Wanneer komt een wooninitiatief in aanmerking voor tegemoetkoming?

Het wooninitiatief kan zelf beoordelen of het in aanmerking komt voor de tegemoetkoming aan de hand van een aantal criteria.

 1. Er is sprake van ernstige financiële nood
 2. Het wooninitiatief kan aantonen wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen. Denk aan het aanvragen van uitstel van betalingen (bank, belastingdienst, pensioenfonds, huur, andere uitgaven).
 3. Er is leegstand ontstaan in het wooninitiatief gedurende de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) als gevolg van het overlijden van een of meerdere budgethouders.
 4. De leegstand kon gedurende deze periode niet worden verkleind d.m.v. de komst van nieuwe budgethouders.

Zijn alle criteria van toepassing dat kan het wooninitiatief een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Het wooninitiatief levert een financieel overzicht aan waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de budgethouder(s) met o.a.:

 • Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
 • Verwachte inkomsten komende periode (bv. prognose tot eind 2020).
 • Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:
  - vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
  - variabele lasten.
 • Het financieel tekort dat uit bovenstaande gegevens volgt.
 • Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van budgethouder(s), uitgesplitst in:
  - Zorgkosten;
  - huurkosten.

Wanneer is mijn wooninitiatief in financiële nood?

Een wooninitiatief is aantoonbaar in financiële nood als:

 1. Er uitstel van betaling is aangevraagd (en mogelijk toegekend), in verband met betalingsproblemen naar aanleiding van leegstand ontstaan gedurende de coronacrisis, in de periode van 1 maart tot 1 september 2020. Het zorgkantoor bekijkt per situatie waar de exacte grens van de periode redelijkerwijs getrokken kan worden. Er moet in ieder geval een relatie zijn tussen de ontstane leegstand en corona.
 2. Uitstel van betalingen onvoldoende ruimte biedt om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de continuïteit van zorg voor de budgethouders die nog in het wooninitiatief wonen niet geborgd is.

Wat kan ik als wooninitiatief doen om financiële nood tijdig af te wenden?

Voordat u zich meldt bij het zorgkantoor, wordt verwacht dat u ook andere stappen heeft ondernomen om uw financiële nood af te wenden of te verkleinen. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en/of pensioenfonds, in gesprek gaan met uw bank om uitstel van betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de organisatie waarvan u het onderkomen huurt.

Zijn deze maatregelen niet toereikend om uw financiële problemen af te wenden, dan kunt u zich melden bij het zorgkantoor. Op basis van uw financiële gegevens kunt u samen tot maatwerkafspraken komen om de zorgcontinuïteit van uw bewoners te borgen.