Afwijzing van declaratie tandheelkundige zorg voor klanten die hun Wlz-indicatie met verblijf maar zonder behandeling verzilveren

Tandheelkundige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt alleen vergoed wanneer de klant zijn Wlz-indicatie verzilvert met verblijf en behandeling.

Wij vergoeden géén tandheelkundige zorg geleverd aan Wlz-klanten die géén behandeling verzilveren

Zowel Wlz-zorgaanbieder als mondzorgprofessional controleert voorafgaand aan de behandeling of een klant recht heeft op vergoeding van de tandheelkundige zorg. De mondzorgprofessional dient alleen facturen in voor tandheelkundige zorg geleverd aan Wlz-klanten die hun indicatie verzilveren met verblijf en met behandeling.

Facturen voor Wlz-klanten met verblijf maar zonder behandeling keuren wij af

Mondzorgprofessionals hebben geen recht op vergoeding vanuit de Wlz. Dit is verwoord in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel d van de Wet langdurige zorg en artikel 2.4 Regeling langdurige zorg. Tandheelkundige zorg voor cliënten met verblijf zonder behandeling wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Na afkeur van de ingediende factuur kan de mondzorgprofessional de kosten niet verhalen op de klant. Klant had hierover immers vooraf geïnformeerd moeten worden.

Klanten met verblijf zonder behandeling kunnen vòòr 1 februari 2020 nog een tandartsverzekering afsluiten

Wilt u de klanten met verblijf zonder behandeling, die gebruik maken van tandheelkundige hulp, informeren dat de kosten daarvan niet onder de Wlz vallen en dus voor eigen rekening van de klant komen? Zij kunnen hiervoor ook een tandartsverzekering afsluiten.

Een tandartsverzekering dekt de kosten van tandheelkundige zorg door mondzorgprofessionals

Zorgverzekeraars hebben de voorwaarden waaronder tandheelkundige zorg in het aanvullende pakket wordt vergoed, opgenomen in de polisvoorwaarden van hun aanvullende verzekering(en).

Heeft u nog vragen over dit bericht?

Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van Zilveren Kruis of met uw zorginkoper.
Lees meer over declaraties tandheelkundige zorg.