Nieuw Voorschrift zorgtoewijzing & adviesformulier en rekenmodule in 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing 2020. Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2020 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren. Ook geldt er vanaf 1 januari een nieuwe versie van het adviesformulier en de rekenmodule.

Bekijk het nieuwe Voorschrift zorgtoewijzing 2020

Dit zijn de aanpassingen in 2020

De belangrijkste wijzigingen in deze versie van het voorschrift zijn:

  • logische opbouw voor aanvraag (extra) budget bij zorg thuis;
  • nieuwe leveringsvorm deeltijdverblijf (DTV) met bijbehorende rekenmethodiek;
  • beëindiging overgangsregeling Wlz-indiceerbaren;
  • aangescherpt zorgtoewijzingsproces voor zorgprofielen (SG)LVG;
  • invoering mobiliteitshulpmiddelen bij verblijfszorg;
  • invoering Wet zorg en dwang;
  • wijziging van regionaal zorgkantoor bij verhuizing van cliënt naar een andere zorgkantoorregio;
  • overheveling van behandeling door een SO of AVG arts uit de subsidieregeling Extramurale behandeling naar de Zorgverzekeringswet.

Overgangsjaar voor opbouw van aanvraag (extra) budget bij zorg thuis

Het is mogelijk om toeslagen voor extra budget voor zorg thuis aan te vragen. Dit kan wanneer het basisbudget niet toereikend is. Denk aan EKT of PTZ. Thuis wonen moet dan nog wel verantwoord zijn. Er zijn twee nieuwe toeslagen bij gekomen en de opbouw is verduidelijkt in het voorschrift Zorgtoewijzing 2020. Het gaat om een toeslag intensieve (dure) dagbesteding en dagbehandeling voor kinderen en volwassenen. Dit brengt een wijziging met zich mee in de manier waarop deze toeslagen aangevraagd worden.

Zilveren Kruis zorgkantoor hanteert het jaar 2020 als overgangsjaar, om de (aanvraag van) de nieuwe toeslagen in onze processen door te voeren. De toeslagen kunnen al wel aangevraagd worden in 2020. Gedurende het jaar werken we de processen beter uit qua effectiviteit en efficiëntie.

Nieuwe rekenmodule geldig vanaf 1 januari 2020

In de rekenmodule zijn de ZIN en pgb tarieven van 2020 verwerkt. Hierdoor kan de rekenmodule 2019 andere percentages aangeven dan de rekenmodule 2020.

Verandert de situatie of zorgvraag van de klant niet? Dan hoeft u de percentages niet te wijzigen naar aanleiding van de nieuwe tarieven en rekenmodule 2020. Verandert de situatie of zorgvraag van de klant wel in 2020? Vraag dan de percentages aan volgens de rekenmodule 2020. Dit geldt ook voor situaties waarin een klant een MPT of pgb heeft.

Bekijk de nieuwe versie van de rekenmodule