Wijzigingen polisvoorwaarden en machtigingen in 2018

In 2018 zijn er wijzigingen in de polisvoorwaarden en het machtigingenbeleid Mondzorg. Dit heeft gevolgen voor uw declaraties en het aanvragen van een machtiging. Bekijk de belangrijkste wijzigingen.

Röntgenopnamen mogen alleen worden gemaakt op grond van een individuele indicatie, naar aanleiding van een diagnostische vraagstelling, mede gebaseerd op klinisch onderzoek. Daarbij moet de opname worden gemaakt met een zo laag mogelijke dosis als redelijkerwijs haalbaar is. Aangezien de meeste bitewing- of solo-opnamen een duidelijker beeld opleveren dan een overzichtsfoto zijn dit de röntgenfoto’s van eerste keus. Hierbij is ook sprake van zo min mogelijk stralingsbelasting. In sommige gevallen kan een kaakoverzichtsfoto geïndiceerd zijn. Indicaties voor het aanvragen van een kaakoverzichtsfoto kunnen zijn:

  • Sterk vermoeden van ernstige ontwikkelingsstoornissen
  • Meerdere verstandskiezen met (klinische) extractie indicatie
  • kaaktraumata
U kunt via het Vecozo-portaal een machtiging aanvragen. Deze aanvraag wordt per direct beoordeeld op rechtmatigheid en doelmatigheid en u krijgt per omgaande de toestemming of afwijzing. Kaakoverzichtsfoto’s in het kader van orthodontie worden met F-codes gedeclareerd en worden niet vergoed uit de basisverzekering.

Een eenvoudig bacteriologisch onderzoek (code M32) wordt niet vergoed uit de basisverzekering. De aanspraak op mondzorg voor de jeugd is limitatief beschreven in artikel 2.7 lid 4 van het Besluit zorgverzekering. Een bacteriologisch onderzoek staat niet op deze limitatieve lijst en valt daarom niet onder de te verzekeren prestaties.

Per 1 januari 2018 is het enzymatisch onderzoek toegevoegd aan prestatie M32. Dit houdt in dat de speekseltest ook onder deze code is te declareren. Dit onderzoek valt ook niet onder de te verzekeren prestaties. Als er bijzondere omstandigheden zijn die een bacteriologisch of enzymatisch onderzoek noodzakelijk maken, kunt u een gemotiveerde machtigingsaanvraag indienen voor de bijzondere tandheelkunde. Deze aanvraag wordt door ons beoordeeld op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Lachgasbehandelingen worden onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering (bijzondere tandheelkunde). Met ingang van 1 januari 2018 moet hiervoor vooraf een machtiging aangevraagd worden voorzien van een motivatie waarom lachgas geïndiceerd is. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor de jeugd. Bij uw eerste aanvraag sturen wij u een vragenlijst waarin wij vragen naar de door u gevolgde scholing en een aantal veiligheidsaspecten rondom het gebruik van lachgas. Wij beoordelen de ingevulde vragenlijst onder ander op de volgende criteria:

  • Zowel de tandarts als degene die assisteert heeft aantoonbaar een cursus lachgassedatie gevolgd.
  • De tandarts heeft scholing in angstbegeleiding gevolgd.
  • Zowel de tandarts als degene die assisteert heeft een cursus basic life support gevolgd, waarvan de laatste keer maximaal 1 jaar geleden.
  • De praktijk en apparatuur voldoen aan de veiligheidseisen die gesteld worden aan het gebruik van lachgas.

Download de vragenlijst (pdf)

Declaraties voor lachgas kunt u met het machtigingsnummer en voorloopcode 014 voor de jeugd of 003 voor volwassenen bij ons indienen.

Per 01-01-2018 vergoeden we de volgende prestatiecodes 100% tot het maximale bedrag van de tandartsverzekeringen.

  • A10, A15
  • X10, X21,X22,X24,X25 en X26

Voorheen was dit een 75% vergoeding. Er is per 01-01-2018 geen eigen bijdrage van 25% meer van toepassing. We verzoeken u hiermee rekening te houden bij de declaraties.

Wettelijke wijzigingen

In de Regeling mondzorg is een verplichting toegevoegd voor zorgaanbieders om als praktijk een prijslijst voor materiaal en techniek (pdf) te publiceren. Op deze prijslijst dient per prestatie te worden aangegeven welke materialen en technieken tegen welke prijs door de betreffende praktijk worden aangeboden. In de toelichting van de Regeling mondzorg is een voorbeeld opgenomen. Gezien de mogelijkheden in verschillende materialen en technieken en de variatie in prijs, vinden wij het belangrijk dat patiënten voorafgaand aan de behandeling meer informatie kunnen verkrijgen over de verschillende behandel- en prijsmogelijkheden (bron NZa).
In de tariefbeschikking zijn een aantal wijzigingen omtrent omschrijvingen van prestatiecodes doorgevoerd. Deze kunt u vinden op de website van de NZa.
De wijzigingen in de Beleidsregel tandheelkundige zorg kunt u terugvinden op de website van de NZa.