Meerzorg 2018 aanvragen

De regeling Meerzorg is bedoeld om extra zorg voor klanten met een zeer intensieve zorgvraag te betalen. Er is sprake van een zeer intensieve zorgvraag als de zorgvraag van de klant groter is dan de zorg die de klant krijgt uit het zorgprofiel (ZP). Meerzorg is dus zorg die een aanvulling is op het zorgprofiel. In 2019 is de regeling Meerzorg aangepast.

Ga naar meerzorg 2019 aanvragen

 

Meerzorg geldt voor de sectoren GZ, V&V en GGZ

De regeling Meerzorg is van toepassing voor de sectoren gehandicaptenzorg (GZ), Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg ontwikkeld. De volledige regeling Meerzorg staat beschreven in 'Inkoopkader langdurige zorg' (pdf), hoofdstuk 3.3.9.

  

Meerzorg aanvragen voor klanten die zorg in een instelling krijgen

Voor klanten die gehandicaptenzorg (GZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verzorging en verpleging (V&V) in een instelling krijgen, gelden afspraken. Wij willen daarmee voorkomen dat het CCE advies uitbrengt over klantsituaties waarbij Meerzorg niet wordt toegekend. Dit omdat de zorginzet onvoldoende is en de urendrempel niet wordt gehaald.

Stuur daarom een volledig ingevuld Sjabloon aanvraag Meerzorg (xlsx) naar meerzorg@zilverenkruis.nl. Selecteer op het voorblad om wat voor soort aanvraag het gaat:

  • Klant met enkel somatische problematiek
  • Klant met enkel gedragsproblematiek
  • Klant met gedrags- en somatische problematiek

In het Sjabloon aanvraag Meerzorg hoeft u geen handtekening te zetten. Zorg dat u een ondertekend exemplaar in het dossier van uw klant archiveert.

 

Uw aanvraag voor een klant met enkel somatische problematiek

Voor het aanvragen van meerzorg voor een klant met enkel somatische problematiek is geen advies van het CCE nodig. De beoordeling vindt plaats door het zorgkantoor. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via een beveiligde e-mail.

 

Uw aanvraag voor een klant met enkel gedragsproblematiek

De aanvraag meerzorg voor een klant met enkel gedragsproblematiek wordt eerst door het Zorgkantoor financieel getoetst. Van de akkoordbevinding van de financiële toets ontvangt u een bevestiging via e-mail. U legt de aanvraag dan samen met deze akkoordbevinding voor aan het CCE. Heeft het CCE een advies geformuleerd? Dan sturen zij dit naar het Zilveren Kruis Zorgkantoor en een afschrift aan u. Stelt het CCE een wijziging in aantal uren voor? Dan sturen zij een aangepast Sjabloon aanvraag Meerzorg mee. Als het Zorgkantoor het CCE-advies ontvangt, wordt deze beoordeeld en krijgt u een beschikking van het zorgkantoor via een beveiligde e-mail.

 

Uw aanvraag voor een klant met gedrags- en somatische problematiek

De aanvraag meerzorg voor een klant met gedrags- en somatische problematiek wordt eerst door het Zorgkantoor financieel getoetst en voor het somatische gedeelte beoordeeld. Als wij akkoord zijn met de aanvraag, ontvangt u een bevestiging via e-mail. U legt de aanvraag dan samen met deze akkoordbevinding voor aan het CCE. Heeft het CCE een advies geformuleerd? Dan sturen zij dit naar het Zilveren Kruis Zorgkantoor en een afschrift aan u. Stelt het CCE een wijziging in aantal uren voor? Dan sturen zij een aangepast Sjabloon aanvraag Meerzorg mee. Als het Zorgkantoor het CCE-advies ontvangt, wordt deze beoordeeld en krijgt u een beschikking van het zorgkantoor via een beveiligde e-mail.

  

Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Dit moet dan wel door u (oude zorgaanbieder) en indien van toepassing door het Zilveren Kruis Zorgkantoor (oude zorgkantoor) bevestigd worden. Die doen we in het Sjabloon aanvraag Meerzorg op het tabblad verhuizingen. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

 

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aanvragen

U vraagt Meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT aan op dezelfde manier als voor klanten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld Sjabloon aanvraag Meerzorg (xlsx) naar meerzorg@zilverenkruis.nl.

 

Meerzorg voor thuiswonende klanten met een pgb of MPT aanvragen

Op onze website voor klanten staat een uitleg hoe een klant met pgb samen met u de aanvraag kan doen. De volledige regeling Meerzorg staat beschreven in 'Inkoopkader langdurige zorg' (pdf), hoofdstuk 3.3.9.

Vraagt u Meerzorg voor MPT of VPT aan? Dan hoeft in 1e instantie het zorgplan niet worden meegestuurd. We verwijzen u voor de juiste formulieren naar het PGB-deel van onze website.

 

Is uw klant het niet eens met de beslissing van het Zorgkantoor?

Uw klant kan tegen het besluit bezwaar maken. Lees op onze website voor klanten hoe. Een wettelijk vertegenwoordiger mag het bezwaar ook indienen. U mag een bezwaar ook indienen namens een wettelijk vertegenwoordiger.

 

Declareer toegekende Meerzorg via de AW319

U kunt Meerzorg pas declareren nadat u per e-mail een positief besluit van ons heeft ontvangen. Een advies van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is niet genoeg. Het Zorgkantoor ontvangt dit advies ook en geeft op basis hiervan een besluit af. Declareer de toeslag voor Meerzorg via de prestatie ZMZTL.

Meer informatie over declareren

 

Het zorgkantoor controleert steekproefsgewijs

We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor Meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

  • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren
  • Of de groepsuren en de formatieuren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele Meerzorg
  • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven
  • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geëvalueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken

Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.​