Onze visie en ambitie

Iedereen moet de kans krijgen om het leven te leiden dat hij of zij het liefste wil. Ook als u afhankelijk bent van zorg omdat u ouder bent, chronisch ziek of een beperking heeft. Zorg en ondersteuning moeten daaraan bijdragen.

Onze klanten zoeken zorg die bij hun leven past

In ons dagelijks contact met klanten en hun naasten merken we dat gesprekken steeds meer gaan over de kwaliteit van leven. Wij horen de wens om passende zorg en ondersteuning te krijgen die helpt om het leven te leiden dat zij het liefste willen. Zo willen veel ouderen bijvoorbeeld graag zo lang mogelijk thuis wonen. Bij klanten met een verstandelijke of geestelijke beperking gaat het juist over meedoen in de maatschappij.

Passende zorg vinden is niet altijd makkelijk

Voor onze klanten en hun naasten is het niet altijd makkelijk om passende zorg te krijgen en een bewuste keuze te maken. Daarvoor zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben om de weg te vinden in het zorgaanbod of omdat de gewenste zorgoplossing er gewoonweg niet is. Het kan ook komen door informatiegebrek of omdat het proces om de zorg aan te vragen te ingewikkeld is.


Voor zorgaanbieders neemt de complexiteit toe

Tegelijkertijd weten we van zorgaanbieders dat de complexiteit van de zorg toeneemt. Zij streven naar optimale persoonsgerichte zorg. Dat is best ingewikkeld te organiseren op de grensvlakken van de verschillende uitvoeringswetten: Wmo, Wlz en Zvw. En thema’s als persoonsvolgende financiering, deskundig personeel, zorgvastgoed en innovatie brengen zowel kansen als onzekerheden met zich mee.

Wij willen onze klanten en hun naasten ondersteunen in de zoektocht naar passende zorg

Wij kennen het zorgaanbod in de regio goed en vertellen graag over de verschillende mogelijkheden. De zorg die wij inkopen stemmen we af met de zorgverzekeraar en gemeenten om ervoor te zorgen dat onze klanten zorg krijgen die goed op elkaar aansluit. En wij zorgen ervoor dat onze klanten eenvoudig en snel hun zorg kunnen regelen. Klanten kunnen hiervoor altijd onze klantondersteuners bellen voor hulp.


Samen met zorgaanbieders maken we zorg persoonlijk

Zorgaanbieders willen we zo goed mogelijk faciliteren in het mogelijk maken van zorgoplossingen die optimaal aansluiten bij de behoefte van onze klanten. Dit doen we voor de gehandicaptenzorg (GZ), de ouderenzorg (V&V) en voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Persoonsgerichte zorg voor gehandicapten

In de gehandicaptenzorg staan de individuele mogelijkheden en keuzes van klanten voorop. Samen met zorgaanbieders zorgen we voor maatwerk. Zodat klanten zich ondersteund voelen om hun leven in te vullen zoals ze dat graag willen. We hebben oog voor extra kwetsbare doelgroepen en hun specifieke vragen. Samen met betrokkenen proberen we hierop antwoorden te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een symposium , een zorgconferentie of in een regionale ketenoverleg. Een belangrijke voorwaarde voor passende zorg en om eigen keuzes te kunnen maken is goede informatie voor klanten. Daarom inventariseren we met zorgaanbieders wat klanten willen weten en maken we samen met hen een handreiking hoe de sector deze informatie beschikbaar kan stellen.

Persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen

We zetten ons ervoor in dat kwetsbare ouderen zo veel mogelijk hun leven kunnen blijven leiden, zoals zij dat gewend zijn. Onze klantondersteuning helpt klanten het zorgaanbod te kiezen dat het beste past bij hun wensen en behoeften. Ook stimuleren wij de inzet van technologische ontwikkelingen zodat er steeds meer mogelijkheden komen om thuis te blijven wonen.

Een beperkte groep klanten is altijd aangewezen op zorg met verblijf en behandeling. Voor deze klanten faciliteren wij soepele overgangen van thuis naar een geclusterde woonvorm of intramurale locatie. In ons experiment ‘Leven zoals je wilt’ zoeken wij bijvoorbeeld met de klant en andere stakeholders naar de best passende oplossingen vanuit de wensen en behoeften van klanten. Zo leren we wat klanten willen en waarin het huidige zorgaanbod (nog) niet voorziet. Wij vinden het belangrijk dat klanten ook hun laatste levensfase op de plaats van hun voorkeur kunnen doorbrengen. Zij kunnen hun leven afsluiten op de manier die bij hen past.

Persoonsgerichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) werken we samen met zorgaanbieders en gemeenten om persoonsgerichte zorg te realiseren en klanten te ondersteunen mee te doen in de maatschappij. Dat begint bij het kennen van de wensen en behoeften van klanten. Om hier beter zicht op te krijgen organiseren we rondetafelbijeenkomsten met zorgaanbieders over ouderen met psychiatrische problemen en klanten die door hun psychische aandoening een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun omgeving. Tijdens deze bijeenkomsten spreken we met zorgaanbieders over de best passende zorg en behandeling voor deze klanten.

Heeft u een vraag?

We helpen u graag verder. Neem contact met ons op.

Contactgegevens voor klanten

Contactgegevens voor zorgaanbieders