Beleidskader en inkoopbeleid

Achtergronden en inkoopthema's

Lees meer over achtergronden en inkoopthema's in het landelijk beleidskader.

Lees het beleidskader (pdf)

Relevante informatie voor leveren van Wlz zorg

Het beleidskader maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader. Het beleidskader maakt helder wat zorgkantoren van zorgaanbieders verwachten bij het leveren van Wlz-zorg. In het document zijn thema’s opgenomen die meer toelichting behoeven. We geven wijzigingen op inkoopthema’s aan en beschrijven welke aanvullende voorwaarden en richtlijnen er vanuit de zorgkantoren zijn op de huidig geldende wet- en regelgeving.

Beleidskader leidend bij maken van afspraken

De beleidslijnen en voorwaarden zijn uitgangspunt in het overleg tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over de kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders moeten voldoen aan de geformuleerde voorwaarden en richtlijnen die in dit document beschreven zijn, voor zover deze van toepassing zijn op de zorg die zij leveren. Zorgkantoren hanteren de voorwaarden en richtlijnen uit dit kader uniform.

Dit zijn de thema's in het beleidskader

Achtergronden:

 • Zorgplicht van het zorgkantoor
 • Ontwikkelingen in de GGZ
 • Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg
 • Ontwikkelingen in de V&V
 • Passend zorgaanbod voor mensen met complexe zorgvragen
 • Advies behandeling in de Wlz
 • Rechten van cliënten

Inkoopthema's

 • Specialistische zorg
 • Toeslag (non) invasieve beademing
 • Toeslag observatie
 • Toeslag gespecialiseerde epilepsie
 • Zorg aan zintuigelijk beperkten
 • Overige (specialistische) ZZP's
 • Wlz-behandeling
 • Inzet Specialist Ouderengeneeskunde ter consultatie in de thuissituatie (V&V)
 • Zorg en onderwijs
 • Hulpmiddelen en roerende voorzieningen
 • Mondzorg
 • Palliatief terminale zorg
 • Meerzorg

Lees het beleidskader (pdf)

Inkoopbeleid

Hulpmiddelen

Subsidieregeling extramurale behandeling

Cliëntvertrouwenspersoon

Cliëntondersteuning