Veelgestelde vragen paramedische zorg

​Vragen en antwoorden over de overeenkomsten voor 2019 - 2020 voor paramedische zorg. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via chat, e-mail of telefoon.

Service & Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over declareren..

Nee dat kan niet. Zilveren Kruis contracteert voldoende zorgaanbieders om onze klanten goede zorg dichtbij huis te leveren. Daarom sluiten wij geen betaalovereenkomsten af met niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een betaalovereenkomst is een service naar onze klanten en geen recht voor zorgaanbieders. Het eerst aangewezen alternatief voor onze klanten die zorg afnemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder, is zelf de declaratie indienen op grond van de polisvoorwaarden.

Indien u zich aansluit bij een ketenzorggroep, dan zijn de voorwaarden rondom ketenzorg van toepassing. U vindt deze terug in de overeenkomst in Deel 1: Individueel deel, artikel II Ketenzorg. En u moet tijdens het afsluiten van de overeenkomst ook aangeven dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Ja, dat kan. U dient bij de zorg op scholen wel te voldoen aan alle voorwaarden zoals deze in de overeenkomst genoemd staan. Bij scholen zijn dus bijvoorbeeld ook de inrichtingseisen (NVD) van toepassing.

Zilveren Kruis stelt geen beperkende eisen aan de diëtist. Wel heeft Zilveren Kruis in de overeenkomst (in overleg met de NVD) opgenomen dat de diëtist werkt conform de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Ondervoeding.

In geval van ondervoeding verwijst de huisarts de verzekerde door naar de diëtist conform de LESA-afspraken. Behandeling vindt plaats op basis van het Stepped Care model: eerst wordt gekeken of men uit kan komen met normale voeding, aangepaste normale voeding en/of bijvoeding. Als volgens de diëtist speciale voeding nodig is, schrijft de diëtist deze voor. Hiervoor wordt het formulier ‘Verklaring dieetpreparaten’ gebruikt.

Van de diëtist wordt verwacht dat bij de dieetadvisering rekening wordt gehouden met doelmatigheid. Zo wordt verwacht dat, daar waar van eenzelfde product meerdere versies op de markt zijn met uiteenlopende prijzen, in beginsel het goedkoopste product wordt geadviseerd.

Bekijk ook de informatie over Drink- en sondevoeding.

Het geven van ergotherapie op school is toegestaan als u voldoet aan de voorwaarden in de overeenkomst (pdf).

Zilveren Kruis wil graag de praktijkvariatie in het gewogen behandelgemiddelde terug brengen. Hiervoor gebruikt Zilveren Kruis de behandelindex. De behandelindex is een instrument om praktijkvariatie inzichtelijk te maken. Daarin berekent de behandelindex het gewogen gemiddelde aantal behandelingen per praktijk. Daarnaast wordt in de rekenmethodiek van de behandelindex gecorrigeerd voor factoren die van invloed zijn op hoogte van de index, maar niet beïnvloed kunnen worden door de therapeut.

Daarom komen praktijken die een sterk afwijkende behandelindex hebben niet in aanmerking voor een Plus overeenkomst. Op basis van de behandelindex kan ruim 72,5% van de praktijken een plusovereenkomst afsluiten.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat de toetsing van kwaliteit in het veld gebeurd. Daarom is Zilveren Kruis afgestapt van de eerder ontwikkelde Plus audit. De systematiek van het praktijk kwaliteitsregister is ontwikkeld door het veld zelf. En de toetsing vind ook plaats binnen de beroepsgroep zelf. Zilveren Kruis gelooft dat er binnen dit systeem ruimte is voor praktijken om van elkaar te leren door transparant te zijn tijdens intervisie en visitatie over geleverde zorg en de uitkomsten van de zorg.

Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg over de gehele groep stijgt, dit komt onze verzekerden ten goede.

De Prem is in samenwerking tussen zorgverzekeraar, beroepsgroep en de patiëntenfederatie ontwikkeld, omdat alle partijen de klantervaringen belangrijk vinden in de ontwikkeling van de zorg. Zilveren Kruis verwacht dat de uitkomsten van de PREM nuttige informatie kan opleveren voor zowel praktijk in de PDCA cyclus en de verzekerde als keuze informatie. De waarde van de PREM kan pas goed inzichtelijk gemaakt worden als alle praktijken de PREM uitzetten bij voldoende cliënten.

Zilveren Kruis wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Voorwaarde om de beste zorg te kunnen blijven aanbieden is dat Zilveren Kruis, maar ook zorgaanbieders voortdurend blijven werken aan verbetering van de dienstverlening en van de geleverde zorg. Daarvoor is inzicht nodig in de kwaliteit van de door u geleverde zorg.

Kwaliteit van zorg bevat een aantal onderdelen. Een onderdeel van kwaliteit is de ervaring van de verzekerde. Daarom heeft Zilveren Kruis het meten van klantervaringen met de PREM fysiotherapie als voorwaarde opgenomen in de Basis- en Plusovereenkomst fysiotherapie 2019.

Uitgangspunt is dat alle fysiotherapeuten in de praktijk middels de PREM de klantervaringen meten en het liefst bij alle patiënten. Wij realiseren ons echter dat dit mogelijk niet bij alle klanten lukt, maar wij vertrouwen erop dat fysiotherapeuten zich zullen inspannen om zoveel klantervaringen als mogelijk te verzamelen.

Aanvullend is in de Plusovereenkomst opgenomen dat het klantervaringsonderzoek bij tenminste 70% van alle binnen de praktijk behandelde patiënten moet zijn uitgezet en dat de praktijk een minimale respons van 15% over de uitgezette lijsten moet behalen. De betrokken praktijkkwaliteitsregisters waar de pluspraktijken bij aangesloten zijn, monitoren de uitzet- en responsepercentages van de pluspraktijken. In de Basisovereenkomst hebben wij geen uitzet- of responseis opgenomen.

Zilveren Kruis controleert zelf ook of praktijken hebben voldaan aan de PREM-voorwaarden. Bij praktijken met een Plusovereenkomst kan Zilveren Kruis, als niet aan de PREM-voorwaarden is voldaan, het verschil tussen de tarieven van de Plus- en de Basisovereenkomst van alle gedeclareerde prestaties vallend onder de Plusovereenkomst terugvorderen. Voor praktijken met een Basisovereenkomst geldt dit niet.

Zilveren Kruis wil graag de praktijkvariatie in het gewogen behandelgemiddelde terug brengen. Hiervoor gebruikt Zilveren Kruis de behandelindex. De uniforme behandelindex is een valide instrument om praktijkvariatie inzichtelijk te maken. Daarin berekent de behandelindex het gewogen gemiddelde aantal behandelingen per praktijk. Daarnaast wordt in de rekenmethodiek van de behandelindex gecorrigeerd voor factoren die van invloed zijn op hoogte van de index, maar niet beïnvloed kunnen worden door de therapeut.

Daarom komen praktijken die een sterk afwijkende behandelindex hebben niet in aanmerking voor een Plus overeenkomst. Op basis van de behandelindex kan ruim 72,5% van de praktijken een plusovereenkomst afsluiten.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat de toetsing van kwaliteit in het veld gebeurd. Daarom is Zilveren Kruis afgestapt van de eerder ontwikkelde Plus audit. De systematiek van het praktijk kwaliteitsregister is ontwikkeld door het veld zelf. En de toetsing vind ook plaats binnen de beroepsgroep zelf. Zilveren Kruis gelooft dat er binnen dit systeem ruimte is voor praktijken om van elkaar te leren door transparant te zijn tijdens intervisie en visitatie over geleverde zorg en de uitkomsten van de zorg.

Waardoor uiteindelijk de kwaliteit van zorg over de gehele groep stijgt, dit komt onze verzekerden ten goede.

Zilveren Kruis wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Voorwaarde om de beste zorg te kunnen blijven aanbieden is dat Zilveren Kruis, maar ook zorgaanbieders voortdurend blijven werken aan verbetering van de dienstverlening en van de geleverde zorg. Daarvoor is inzicht nodig in de kwaliteit van de door u geleverde zorg.

Kwaliteit van zorg bevat een aantal onderdelen. Een onderdeel van kwaliteit is de ervaring van de verzekerde. Daarom heeft Zilveren Kruis het meten van klantervaringen met de PREM fysiotherapie als voorwaarde opgenomen in de Basis- en Plusovereenkomst fysiotherapie 2019.

Uitgangspunt is dat alle fysiotherapeuten in de praktijk middels de PREM de klantervaringen meten en het liefst bij alle patiënten. Wij realiseren ons echter dat dit mogelijk niet bij alle klanten lukt, maar wij vertrouwen erop dat fysiotherapeuten zich zullen inspannen om zoveel klantervaringen als mogelijk te verzamelen.

Aanvullend is in de Plusovereenkomst opgenomen dat het klantervaringsonderzoek bij tenminste 70% van alle binnen de praktijk behandelde patiënten moet zijn uitgezet en dat de praktijk een minimale respons van 15% over de uitgezette lijsten moet behalen. De betrokken praktijkkwaliteitsregisters waar de pluspraktijken bij aangesloten zijn, monitoren de uitzet- en responsepercentages van de pluspraktijken. In de Basisovereenkomst hebben wij geen uitzet- of responseis opgenomen.

Zilveren Kruis controleert zelf ook of praktijken hebben voldaan aan de PREM-voorwaarden. Bij praktijken met een Plusovereenkomst kan Zilveren Kruis, als niet aan de PREM-voorwaarden is voldaan, het verschil tussen de tarieven van de Plus- en de Basisovereenkomst van alle gedeclareerde prestaties vallend onder de Plusovereenkomst terugvorderen. Voor praktijken met een Basisovereenkomst geldt dit niet.

Ja, de Uzovicode van de Friesland valt in 2019 onder de overeenkomst Voetzorg DM. In de de overeenkomst staan alle labels.

Voor iedere praktijk waarin u als vrijgevestigde zorgaanbieder werkzaam bent, sluit u een aparte overeenkomst af. Wij sluiten geen overeenkomsten af met zorgaanbieders in loondienst. Voorbeeld: U bent werkzaam in 2 praktijken. In deze beide praktijken maakt u deel uit van de maatschap. U sluit dan, samen met de andere leden van de maatschap, via een volmacht een overeenkomst af. De volmacht is onderdeel van de overeenkomst en vindt u in het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal.

U kunt op het praktijkadres meerdere AGB-praktijkcodes aanvragen bij Vektis. U kunt dan als zorgaanbieder een overeenkomst met ons afsluiten op de combinatie van uw individuele persoonlijke AGB-code en AGB-praktijkcode.

Wij merken dat het voor klanten verwarrend kan zijn als er binnen een praktijk meerdere zorgaanbieders gecontracteerd zijn. Vooral als sprake is van verschillende soorten overeenkomsten bij die zorgaanbieders. Onze Zorgzoeker geeft dan verschillende kwaliteitsscores voor de praktijk weer. Eén gezamenlijke overeenkomst per praktijk heeft onze voorkeur.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61