Kwaliteitsbudgetten V&V 2019 – hoe doet uw regio het?

Verpleeghuizen zijn hard bezig om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Het Ministerie van VWS heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is hiervan landelijk € 600 mln. gereserveerd in de vorm van een kwaliteitsbudget voor zorgaanbieders en € 50 mln. in de vorm van een ontwikkelbudget. Voor 1 januari moesten de verpleeghuizen een kwaliteitsplan indienen waarin ze beschrijven hoe ze de kwaliteit gaan verbeteren, onder andere met die extra gelden.

Verdeling van het kwaliteits- en ontwikkelbudget

In het ‘Programmaplan Thuis in het verpleeghuis’ is beschreven waar het geld voor mag worden gebruikt. Voor het kwaliteitsbudget betekent dit dat minimaal 85% bestemd is voor de inzet van extra zorgpersoneel. Met die extra personeelsleden kunnen de verpleeghuizen de beoogde kwaliteit waar maken. Maximaal 15% van deze middelen kan breder ingezet worden voor zaken die de productiviteit of kwaliteit verhogen. Het ontwikkelbudget is beschikbaar voor regionale knelpunten, op het gebied van onder meer innovatie, ICT of arbeidsmarkt, die bij meerdere zorgaanbieders spelen.

Kwaliteitsbudget 2019

Wat is er ingediend?

Het kwaliteitsbudget werd aangevraagd door- en toegekend aan 120 V&V zorgaanbieders. In totaal werd €186,4 toegekend aan de tien zorgkantoren van Zilveren Kruis.

De grootste groep medewerkers heeft niveau 3

Over alle regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor had in 2018 de grootste groep medewerkers niveau 3, namelijk 46%. Daarna niveau 2 (17%) en niveau 4 (12%). De groep op niveau 1 bestond uit 8% van het totaal aantal medewerkers.

Over het algemeen gaan zorgaanbieders met name investeren in extra welzijnsmedewerkers en zorgpersoneel / verpleegkundigen. Denk aan:

  • Welzijnsmedewerker
  • Zorgpersoneel / verpleegkundig personeel
  • Huiskamermedewerker
  • Gastvrouwen
  • Activiteitenbegeleider

Wat valt er uit de plannen op te maken?

We kunnen zien met welke keuzes de verpleeghuizen per regio de meeste kwaliteitswinst willen halen.

De 85% is bestemd voor de inzet van extra zorgpersoneel.

Niveau 3 wordt het meest gevraagd

In Kennemerland willen aanbieders de meeste leerlingen inzetten voor kwaliteitsverbetering. Rotterdam verwacht het meest van overig zorgpersoneel. Niveau 3 wordt het meest gevraagd. De kleinste groep is niveau 5.

De verwachting is dat het aantal fte met bijna een derde stijgt

De stijging in het aantal fte die we zien in onze regio’s tot eind 2021 is 28% ten opzichte van 2018. Dat betekent een toename met 9.300 fte. We zien de meeste stijging in niveau 1. Niveau 3 is de grootste groep. De extra vraag naar medewerkers, vooral in niveau 3 in de verschillende regio’s tegelijk, zal extra druk op de arbeidsmarkt geven.

De 15% is bestemd voor zaken die de productiviteit of kwaliteit verhogen.

Waar wordt het budget aan besteed?

  • Het grootste deel van het budget (50,9%) gaat naar meer tijd voor zorg voor- en de deskundigheid van medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Bij 45,6% van alle plannen die ingediend zijn gaat budget naar de inzet van technologie.

Lees meer over de achtergrond van het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’. Voor meer over het indienen van een aanvraag voor het kwaliteitsbudget kijk op onze site.