Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood door coronavirus

Kleinschalige wooninitiatieven die zorg leveren gefinancierd met persoonsgebonden budget op basis van de Wlz en tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen zijn gekomen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het gaat om wooninitiatieven waar de continuïteit van zorg van bewoners in het gedrang is gekomen vanwege langdurige leegstand door corona. De pgb-maatregelen van begin april bleken voor deze initiatieven niet in alle gevallen toereikend. Om deze wooninitiatieven tegemoet te komen wordt de EKC-regeling (‘Extra Kosten Corona’) verruimd. Hierdoor kunnen één of meerdere bewoners in het wooninitiatief (tijdelijk) extra budget krijgen, en zo een deel van de weggevallen zorginkomsten compenseren.

De tegemoetkoming geldt alleen bij financiële problemen die ontstaan als bewoners van een wooninitiatief na het ingaan van de coronamaatregelen zijn overleden en er nog geen nieuwe bewoners zijn. Leegstand ontstaan vanwege andere redenen dan overlijden, kunnen worden gecompenseerd met de al beschikbare pgb-maatregel ‘declaratie niet-geleverde zorg’. Vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en kan het moeilijker zijn de lege plaatsen bezet te krijgen. Wooninitiatieven waar sinds maart jl. voor langere tijd lege plekken zijn, kunnen in ernstige financiële problemen komen. Deze wooninitiatieven kunnen zich nu melden bij het zorgkantoor voor een tegemoetkoming. Om de tegemoetkoming te krijgen is belangrijk dat het wooninitiatief eerst zelf actie heeft ondernomen om de financiële problemen op te lossen. Het wooninitiatief moet kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld contact is opgenomen met de bank, verhuurder, pensioenfonds of Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.

Tegemoetkoming voor zorginkomsten

De tegemoetkoming is nadrukkelijk bedoeld om weggevallen zorginkomsten op te vangen. Huurinkomsten die het initiatief misloopt kunnen niet uit het pgb worden gecompenseerd. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de periode die loopt tot 31 december 2021. Gegeven de ontwikkelingen i.r.t. corona, wordt ervan uit gegaan dat de coronacrisis na deze datum niet meer van invloed is op de leegstand. 

Wanneer komt een wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Het wooninitiatief kan zelf beoordelen of het in aanmerking komt voor de tegemoetkoming aan de hand van onderstaande criteria:

  1. Het wooninitiatief verkeert in ernstige financiële nood.
  2. Het wooninitiatief kan aantonen wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen. Denk aan het aanvragen van uitstel van betalingen (bank, belastingdienst, pensioenfonds, huur, andere uitgaven).
  3. Er is leegstand ontstaan in het wooninitiatief gedurende de coronaperiode (1 maart 2020 – 31 december 2021) als gevolg van het overlijden van een of meerdere budgethouders.
  4. De leegstand kon gedurende deze periode niet worden verkleind d.m.v. de komst van nieuwe budgethouders.

Zijn alle criteria van toepassing dat kan het wooninitiatief een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming.
U dient uw aanvraag in door dit financieel overzicht volledig in te vullen en op te sturen naar het zorgkantoor via het contactformulier. Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag en vraagt mogelijk aanvullende informatie op.