar de Wlz. Verblijf zonder beh ook toegang en meer toegang. In zorgvuldig overleg met stakeholders bereiden we dit voor zodat we heir in 2020 uitvoering kunnen geven. De positionering van behandeling in de Wlz is nog steeds onduidelijk. Wij blijven ons inzetten voor de toegankelijkheid van Wlz-behandeling voor alle Wlz-klanten. Hoe we hieraan concreet invulling gaan geven hangt af van de uiteindelijke beslissing hierover Komend jaar voeren we pilots uit met het leveren van behandeling door samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde in kleinschalige woonvoorzieningen. En we zijn in gesprek met kleinschalige woonvoorzieningen over knelpunten die zij ervaren met behandeling.

Duurzaamheid stimuleren: laat ons weten wat je doet!

Steeds meer zorgaanbieders nemen duurzaamheid mee in hun uitgangspunten. Dat doen ze bij verbouw- of nieuwbouwprojecten maar óók in hun bedrijfsvoering. Wij zien duurzaamheid als een belangrijk aspect van het optimaal inzetten van de beschikbare middelen. Uw zorginkoper hoort graag hoe u hier vorm aan geeft.

 

Ga terug naar inkoopbeleid 2020