Aanlevering plannen voor W&T-toeslagen 2019 uiterlijk 1 oktober 2018

Ook voor 2019 zijn er extra middelen ‘Waardigheid en Trots’ voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering van medewerkers beschikbaar.

Zorgaanbieders dienen hun plannen uiterlijk 1 oktober 2018 in bij Zilveren Kruis

Zorgaanbieders sturen hun plannen, inclusief handtekeningen van bestuurder, OR, (C)CR en (wanneer van toepassing) VAR op via het e-mailadres: zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl.

Bij voorkeur ontvangen wij de plannen in pdf-formaat.

Zorgaanbieders die al een strategische personeelsplanning hebben opgesteld dienen het akkoord in van de CR/OR/VAR voor het jaar 2019

Een strategische personeelsplanning die loopt tot minimaal 2020 dient ook als basis voor de W&T-toeslagen. Wanneer u een meerjarig plan heeft ingediend voor 2018 en de middelen zijn meerjarig toegekend, dan moeten de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad nog wel jaarlijks aangeven dat zij betrokken zijn en instemmen met de wijze van uitvoering.

Graag ontvangen wij een door de bestuurder en de OR/CR/VAR ondertekende verklaring ook uiterlijk 1 oktober 2018 via: zorginkoopwlz@zilverenkruis.nl.

De middelen Waardigheid & Trots staan los van het kwaliteitsbudget

Let wel: dubbele bekostiging is niet toegestaan. Extra kosten die bijvoorbeeld gefinancierd worden via W&T middelen kunnen niet onder de extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg vallen.

Heeft u vragen?

Stelt u die gerust aan uw zorginkoper. Plannen die niet volledig of niet tijdig zijn ingediend, neemt Zilveren Kruis niet meer in behandeling. De zorgaanbieder komt in dat geval niet meer in aanmerking voor de W&T-toeslagen in het jaar 2019.