Veelgestelde vragen medisch specialistische zorg

Digitale contractering is een middel dat we inzetten om het contracteringsproces efficiënter in te richten, waardoor u een vermindering van de administratieve lasten heeft.

Door het maken van slimme keuzes door partijen, het inzetten van vernieuwende concepten en het beter benutten van mensen en middelen denkt Zilveren Kruis dat het mogelijk is om meer zorg te leveren binnen de bestaande financiële kaders. We denken dan aan het maken van profielkeuzes, geen onnodige zorg te leveren, meer zorg naar de eerste lijn of naar huis te verplaatsen. Hiermee kan de groeiende zorgvraag op korte en middellange termijn worden opgevangen.

Met ziekenhuizen in onze kernregio maken we een meerjarige afspraak (‘transitieafspraak’) die financiële zekerheid biedt en ziekenhuizen beloont voor het stimuleren van gepaste zorg en verplaatsing van zorg naar huis.

We willen reële volumes inkopen tegen reële prijzen. De afgelopen jaren was er sprake van overdekking: er is meer zorg geleverd dan in de prijslijst is opgenomen. Hieruit blijkt dat de prijzen te hoog waren. Deze overdekking corrigeren we daarom in de prijzen. Daartegenover staat dat we een reëel volume inkopen op basis van de realisatie. We kopen dus meer zorg in tegen lagere prijzen.
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.
Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.

Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.

Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
Er zijn DBC declaratiecodes die beginnen met 14/15, dit zijn codes die binnen de basisverzekering vallen. DBC declaratiecodes die beginnen met 16/17 zijn codes die onder de aanvullende verzekering vallen. In de brief waarin u toestemming krijgt voor een behandeling staat aangegeven onder welke verzekering de behandeling valt. Hiermee bepaalt u welke DBC u moet gebruiken in de declaratie.

Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.

Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.

U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.

Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.

Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.

U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.

U voert de correctie zelf uit en dient de creditregels digitaal via VECOZO in. Het is belangrijk dat de creditregel exact overeenkomt met de debetregel. Ervaart u hierbij problemen met uw software of heeft u hierover vragen? Verschillende software leveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.
Is de einddatum van de machtiging gepasseerd? Dien dan een nieuwe aanvraag in en motiveer waarom de behandeling later is gestart dan gepland.
De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal 5 werkdagen.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende vormen van geneeskundige zorg (artikel 2.4 Besluit zorgverzekering) voorwaardelijk opgenomen in het verzekerde pakket:

 • HIPEC bij colorectaal carcinoom
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructie na borstamputatie
 • Vaccinaties met dendritische cellen bij huidkanker
 • TILs bij huidkanker in vergevorderd stadium

Lees meer behandelingen die voorwaardelijk worden vergoed

Wanneer valt sportgeneeskunde onder de basisverzekering?
Zorg die sportartsen leveren valt onder de basisverzekering wanneer deze betrekking heeft op herstel, genezing of voorkomen van (verergering van) een aandoening. De NZa biedt kaders voor het declareren van basisverzekerde zorg.

Hoe declareert u sportgeneeskunde?
Sportgeneeskundige zorg onder de basisverzekering declareert u met de DBC-systematiek. DBC-zorgproducten volgen een uitgebreide typeringsystematiek die de herkenbaarheid van de gedeclareerde zorg garandeert.

Let bij het declareren van zorg op de informatieverplichting van de NZa
Omdat niet alle behandelingen door sportartsen onder de basisverzekering vallen, moet duidelijk uit een nota blijken welke zorg geleverd is. Aan de hand van deze informatie bepalen wij of wij de nota uit de basisverzekering mogen vergoeden. Ook moet de verwijzende huisarts op de nota vermeld worden. Zonder geldige verwijzing mag zorg niet ten laste van de basisverzekering worden gebracht.

Bekijk de consumenteninformatie over de vergoeding van Sportgeneeskunde

U krijgt niet automatisch een betaalovereenkomst. Een betaalovereenkomst is een service, een administratieve verlichting voor onze verzekerden. U kunt een betaalovereenkomst aanvragen via het contactformulier. Wij beoordelen alle aanvragen individueel.

Ja een verzekerde met een Selectieve Polis kan ook behandeld worden in een niet-geselecteerd ziekenhuis. Bij planbare zorg informeert het niet geselecteerde ziekenhuis de patiënt vooraf. Wij vergoeden 75% van het gemiddelde tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners). Bij de uitzonderingen (beschreven op de website) vergoeden wij 100%.

Wij vergoeden 100% omdat het hier om een tertiaire verwijzing gaat.

De verzekerde kan naar een ander geselecteerd ziekenhuis waar deze behandeling wel is gecontracteerd.
De verzekerde kan naar een ander geselecteerd ziekenhuis (pdf) of een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC).
Nee, laboratorium is een ‘overig zorgproduct’. Wij vergoeden ‘overige zorgproducten’ 100% in alle ziekenhuizen.
Vanaf 2015 worden jongeren onder de 18 jaar altijd ingeschreven voor een ‘reguliere’ basisverzekering.
Een geselecteerd ziekenhuis ontvangt voor planbare zorg een deelbetaling volgens kortingsafspraak met Zorginkoop.

Een vordering kan tot stand komen bij verschillende zaken:

 • Formele controles
 • COPE-controles
 • Materiële controles
 • Eindafrekening
 • Opbrengstverrekening
 • Voorschotten
 • Speciale zaken (fraude)
 • Redits/correcties door zorgaanbieders
 • Naar aanleiding van een gecrediteerde declaratie

Hoe weet ik waar een vordering vandaan komt?
Dit herkent u aan de omschrijving van het factuurnummer. U kunt de volgende omschrijvingen tegenkomen:

 • Formele controles herkent u aan de letters FC in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • COPE-controles herkent u aan het woord COPE in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • Materiële controles herkent u aan de letters MC in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • Een eindafrekening herkent u aan de omschrijving eindafrekening op de vorderingsbrief.
 • Een opbrengstverrekening herkent u aan de omschrijving opbrengstverrekening of vorderingsbrief.
 • Een voorschot herkent u aan de omschrijving voorschot op de vorderingsbrief.
 • Een fraudedossier herkent u aan de letters SZ in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • Een vordering i.v.m. een credit of correctie herkent u aan uw eigen factuurnummer.
Wij hebben uw betaling dan niet goed ontvangen of kunnen verwerken. Stuur ons dan de gegevens waaruit blijkt dat u de vordering heeft voldaan. Dan controleren wij dit in onze administratie.
Uit onze administratie blijkt dat de vordering(en) nog niet zijn betaald. Stuur ons dan de gegevens waaruit blijkt dat u de vordering(en) wel heeft voldaan. Dan controleren wij dit in onze administratie.
In de opbrengstverrekening worden de opbrengsten ter dekking van het FB afgezet tegen het FB. In de opbrengsten van het FB zijn deze vorderingen ook meegenomen. Deze moeten in dat geval nog worden voldaan. Hier komen we na de opbrengstverrekening dan nog op terug.

Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Voor deze termijn staat 5 jaar. Deze 5 jaar gaat pas in na de laatste schriftelijke communicatie over deze vordering. Dit kan een e-mailconversaties of herinneringen zijn.

Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Wel blijft er een morele verplichting over, een natuurlijke verbintenis genoemd. Indien de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij dit niet meer terugvorderingen.

Bij verjaring staat het recht om te verrekenen niet in de weg. Wanneer de schuldeiser ook iets verschuldigd is aan de debiteur mag hij de vordering ondanks verjaring verrekenen.

Het is in sommige gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor moet u echter aan een paar voorwaarden voldoen. Bovendien werkt deze betalingsregeling met een incassoprocedure met een maximale looptijd van 1 jaar.
U zult de vordering alsnog moeten betalen. Maar let op, als u te lang wacht met betalen sturen wij de vordering naar een incassobureau in. Dit kondigen wij ook aan in de brief over de vordering). De kosten hiervan betaalt u.

Dat is afhankelijk van de vordering. Om u het beste van dienst te kunnen zijn adviseren wij u met de juiste afdeling contact op te nemen:

Materiele controles
Neem dan contact op met materielecontrole@zilverenkruis.nl

Een fraudedossier
Neem dan contact op met zorg.speciale.zaken@zilverenkruis.nl

Formele controles of declaraties van zorgsoorten binnen de 1e lijn
Neem dan contact op met declaratieservice@zilverenkruis.nl

Formele controles of declaraties van zorgsoorten binnen de 2e lijn
Neem dan contact op met info.declaraties@zilverenkruis.nl

In principe worden openstaande vervallen vorderingen altijd verrekend met binnenkomende declaraties. Als u aparte afspraken maakt met Zilveren Kruis kan het zo zijn dat er bij een bepaalde vordering geen verrekening plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wij u een voorschot hebben verleend.

Het kan voorkomen dat u een bepaalde periode niet declareert. In dat geval ontvangt u een 1e, 2e of 3e herinnering. Dit is afhankelijk van hoe oud de vordering is. Na de 3e herinnering zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.

Staat er een verrekenblokkade op uw vordering? Dan worden uw declaraties niet met deze vordering verrekend. Wij verzoeken u dan vriendelijk om de vordering in één keer te voldoen op de juiste rekening. U ontvangt afhankelijk van de leeftijd van uw vordering een 1e, 2e of 3e aanmaning.

 • 1e aanmaning – bij eerste vervaldatum vordering
 • 2e aanmaning – 30 dagen na de eerste vervaldatum
 • 3e aanmaning – 60 dagen na de eerste vervaldatum

Heeft u digitaal met ons een overeenkomst afgesloten? U ontvangt vanaf 7 september via het zorgverlenersportaal een vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst (en het voldoen aan de voorwaarden) kunt u de overeenkomst inzien en ondertekenen in het zorgverlenersportaal.

Indien u al een uitnodiging heeft ontvangen om de vragenlijst te doorlopen, dan nemen we uw input mee in ons financieel voorstel. Deze contacten zullen per e-mail verlopen. Ook ontvangt u de prijslijst 2019 via onderhandelportaal van VECOZO.

Heeft u in 2018 een tweejarig contract getekend? Dan ontvangt u van ons alleen een prijslijst 2019 via VECOZO. De prijslijsten voor 2019 bieden wij in september 2018 aan via VECOZO.

Als u per 1 januari 2019 niet voldoet aan de (van toepassing zijnde) algemene kwaliteitsvoorwaarden, sluiten wij met u geen overeenkomst.
Ontbreekt er een declaratiecode in de prijslijst? Geef dit via het contactformulier aan ons door. Vermeld daarbij uw AGB-code, de betreffende declaratiecode en een onderbouwing waarom u deze declaratiecode wilt toevoegen. U ontvangt bericht of het akkoord is om de betreffende code toe te voegen met bijhorend tarief.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61