Verwijzen naar de medisch-specialistische zorg

Een verwijzing is voor bijna alle geneeskundige zorg verplicht. Lees op deze pagina wanneer een verwijzing verplicht is. En welke verwijzers zijn toegestaan.

Medisch dossier

De verwijsbrief neemt u op in het medisch dossier. Dit doet u op grond van artikel 3 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Het is aan u om aan de hand van uw administratie aan te kunnen tonen dat de verwijzing rechtmatig is. Daarom moet in het dossier een schriftelijk bewijs van deze verwijzing aanwezig zijn.

Type verwijzer en geldigheid

Geef het type verwijzer aan in de registratie van de DBC. De type verwijzers zijn benoemd in de Regeling medisch-specialistische zorg. De verwijzer moet ook geldig zijn.

Medisch-specialistische zorg

Dit zijn geldige verwijzers naar medisch-specialistische zorg:

 • huisarts
 • bedrijfsarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts verstandelijk gehandicapten
 • jeugdarts
 • physician assistant
 • schoolarts
 • consultatiebureau-arts
 • verpleegkundig specialist
 • SEH-arts
 • arts-assistent
 • klinisch fysicus audioloog
 • klinisch technoloog 
 • verloskundige als het om verloskundige zorg gaat, of als het gaat om een verwijzing naar een kinderarts binnen de eerste 10 dagen na de bevalling
 • optometrist als het om oogzorg gaat
 • kaakchirurg
 • sportarts of een andere medisch specialist
 • triage-audicien naar een KNO-arts
 • GGD-arts naar een longarts bij verdenking TBC
 • medisch specialist
 • orthoptist naar een oogarts

Medisch-specialistische revalidatie

Dit zijn geldige verwijzers naar medisch-specialistische revalidatie:

 • huisarts
 • bedrijfsarts
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts verstandelijk gehandicapten
 • physician assistant
 • jeugdarts
 • medisch specialist

Geriatrische revalidatie

Dit zijn geldige verwijzers naar geriatrische revalidatie:

 • huisarts
 • arts verstandelijk gehandicapten
 • medisch specialist
 • specialist ouderengeneeskunde

1 jaar geldig

Een verwijzing is 1 jaar geldig. De datum van de verwijzing moet binnen de termijn van een DBC of Overig Zorgproduct vallen.

Wat op de verwijzing staat

Deze gegevens moeten in elk geval op de verwijzing staan.

 • Naar welke behandeling wordt verwezen
 • Naam en functie van de verwijzer
 • Geldige AGB-code van de verwijzer
 • Persoonsgegevens van de verwezen verzekerde
 • Geadresseerde

Geen verwijzing

In deze gevallen is er geen verwijzing nodig.

 • Spoedzorg
 • Acute zorg volgend op de diagnostiek
 • Een lopende behandeling. Leek de patiënt uitbehandeld en verwees de huisarts opnieuw? Dan is de verwijzing wel nodig.
 • Chronische patiënten. De verwijzing is dan meerdere jaren geldig.
 • Onder controle blijven vanwege dezelfde zorgvraag. De tussenliggende periode mag niet meer dan drie jaar zijn.
 • Een tertiaire verwijzing
 • Voor paramedisch behandelingen fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtiek en orthoptie is directe toegankelijkheid toegestaan als dit contractueel is toegestaan. Is er sprake van fysio- of oefentherapie met een aandoening van de chronische lijst Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering? Dan is een verwijzing wel nodig.

Veelgestelde vragen

Is de patiënt nog niet uitbehandeld en wordt er een vervolgtraject geopend? Dan is de chirurg de verwijzer, verwijstype 7: eigen patiënt. Is de patiënt uitbehandeld, terugverwezen naar de huisarts en is het traject gesloten? Dan geldt dezelfde informatieverplichting van de verwijzing als bij het te openen van een regulier initieel subtraject. Valt de verwijzing door de huisarts binnen 360 dagen na afloop van het voorgaande traject? Dan is er geen nieuwe verwijzing van de huisarts nodig. De chirurg opent dan een vervolgtraject aansluitend aan het afgesloten traject.

Soms is er geen verwijzing nodig. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie. Registreer dan verwijstype 9: patiënt welke gebruik maakt van directe toegang. Opent de fysiotherapeut een vervolgtraject? Dan is de behandelend fysiotherapeut de verwijzer. Registreer dan verwijstype 7: eigen patiënt.

Verwijst u een patiënt naar uzelf van instelling A voor een behandeling in instelling B? Dan is er geen sprake van overdracht van het hoofdbehandelaarschap. De geleverde zorg brengt u dan via onderlinge dienstverlening in rekening. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen die zijn opgenomen in de Regeling medisch-specialistische zorg - NR/REG-1907a.

Ja, dat mag. U kunt met dezelfde zorgvraag verwijzen naar een andere specialist binnen dezelfde instelling. Een kindernefroloog kan bijvoorbeeld doorverwijzen naar de kindercardioloog. Beide specialisten stellen een eigen diagnose en starten een behandeltraject. Registreer in dit geval verwijstype 7: eigen patiënt, niet-SEH.

Taakherschikkers zoals een verpleegkundig specialist en een physician assistant mogen verwijzen van de tweedelijn naar de tweedelijn. Taakherschikkers staan wij ook toe als verwijzer vanuit de eerstelijn naar de tweedelijn.

Altruïstische donor

Meld een patiënt zich als altruïstische donor? Dan verwijst de patiënt zichzelf. Registreer in dit geval verwijstype 8: verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerste lijn.

Onderzoek RIVM 

Registreer in dit geval verwijstype 8: verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code.

Verwijzer uit het buitenland

Registreer in dit geval verwijstype 8: verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code.

Wetenschappelijk onderzoek

De patiënt moet via de huisarts een verwijzing vragen.

Zuigeling

Moet er voor een in het ziekenhuis geboren zuigeling een DBC geopend worden? In deze situaties is een verloskundige, gynaecoloog of kinderarts de verwijzer. Registreer in dit geval verwijstype 4: verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn, verwijstype 5: verwezen patiënt niet-SEH vanuit ander specialisme binnen dezelfde instelling of verwijstype 7: eigen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn.