De top 5 thema’s uit de regionale ontwikkelplannen van 2018 en 2019

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft dit jaar voor het eerst financiële middelen beschikbaar om samen met zorgaanbieders knelpunten in de regio op te lossen.

In de verschillende zorgkantoorregio’s hebben we afgelopen tijd bijeenkomsten georganiseerd waarin we met zorgaanbieders spraken over de grootste uitdagingen in de regio. We hebben de focus gelegd op knelpunten en oplossingen die op korte termijn gezamenlijk aangepakt kunnen worden. Deze zijn vastgelegd in ontwikkelplannen. Hoewel het een uitdaging was om in korte tijd tot goede afspraken te komen, is het dankzij gezamenlijke inspanningen toch gelukt. We zijn blij met de mooie initiatieven die hieruit voortkomen. We volgen deze met interesse en zullen waar mogelijk bijdragen aan het realiseren ervan, om zo de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg aan Wlz-verzekerden te kunnen waarmaken, zowel op korte als de langere termijn.

Veel soortelijke thema’s in de ontwikkelplannen

Een aantal thema’s komt vaker terug in de verschillende ontwikkelplannen. In dit artikel delen we de vijf grootste uitdagingen die momenteel worden aangepakt. Ook geven we u een aantal voorbeelden van oplossingen die worden ingezet.

Meer aandacht voor lerende medewerkers

1. Meer aandacht voor lerende medewerkers

Er is veel kennis en ervaring in de sector, maar deze kan nog beter worden gedeeld. Duidelijk wordt dat de huidige manier van leren nog onvoldoende aansluit bij trends, (technologische) ontwikkelingen en de nieuwe generatie medewerkers. Er is meer aandacht nodig voor toekomstgericht ontwikkelen en leren. En er moet meer geïnvesteerd worden in het opleiden van medewerkers in zorginhoudelijke thema’s.

Voorbeelden van regionale aanpak op dit thema:

 • Inzetten van begeleidingsrollen op de werkvloer met als doel zowel een coach als rolmodel te zijn.
 • Samen een leerplatform ontwikkelen, om op een veilige manier van en met elkaar te leren.
 • Gezamenlijk vormgeven aan een cursus ‘Beter leren omgaan met onbegrepen gedrag’.

2. Meer samenwerking rond technologische innovaties

Het aantal ouderen neemt toe. Het aantal mensen dat beschikbaar is voor de zorg is beperkt. Om ouderen in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, is innovatie nodig.

Voorbeelden van regionale aanpak op dit thema:

 • Regionale samenwerking met scholen en universiteiten om samen de mogelijkheden van techniek beter te benutten.
 • Inventarisatie van huidig aanbod aan technologische innovaties en de knelpunten van het implementeren.
 • Oprichting van een virtueel consultatieplatform en gezamenlijke bijscholing over technologische zorginnovaties.

Meer samenwerking rond technologische innovaties

3. Regionale samenwerking rondom ouderen met psychiatrische problemen en dementie

De regionale samenwerking voor ouderen met o.a. psychiatrische problematiek en dementie kan beter. Nu krijgen deze cliënten nog lang niet altijd de juiste zorg. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: het langer thuis blijven wonen en het ouder worden van de doelgroep, de complexere zorg die thuis nodig is en de hiermee gepaard gaande overbelasting van de mantelzorg. Ook gaat dit over ouderen in het verpleeghuis waar de afdeling tijdelijk niet voldoende begeleiding kan bieden om rust te creëren in het gedrag.

Voorbeelden van regionale aanpak op dit thema:

 • Oprichting van een interventieafdeling die voor alle zorgorganisaties in de regio de mogelijkheid biedt tot tijdelijke opname voor deze ouderen.
 • Ontwikkeling van een regionaal dashboard dat op dag-basis inzicht geeft in de cliëntstromen en in actuele informatie van zorgorganisaties.
 • Oprichting van een werkplaats om samen ‘informeel te leren’, gericht op het oefenen in nieuwe benaderingswijzen van deze klanten.

4. Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktproblematiek

In de ouderenzorg neemt de vraag naar medewerkers toe. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende medewerkers beschikbaar om in deze toenemende vraag te voorzien. Dit heeft te maken met onder meer de opleiding van nieuwe medewerkers, het behoud en de duurzame inzetbaarheid huidige medewerkers, de algemene waardering van de zorgmedewerker, de hoogte van het ziekteverzuim en de vitaliteit van oudere medewerkers. Door samenwerking kan hier meer worden bereikt.

Voorbeelden van regionale aanpak op dit thema:

 • Afspraken over gebruikmaken van elkaars medewerkers, over de organisatiegrenzen heen (tijdens avond-, nacht- en weekenduren).
 • Gezamenlijke ontwikkeling van een regionaal digitaal platform, samen met het onderwijs. Hierop worden vraag en aanbod van medewerkers en de opleidingscapaciteit inzichtelijk gemaakt.
 • Totaaloverzicht binnen de regio van vraag en aanbod voor specifieke doelgroepen.

5. Continuïteit medische zorgverlening specialist ouderengeneeskunde

Het knelpunt is het grote tekort aan specialisten binnen de ouderengeneeskunde. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vergrijzing. Maar ook door een toenemende behoefte aan gespecialiseerde behandeling van ouderen in aanvulling op de huisarts. In sommige regio’s speelt ook mee dat te weinig specialisten de regio aantrekkelijk genoeg vinden om te wonen en te werken.

Voorbeelden van regionale samenwerking op dit thema:

 • Door regionale samenwerking tussen zorgorganisaties, universiteiten en hogescholen aantrekkelijker maken van het aanbod aan specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten. Ook wordt de opleidingscapaciteit vergroot.
 • Onderzoek in hoeverre taakherschikkingen binnen de medische behandeling een bijdrage kunnen leveren aan een toekomstbestendige inrichting van de medische zorg en behandeling.
 • Start van pilots en experimenten om te komen tot direct toepasbare, innovatieve werkwijzen.

Wilt u meer weten over één van deze initiatieven?

Neem dan contact op met uw zorginkoper of zorginhoudelijk kwaliteitsadviseur. Wij kunnen u informeren over de aanpak in andere regio’s. Mocht u behoefte hebben aan actieve kennisdeling, dan brengen wij u graag met andere partijen in contact. ‍