Wijzigingen in de hulpmiddelenzorg voor klanten in een Wlz-instelling

Per 1 januari 2020 worden een tweetal zaken vereenvoudigd in de hulpmiddelenzorg aan uw klanten. Mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel) worden vanaf dan voor alle klanten in een Wlz-zorginstelling verstrekt vanuit de Wlz. Ook alle roerende voorzieningen (zoals een hoog-laag bed) worden vanaf dan voor klanten in een Wlz-zorginstelling vanuit de Wlz betaald. Op deze pagina leest u nadere informatie over de wijzigingen, zodat u zich hierop voor kunt bereiden.

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle klanten in een Wlz zorginstelling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt) verstrekt vanuit de Wlz

Het gaat hier om hulpmiddelen voor individueel gebruik waarmee klanten zich binnen en buitenshuis kunnen verplaatsen, namelijk: rolstoelen, aangepaste fietsen, scootmobielen, aangepaste wandelwagens/ buggy’s en aangepaste autostoeltjes voor kinderen. De hulpmiddelen worden boven budgettair vergoed. Bewoners van Wlz-zorginstellingen die na 1 januari 2020 een nieuw hulpmiddel nodig hebben, krijgen deze meteen vanuit de Wlz. Klanten die op 1 januari 2020 in het bezit zijn van een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wmo behouden hun huidige hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties en aanpassingen tot het hulpmiddel vervangen moet worden.

Zorg dat u ten minste op 1-1-2020 beschikt over deskundige paramedici die de indicatiestelling kunnen verzorgen

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van mobiliteitshulpmiddelen. Deze mobiliteitshulpmiddelen vraagt u aan bij het zorgkantoor. De indicatie wordt gesteld door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus, zoals een ergotherapeut of een fysiotherapeut. Dit gebeurt via het digitaal indicatiesysteem ZorgInfo. In ZorgInfo doorloopt de indiceerder stapsgewijs het indicatieproces, via het invullen van vragenlijsten. U bepaalt zelf op welke wijze u de indicatiestelling regelt. Mogelijk heeft u al paramedici in dienst. U kunt ook afspraken maken met behandelaren van andere zorginstellingen of eventueel samenwerkingsafspraken maken met eerstelijns paramedici.

Regel tijdig toegang tot het indicatiesysteem ZorgInfo

Alle paramedici die indicaties stellen, doen dit via het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal. Ook extramuraal werkende paramedici. Paramedici regelen zelf hun toegang tot het portaal. Hiervoor is een VECOZO-certificaat nodig. Met dit certificaat vragen zij een autorisatie aan via www.zorgverstrekking.nl. Gekoppeld aan de autorisatie zijn enkele verplichte E-learning modules, bedoeld om de kennis en deskundigheid over de indicatiestelling te verhogen. Nieuwe indiceerders hebben tot uiterlijk 1 maart 2020 de tijd om de E-learning modules af te ronden. Indiceerders die al indicaties voor rolstoelen verzorgen, hebben de E-learning modules al gevolgd. Op de website van ZorgInfo vindt u meer informatie en relevante documentatie m.b.t. tot het portaal.

De NZa zorgt voor een passende bekostiging voor de extra kosten voor zorginstellingen

Het gaat hier om kosten voor indicatiestelling, het aanmeten en begeleiding bij het eerste gebruik van het mobiliteitshulpmiddel. Helaas is op het moment de definitieve besluitvorming hierover nog niet afgerond. De NZa publiceert de uitkomsten begin november op de website.

Roerende voorzieningen (geldt alleen voor de zorginstellingen die verblijf zonder behandeling aanbieden)

Vanaf 1 januari 2020 worden roerende voorzieningen voor klanten in een Wlz-zorginstelling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt) altijd uit de Wlz betaald

Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en wonen die door meerdere personen gebruikt kunnen worden, zoals hoog-laagbedden, tilliften en douchestoelen. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de inventaris van zorginstellingen en vallen onder de Wlz/het instellingsbudget. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze voorzieningen bij klanten met verblijf zonder behandeling soms nog vanuit de Wmo en Zvw.

Dit is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk. Vanaf dan bent u als zorginstelling verantwoordelijk om deze voorzieningen te verstrekken. De NZa heeft de NIC component van de ZZP-tarieven voor verblijf zonder behandeling per 1 januari 2020 hierop aangepast.

Zorg er in overleg met uw hulpmiddelenleverancier voor dat uw cliënten ook per 1-1-2020 over de juiste roerende voorzieningen beschikken

Maak vóór 1 januari 2020 afspraken met hulpmiddelenleveranciers over de door de Zvw verstrekte roerende voorzieningen die u nu nog in huis heeft Het is helaas niet mogelijk gebleken u hierbij te ondersteunen met concrete klantgegevens via het koppelen van informatie. Wij vragen van u dat u zelf in beeld brengt om welke klanten het precies gaat. Zorgverzekeraars zullen ook hulpmiddelenleveranciers rechtstreeks aanschrijven en hen vragen om een proactieve rol te pakken in dit proces. Het klantbelang staat hierbij voorop; er mag géén cliënt verstoken blijven van de juiste hulpmiddelen. Ook verzekeraars zetten zich daarvoor in. Mocht u in de praktijk aanlopen tegen onoplosbare problemen of casuïstiek, neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar.

Voor hulpmiddelen die in het verleden vanuit de Wmo zijn verstrekt kan de gemeente of hun leverancier contact met u opnemen

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de uitstaande voorzieningen uit te faseren of met u in gesprek te gaan om de voorzieningen over te nemen. Indien u hierover onduidelijkheid heeft, neem dan zelf contact op met uw leverancier of gemeente.

Waar kunt u terecht met vragen over bovengenoemde veranderingen?

Voor veel voorkomende vragen is een FAQ opgesteld. U vindt deze op de website van Informatie langdurige zorg en ondersteuning. Daarnaast kunt u terecht bij uw leverancier, gemeente en brancheorganisatie. U kunt ons bereiken op zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl.