Als u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.

 

U neemt via de mail contact op met Zilveren Kruis. Het e-mailadres is zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. Wij zetten het zorgverlenersportaal gedeeltelijk opnieuw voor u open. U herstelt zelf de fout en mailt ons nadat u dit heeft gedaan. Controleert u de samenvatting goed, zodat wij de overige verzekeraars kunnen informeren.

 

Zilveren Kruis informeert de overige verzekeraars dagelijks via het landelijk volgformat via Vecozo. U hoeft hier verder niets voor te doen.

 

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is gedragsverandering en daardoor een gezondere leefstijl voor de patiënt. Het uitgangspunt is dat de drie onderdelen worden aangeboden in een zorgprogramma van 24 maanden.

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR:

 • personen met een BMI tussen 25 kg/m2 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
 • personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2)
 • vanaf een BMI = 30 kg/m² (ook met ‘normale’ buikomvang)

Zorgstandaard Obesitas (pdf)

 

Zilveren Kruis vergoedt alleen zorgaanbieders die met bewezen effectieve GLI programma’s werken die zijn opgenomen in het Loket Gezond Leven van het RIVM. Wij vinden het belangrijk dat voor onze verzekerden succesvolle en bewezen effectieve programma’s worden ingezet.

 

Zilveren Kruis vergoedt alleen interventies die zijn opgenomen als bewezen effectief in het GLI kwaliteitsregister Loket Gezond Leven van het RIVM. Indien uw in aanmerking wilt komen voor de vergoeding, dan zal de lokale interventie opgenomen moet zijn in dit register. Op het moment beoordeeld het RIVM de volgende drie interventies: Beweegkuur, COOL en Slimmer.

 

Nee, begeleid bewegen is geen onderdeel van de GLI, het is expliciet uitgesloten in de beleidsregel.

 

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst is aangegaan voor Multidisciplinaire zorg (ketenzorg) aan verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar. In Vektis zijn deze samenwerkingsverbanden geregistreerd met een 53 AGB code.

 

Zilveren Kruis stimuleert de regionale afstemming over de inzet en organisatie van de GLI. De ketensamenwerkingsverbanden zijn over het algemeen meer regionaal georiënteerd dan de GEZ verbanden.

Deze regionale afstemming stimuleren we ook doordat de GLI onderdeel wordt van het regioplan van regio-organisaties. Deze organisaties ontstaan ten gevolge van de nieuwe bekostiging Organisatie & Infrastructuur.

Een GEZ samenwerkingsverband met een ketenzorgovereenkomst kan wel een GLI overeenkomst afsluiten.

 

Ga het gesprek aan met de regionale zorggroep. Vraag bijvoorbeeld bij de huisartsen (met wie je vaak samenwerkt) na bij welke zorggroep ze zijn aangesloten. Deze zorggroep is ook het samenwerkingsverband bij wie je je kan aansluiten.

 

De functie van praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat de praktijkmanager taken daadwerkelijk overneemt en beschikt over de juiste competenties. Zilveren Kruis heeft dat vertaald in HBO niveau.

Hiermee sluiten wij aan op het rapport dat de FWG in 2016 op verzoek van de LHV heeft opgesteld en het competentieprofiel dat is opgesteld door de Vereniging van Praktijkmanagers (VvPM).

 • Een op de functie gerichte HBO opleiding of een geaccrediteerde post HBO opleiding praktijkmanagement
 • Beschikt over managementvaardigheden
 • Heeft kennis en ervaring met personeels-, financieel en operationeel beleid binnen de gezondheidszorg
 • Heeft enige kennis van juridische aangelegenheden
 • Heeft bij voorkeur ervaring met de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg

"We hanteren een overgansgregeling om huisartsen en praktijkmanagers ruimte te geven om per 2019 aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. De overgangsregeling is alleen voor huisartsen die in 2017 al een overeenkomst hebben voor praktijkmanagement. De regeling houdt in dat:

 • Huisartsen in 2018 nog niet aan de voorwaarde hoeven te voldoen om de praktijkmanager voor meerdere praktijken in te zetten.
 • De zittende praktijkmanager in 2018 nog niet aan de voorwaarde van een afgeronde HBO opleiding hoeft te voldoen. Als u in 2018 een nieuwe praktijkmanager aanneemt, geldt de opleidingseis wel.

Vanaf 2019 voldoet u aan de voorwaarden, zoals deze in het inkoopdocument staan voor huisartsen die nieuw starten met de vergoeding voor praktijkmanagement. "

De opleidingseis is gebaseerd op de concept-beschrijving en indeling van de functie praktijkmanager in de FWG-systematiek. De functie van praktijkmanager vraagt specifieke competenties en vaardigheden die aansluiten bij een opleiding op HBO niveau. Zilveren Kruis wijkt hiermee ook niet af van de opleidingseis die andere zorgverzekeraars stellen aan de praktijkmanager.

 

Door landelijke partijen is een gezamenlijke visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager wordt hierin benoemd als eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Vanuit deze samenwerking kan de volgende stap worden gezet in samenwerking op wijk- en regionaal niveau.

Met ons beleid sluiten we aan bij deze visie. We hebben daarom opgenomen in ons beleid dat we alleen nog deze aanvulling op de financiering van praktijkmanager willen toekennen als de praktijkmanager voor meerdere praktijken gezamenlijk werkzaam is.

 

Zilveren Kruis toetst niet individueel vooraf of de opleiding van uw praktijkondersteuner of praktijkmanager voldoet aan de voorwaarden uit ons inkoopbeleid. De opleidingseisen vloeien voort uit de FWG inschaling van de praktijkondersteuner en praktijkmanager en de opleidingseis die daarin wordt gesteld.

Wij hebben de mogelijkheid om achteraf te controleren en informatie bij u op te vragen. Individuele situaties worden op dat moment individueel beoordeeld. Hierbij nemen we vanzelfsprekend de beginselen van redelijkheid en billijkheid in acht.  

 

De prestatie kende een basismodule en een tweetal aanvullende modules. In de basismodule moest de huisarts voldoen aan alle voorwaarden, om aanvullende modules af te kunnen nemen. Dit wierp een drempel op voor het werken aan de service en bereikbaarheid van de praktijk. De prestatie is nu zo ingericht, dat alle modules afzonderlijk kunnen worden afgesloten.

De module klanttevredenheid zat in de basismodule en is overgeheveld naar de prestatie praktijkaccreditatie.

 

De prestatie is modulair opgebouwd en elke module heeft een afzonderlijk tarief. In het bepalen van het tarief zijn de reële kosten als uitgangspunt genomen. Zo hebben wij HIS leveranciers geraadpleegd voor de kosten van het aanbieden van online afspraken maken en aanvragen herhaalmedicatie.

 

Ja dat kan. Vanaf 1 januari 2019 is de prestatie Service & Bereikbaarheid geen onderdeel meer van de GEZ-financiering. De prestatie dient door de individuele praktijken aangevraagd te worden. Dit heeft te maken met de transitieperiode voor Organisatie & Infrastructuur. Alle huisartsenpraktijken die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen de prestatie Service & Bereikbaarheid afsluiten.

Het tarief wordt vastgesteld op basis van het aantal kwetsbare ouderen

Als u als individuele huisarts deelneemt, vult u het totaal aantal ouderen boven de 75 jaar in uw praktijk in. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat 20% van de patiënten van 75 jaar en ouder kwetsbaar is. Het jaartarief is 100 euro per kwetsbare patiënt. Daarnaast krijgt u een opslag van 25 euro op dit tarief voor het gebruik van een digitaal platform.

 • Bij gebruik zonder platform: ¼ x (€ 100 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)
 • Bij gebruik met platform: ¼ x (€ 125 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61