Aanvraag kwaliteitsbudget 2020 in de V&V uiterlijk 31 december 2019

Voor 2020 zijn er extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg in de vorm van een kwaliteitsbudget. Zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting aanleveren kunnen in aanmerking komen voor deze extra middelen.

Gebruik voor de aanvraag het model begroting en verantwoording kwaliteitsbudget 2020

Met dit model stelt u een (meerjaren)begroting op voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De informatie in het model sluit aan op de informatie uit de begroting van het kwaliteitsplan. Dit model dient u samen met het kwaliteitsplan in.

Open het model (xlsx)

Bekijk de toelichting (pdf)

Meer informatie over het kwaliteitsbudget vindt u in de Aanvulling 2020 inkoopkader Zilveren kruis 2018-2020 - gecontracteerde aanbieders (pdf) en Nota van Inlichtingen Aanvulling 2020 inkoopkader Wlz 2018-2020 (pdf).

Vraag het kwaliteitsbudget aan tussen 1 september en 31 december 2019

Stuur het kwaliteitsplan en het model naar zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl. Dient u uw plannen in voor 1 november 2019? Dan bespreken wij de plannen met u voor 1 januari 2020. Bij tijdig akkoord ontvangt u het voorschot vanaf 1 januari 2020. Dient u uw plannen tussen 1 november 2019 en 1 januari 2020 in en gaan wij akkoord, dan ontvangt u het voorschot later. Op 1 april 2020 wordt het afgesproken budget vastgelegd in het NZa portaal.

Het initieel gereserveerde kwaliteitsbudget 2020 staat voor u klaar in de inkoopapplicatie

Het initieel gereserveerde kwaliteitsbudget 2020 is berekend op basis van de beleidsregel Budgettair kader Wlz 2020 (BR/REG-20126) en bovengenoemde zorginkoopdocumenten. Het kwaliteitsbudget 2020 is inclusief de eventuele compensatiecomponent herijking tarieven. De hoogte van de compensatiecomponent vindt u eveneens in het overzicht in de inkoopapplicatie.

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan gerust aan uw zorginkoper.