Contouren zorginkoop zorgkantoren Wlz 2020

Samen waarde toevoegen voor klanten

Het is belangrijk dat de langdurige en intensieve zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving goed aansluit op hun persoonlijke levenssituatie. Ieder mens is anders en heeft afhankelijk van zijn zelfredzaamheid verschillende zorgbehoeftes. We zien bij zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen met psychische problemen mooie voorbeelden van persoonsgerichte zorg. Wij delen met zorgaanbieders de doelstelling om voor klanten mogelijk te maken dat zij het leven zo veel mogelijk kunnen leiden zoals zij dat het liefst willen. Vanuit deze doelstelling hebben zorgkantoren samen het landelijke kader voor contractering 2018 – 2020 opgesteld. In 2020 zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen, hieronder beschrijven we hiervoor de eerste contouren.

Het landelijke inkoopkader 2018-2020 blijft van toepassing, er volgt een Aanvulling 2020

De zorgkantoren hebben een zorginkoopbeleid voor drie jaar gepubliceerd. Dit inkoopkader blijft van toepassing. Er zijn enkele nieuwe ontwikkelingen die vragen om een aanvulling op het bestaande inkoopbeleid. Op 29 mei 2019 wordt daarom voor de zorginkoop 2020 een aanvulling bij het bestaande beleid gepubliceerd. Zorgkantoren werken in 2019 aan een nieuw beleidskader voor 2021.

De kwaliteitskaders zijn de basis voor de dialoog over kwaliteitsverbetering voor de klant

In 2018 is gestart met de dialoog over de kwaliteitskaders. Voor de sector V&V zijn hiervoor begin dit jaar kwaliteitsplannen aangeleverd. De kwaliteitsrapporten, en -verslagen ontvangen we uiterlijk 1 juli 2019 van de zorgaanbieders van beiden sectoren. We blijven hierover met aanbieders in gesprek.

Voor de verpleeghuiszorg zijn extra middelen beschikbaar voor 2020

Ook voor 2020 zijn extra middelen beschikbaar voor zorgaanbieders om kwaliteitskaders te implementeren. We vragen zorgaanbieders om in de kwaliteitsplannen een financiële onderbouwing op te nemen voor de inzet van deze extra middelen. Alleen zorgaanbieders die plannen indienen voor extra zorgpersoneel en/of willen investeren op de overige thema’s komen in aanmerking voor extra middelen. Deze middelen worden verrekend als deze niet volgens plan zijn ingezet.

Zorgkantoren geven uitvoering aan Volwaardig Leven en de Werkagenda Passende Zorg is Maatwerk

Alle partijen streven in gezamenlijkheid naar een kwalitatief beter passend zorgaanbod voor mensen met een complexe zorgvraag die moeilijk plaatsbaar zijn. Het gaat hierbij om meer beschikbaarheid van voldoende passende plaatsen voor complexe zorg, het inzetten van ambulante crisisinterventieteams en het bevorderen en delen van kennis en expertise voor deze doelgroep. Op deze wijze ontstaat een landelijke dekkend geheel voor de complexe zorg en zullen deze cliënten sneller op de juiste plaats in zorg genomen kunnen worden. Het ministerie van VWS stelt in 2020 en verder voor de uitvoering van deze activiteiten € 40 miljoen per jaar uit de groeimiddelen beschikbaar.

Beleid rondom NHC/NIC gecontinueerd

In 2019 is voor de NHC/NIC een tariefpercentage van 100% gehanteerd. Dit percentage wordt voor het jaar 2020 gecontinueerd.

Meer aandacht voor innovatieve technologie

Zorgkantoren zien het als hun taak innovaties te stimuleren en het delen van kennis over innovaties te bevorderen. Technologische innovaties bieden mogelijkheden voor meer eigen regie en kwaliteit van leven voor klanten in de langdurige zorg. In onze visie leiden technologische innovaties tot meer tijd voor zorg. Voor 2020 kiezen zorgkantoren er voor om:

  • In de dialoog met zorgaanbieders de innovatiekracht te stimuleren.
  • De deelname aan regionale innovatieplatform te stimuleren om ontwikkelingen te volgen en te versnellen.
  • Het leren van koplopers te stimuleren.

Op woensdag 29 mei 2019 publiceren we een addendum op het inkoopbeleid

Dit document bevat de hoofdlijnen van de aanvullingen op het inkoopbeleid voor 2019. De definitieve uitwerking en verfijning vindt plaats in de documenten die vanaf die 29 mei 2019 op onze websites te vinden zijn. Het voorlopige tijdspad is als volgt:

29 mei 2019   Publicatie addendum bij zorginkoopbeleid door zorgkantoren
Uiterlijk 19 juni 2019  Indienen van vragen t.b.v. nota van inlichtingen door zorgaanbieder
28 juni 2019  Publicatie nota van inlichtingen door zorgkantoren
Uiterlijk 1 augustus 2019  Ondertekenen instemmingsverklaring door bestaande aanbieders en inschrijving nieuwe zorgaanbieders
Uiterlijk 1 oktober 2019 afgerond  Mogelijkheid tot gesprek over contractering tussen Zorgkantoor en zorgaanbieder
Uiterlijk 10 oktober 2019  Voorlopige contractering voor nieuwe zorgaanbieders door zorgkantoren
15 november 2019  Definitieve indiening budgetformulier bij de NZa door zorgkantoren