Passende zorg beschikbaar maken voor iedereen die het nodig heeft

De afgelopen jaren was ons inkoopdoel: zorgen dat klanten hun leven kunnen leiden zoals ze dat het liefst willen. We hebben in ons zorginkoopbeleid vanaf 2018 ingezet op persoonsvolgende zorginkoop zonder volumeafspraken en met een vast tariefpercentage. We zien dat zorgaanbieders mooie stappen hebben laten zien in het realiseren van persoonsgerichte zorg voor de klanten die ze in zorg hebben. Met de kwaliteitskaders als basis. Tegelijkertijd zien we dat zorg die past bij het leven zoals klanten dat het liefst willen leiden niet voor alle klanten beschikbaar is.

De klanten die nu Wlz-zorg ontvangen hebben het overwegend goed. Maar is er ook een passende plek voor klanten die nu of in de toekomst aankloppen bij de Wlz? We zien zorgaanbieders die de gezamenlijke opgave omarmen en actief stappen zetten om daaraan bij te dragen. Die zorgaanbieders willen we met ons inkoopbeleid faciliteren. We willen dat ze aansluiten bij de beweging die nodig is voor een zorglandschap dat past bij de zorgvraag van huidige en toekomstige klanten. We geven hier invulling aan met vier subdoelen: meer Wlz-zorg in een eigen passende woning, optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant, tijdig passende zorg en goede coördinatie binnen het zorglandschap.

We willen samen met u in beweging naar een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten. Wij nemen u graag mee in onze strategie en beleid.

Naar de inkoopstrategie- en beleid