Diabeteshulpmiddelen

​Informatie voor apotheken en medisch speciaalzaken over (uitwendige) hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van de bloedsuikerspiegel. En over apparatuur voor het zelf afnemen van bloed: bloedglucosemeter inclusief de noodzakelijke teststrips, inclusief eventuele noodzakelijk toebehoren.

Documenten

Veelgestelde vragen

Therapiemanagement en bloedglucosemeter

Als een verzekerde gebruik maakt van een bloedglucosemeter met boluscalculator of therapiemanagement waarbij de meter doseringsadvies geeft, dan vult de voorschrijver deze bijlage in. Op basis van een juist ingevuld formulier kunt u de tegemoetkoming voor de meter declareren.

Alleen voor verzekerden die actief gebruik maken van een dergelijke meter en waarvoor bijlage 3 (pdf) is ingevuld, kunt u het bijbehorende tarief voor de teststrips declareren (categorie 2). In bijlage 1 van de overeenkomst diabetestestmateriaal staat beschreven wanneer welke categorie gedeclareerd mag worden.

Declaratiecodes voor teststrips

  • 10310 (prestatiecodelijst 064) Diabetes teststrip categorie 1
  • 10311 (prestatiecodelijst 064) Diabetes teststrip categorie 2

Het AGB-register van Vektis is leidend voor uw overeenkomst en de declaratieafhandeling in onze systemen

Om een overeenkomst af te sluiten met correcte vermelding van zorgaanbieders, is het noodzakelijk dat uw praktijk (onderneming) - en persoonsgegevens goed geregistreerd staan in het AGB-register van Vektis. Aan apothekers vragen wij met klem in Vektis goed te controleren of de gegevens van de gekoppelde apothekers actueel zijn of beëindigd moeten worden. Wij adviseren u deze gegevens zo spoedig mogelijk te controleren en zo nodig aan te passen.

Geef wijzigingen door via www.vecozo.nl

Heeft u geen VECOZO-certificaat of wilt u een wijziging doorgeven, dan kan dat ook 

viainfo@agbcode.nl of via telefoonnummer 030 80 08 380.

​Op de datum van de publicatie van dit document is het NDF document nog niet vastgesteld.

Bij afwijkende software die het declareren van teststrips via de prestatiecodelijst 064 niet mogelijk maakt kan er via de Zi- standaard worden gedeklareerd. Deze oplossing geldt voor de periode van 01-01-2017 tot 01-01-2018

​Een inkoopprocedure is een voor alle partijen intensief traject. We hebben daarom zelf de prijs vastgesteld en bieden het contract aan alle aanbieders (medisch speciaalzaken en apotheken) aan.

​De afgelopen jaren is gebleken dat er bijna geen categorie 2 meters zijn gedeclareerd. Omdat we de contracten willen vereenvoudigen hebben we daarom de vergoeding voor teststrips gelijkgetrokken.

In de overeenkomst Diabetes is het volgende opgenomen: Leverancier monitort of de bloedglucosemeter naar behoren functioneert d.m.v. een metercontrole. Deze controle kan ook door een derde uitgevoerd worden (apotheek of ziekenhuis).

Het is belangrijk dat u uw gegevens in Vektis juist registreert. De gegevens in Vektis vormen de basis voor de overeenkomst die wij u aanbieden. Verder is van belang dat de zorgverlener die op basis van de overeenkomst bevoegd is declareert.

Ook voor de contractering 2018 geldt een volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam zijn

Werkt u met meerdere vrijgevestigde collega’s in de praktijk? (niet de medewerkers in loondienst) dan vragen wij u voor de contractering 2018 om 1 collega in de praktijk aan te wijzen die namens de praktijk de overeenkomst afsluit. Belangrijk is dat u onderling afstemt wie de overeenkomst met Zilveren Kruis tekent. Na het inloggen op het zorgverlenersportaal krijgt u de vraag wie u hiervoor machtigt. Het is belangrijk dat alle praktijkeigenaren (of vrijgevestigden) hun volmacht geven en dit bevestigen in het zorgverlenersportaal. Na het geven van de volmachten, vult de gevolmachtigde de vragenlijst voor de praktijk in en sluit de overeenkomst.

N.B. praktijken met 1 vrijgevestigde zorgaanbieder (01/02 AGB-code), rechtspersonen (17 agb-code) en gezondheidscentra met loondienaren (37 AGB-code) geven geen volmacht af.

Vanaf 1 januari 2017 komen de declaraties, ook DISV, via Vecozo direct bij Zilveren Kruis binnen. Dit geldt alleen voor declaraties van Zilveren Kruis (inclusief Interpolis, Avéro en OZF).

Per 1 januari 2018 komen ook de declaraties voor FBTO direct bij Zilveren Kruis binnen. De Avéro Volmachten blijven de declaraties via CHA verwerken.

CHA verwerkt aan het einde van de maand een totaaldeclaratie. Zilveren Kruis verwerkt de nota’s per schaderegel. Per saldo is er uiteindelijk geen verschil in vergoeding.