Veelgestelde vragen huisartsenzorg

Bekijk op deze pagina veelgestelde vragen over huisartsenzorg.

Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, kunt u een mail sturen naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. Deze overeenkomst kan alleen worden afgesloten door een GGD. Voor deze overeenkomst is het volgbeleid niet van toepassing.

U neemt via de mail contact op met Zilveren Kruis. Het e-mailadres is zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. Wij zetten het zorgverlenersportaal gedeeltelijk opnieuw voor u open. U herstelt zelf de fout en mailt ons nadat u dit heeft gedaan. Controleert u de samenvatting goed, zodat wij de overige verzekeraars kunnen informeren.

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht wijzigingen door te voeren.

We willen rust bieden door een meerjarenafspraak te maken. We bieden om die reden een 2-jarige overeenkomst aan. Dit draagt ook bij aan het terugbrengen van administratieve lasten in de zorg. De tarieven voor 2021 worden medio 2020 bekend gemaakt. Wij indexeren hierbij volgens de NZA-methodiek.

Als u geen overeenkomst Huisartsenzorg met ons afsluit voor 2019, kunt u wel de Wettelijke Betalingen declareren. Deze declaraties zijn vastgelegd in een overzicht Wettelijke Betalingen. Sluit u wel een overeenkomst Huisartsenzorg voor 2019 met ons af, dan vervallen de Wettelijke Betalingen automatisch.

Zilveren Kruis informeert de overige verzekeraars dagelijks via het landelijk volgformat via Vecozo. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Praktijkmanager

De functie van praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat de praktijkmanager taken daadwerkelijk overneemt en beschikt over de juiste competenties. Zilveren Kruis heeft dat vertaald in een aantoonbaar HBO niveau. In het Inkoopbeleid huisartsenzorg 2020-2021 (pdf) staan de voorwaarden:

 • U heeft een relevante HBO opleiding afgerond
 • Of u heeft een (eenjarige) opleiding tot praktijkmanager afgerond die is geaccrediteerd op HBO niveau.

Aan de voorwaarden is tevens voldaan als de praktijkmanager aantoonbaar is gestart met een bovengenoemde opleiding.

De functie van praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat de praktijkmanager taken daadwerkelijk overneemt en beschikt over de juiste competenties. Zilveren Kruis heeft dat vertaald in HBO niveau. Hiermee sluiten wij aan op het rapport dat de FWG in 2016 op verzoek van de LHV heeft opgesteld en het competentieprofiel dat is opgesteld vodoor de Vereniging van Praktijkmanagers (VvPM). De voorwaarde voor het opleidingsniveau staan in de bijlagen Inkoopbeleid huisartsenzorg 2020-2021.

In 2016 is door landelijke partijen een gezamenlijke visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager wordt hierin benoemd als eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Vanuit deze samenwerking kan de volgende stap worden gezet in samenwerking op wijk- en regionaal niveau. Met ons beleid sluiten we aan bij deze visie. We hebben daarom opgenomen in ons beleid dat we vanaf 2019 alleen nog deze aanvulling op de financiering van praktijkmanager willen toekennen als de praktijkmanager voor meerdere praktijken gezamenlijk werkzaam is.

GGZ

Zilveren Kruis ziet het gebruikt van een beslissingsondersteunend instrument om de benodigde zorg of verwijzing te bepalen als een pré. Geschikte instrumenten hiervoor zijn: Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen – DIPP (INPREZE / Interapy), Minddistrict Triage (Minddistrict), mirro-screener (Stichting mirro), TeleScreen / QuickScreen (Telepsy), Screener ZorgIQ (Stichting zorgIQ). Wilt u een instrument gebruiken dat niet wordt genoemd? U kunt de leverancier vragen het instrument dan te laten toetsen bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG).

Hierover zijn landelijke afspraken. Voor een verzekerde is een verwijzing uiterlijk 9 maanden geldig. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de GGZ-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan GGZ, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor vervolgbehandeling van dezelfde problematiek door dezelfde zorgaanbieder binnen de gespecialiseerde GGZ (waarvoor een zogenaamde vervolg-dbc wordt geopend) is geen nieuwe verwijzing vereist, ongeacht de diagnose/behandeling van de gespecialiseerde GGZ.

POH-S

We investeren in het basisteam van de huisarts via de POH-S module. Vanaf 2020 verruimen we het maximaal aantal uur (3,25 uur per normpraktijk) door het basistarief te verhogen. Dat betekent meer bekostiging wanneer u meer uren inzet in de praktijk. Hiermee creëren we ‘Meer tijd voor de patiënt’. We informeerden u hierover in de nieuwsbrief van september.

U kunt de POH-S uren ook inzetten voor andere professionals die minimaal HBO opgeleid zijn. Zoals de physician assistent (PA) of de verpleegkundig specialist (VS). De inzet van deze professionals beoordeelt u zelf op basis van behoefte en beschikbaarheid.

De voorwaarden voor de inzet van de POH-S, gelden ook voor de inzet van andere professionals. Dat betekent dat u de betreffende ureninzet moet vastleggen, want betaalde zorg moet uiteraard herleidbaar zijn tot geleverde zorg. Als Zilveren Kruis vragen heeft over de vastlegging van deze uren, dient u deze informatie te kunnen aanleveren. En net als de POH-S mag de professional tijdens deze uren niet op een andere wijze declareren. Dit om dubbele bekostiging te voorkomen. Deze verduidelijking publiceren we ook de nieuwsbrief van december 2019.

In de rekentool op de website (xlsx) kunt u het maximaal aantal uren inzichtelijk maken voor uw praktijk. Het maximaal te declareren uren hangt af van de patiëntpopulatie in combinatie met de werkelijke inzet in de praktijk. U kunt elk kwartaal het aantal uren aanpassen door een bericht te sturen aan zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.

Zilveren Kruis toetst niet individueel vooraf of de opleiding van uw praktijkondersteuner of praktijkmanager voldoet aan de voorwaarden uit ons inkoopbeleid. Wij hebben de mogelijkheid om achteraf te controleren en informatie bij u op te vragen. Individuele situaties worden op dat moment individueel beoordeeld. Hierbij nemen we vanzelfsprekend de beginselen van redelijkheid en billijkheid in acht. De voorwaarden rondom opleiding staan hierboven toegelicht.

Kwetsbare ouderen

De prestatie is in 2016 ontwikkeld met het doel knelpunten aan te pakken in de zorg rondom kwetsbare ouderen. De prestatie is voor de looptijd van twee jaar afgesproken en hebben we tussentijds geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wil Zilveren Kruis de prestatie ook in 2018 en 2019 aanbieden. De vergoeding voor de prestatie is bedoeld om huisartsen en/of de  POH-S ruimte te geven voor samenwerking rondom kwetsbare ouderen.

Als u als individuele huisarts deelneemt, vult u het totaal aantal ouderen boven de 75 jaar in uw praktijk in. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat 20% van de patiënten van 75 jaar en ouder kwetsbaar is. Het jaartarief is € 100 per kwetsbare patiënt. Daarnaast krijgt u een opslag van € 25 op dit tarief voor het gebruik van een digitaal platform.

 • Bij gebruik zonder platform: ¼ x (€ 100 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)
 • Bij gebruik met platform: ¼ x (€ 125 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)

Kwaliteit - Service & bereikbaarheid

Zilveren Kruis geeft de voorkeur aan het meest voorkomende keurmerk en dat is NHG accreditatie. Het behalen van een ander keurmerk is ook mogelijk. U kunt hierbij denken aan Dekra, Kema en HKZ.

Ja dat kan. Vanaf 1 januari 2019 is de prestatie Service & Bereikbaarheid geen onderdeel meer van de GEZ-financiering. De prestatie dient door de individuele praktijken aangevraagd te worden. Dit heeft te maken met de transitieperiode voor Organisatie & Infrastructuur. Alle huisartsenpraktijken die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen de prestatie Service & Bereikbaarheid afsluiten.

Als u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.

Zilveren Kruis juicht het horizontaal doorverwijzen onder huisartsen toe. Verrichtingen die in de eerstelijn kunnen worden gedaan, worden daar idealiter ook gedaan. De huisarts die de verrichting uitvoert, declareert de prestatiecode die hoort bij de verrichting. Iedere huisarts kan declareren voor een willekeurige patiënt, dus ook voor een patiënt van een andere huisarts.

Het tarief voor de M&I-verrichting is een tarief inclusief de vergoeding voor de tijd, die wordt besteedt aan het uitvoeren van de M&I-verrichting. De handelingen, die vooraf gaan aan het uitvoeren van de M&I-verrichting, zoals uitgebreide uitvraag van klachten en hulpvraag, vraagverheldering, lichamelijk onderzoek, diagnostiek en het advies, zijn geen onderdeel van het tarief van de M&I-verrichting. Deze handelingen kunnen separaat in rekening gebracht worden op basis van de besteedde tijd als regulier consult of een van de varianten hiervan. Indien voorafgaand aan de M&I-verrichting hulpvragen los van de M&I-verrichting worden beantwoord, kunnen deze als consult naast de M&I-verrichting in rekening worden gebracht.

 • ELV laag complex (voor een enkelvoudige aandoening). De huisarts heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening.
 • ELV hoog complex (voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen). ADL worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden De specialist ouderengeneeskunde heeft de medische verantwoordelijkheid bij hoog complexe zorg. Deze verantwoordelijkheid kan ook worden overgedragen aan een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
 • ELV voor palliatief terminale zorg (PTZ) (waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts gemiddeld drie maanden of korter zal zijn). ADL worden van de patiënt veelal overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase.

De ELV-zorg bestaat uit:

 • Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is (inclusief huisvestingskosten; inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen etc)
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging
 • Geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
 • Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf

Deze zorg valt niet onder ELV-zorg:

 • Paramedische zorg die niet samenhangt met de indicatie voor verblijf. Dat betekent dat indien een patiënt thuis al paramedische zorg ontvangt, voor een ándere indicatie dan die waarvoor hij/zij in het eerstelijnsverblijf is opgenomen, en deze zorg wordt voortgezet, deze zorg niet onder de ELV-zorg valt
 • Farmaceutische zorg
 • De geneeskundige zorg geleverd door de huisarts

Bij laag complexe zorg ligt het hoofdbehandelaarschap in principe bij de huisarts. Bij hoog complexe zorg valt de patient onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde zowel overdag als inde ANW-uren. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, indien hieroverandere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

De huisarts en de medisch specialist die op dat moment de patiënt in behandeling heeft mogen doorverwijzen. De zorgverlener kan hierbij gebruik maken van het Verenso afwegingsinstrument. Deze is te terug op de website van Verenso.

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is gedragsverandering en daardoor een gezondere leefstijl voor de patiënt. Het uitgangspunt is dat de drie onderdelen worden aangeboden in een zorgprogramma van 24 maanden.

Gecombineerde Leefstijl Interventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR:

 • personen met een BMI tussen 25 kg/m2 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
 • personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2)
 • vanaf een BMI = 30 kg/m² (ook met ‘normale’ buikomvang)

Zorgstandaard Obesitas (pdf)

Zilveren Kruis vergoedt alleen zorgaanbieders die met bewezen effectieve GLI programma’s werken die zijn opgenomen in het Loket Gezond Leven van het RIVM. Wij vinden het belangrijk dat voor onze verzekerden succesvolle en bewezen effectieve programma’s worden ingezet.
Zilveren Kruis vergoedt alleen interventies die zijn opgenomen als bewezen effectief in het GLI kwaliteitsregister Loket Gezond Leven van het RIVM. Indien uw in aanmerking wilt komen voor de vergoeding, dan zal de lokale interventie opgenomen moet zijn in dit register. Op het moment beoordeeld het RIVM de volgende drie interventies: Beweegkuur, COOL en Slimmer.
Nee, begeleid bewegen is geen onderdeel van de GLI, het is expliciet uitgesloten in de beleidsregel.
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst is aangegaan voor Multidisciplinaire zorg (ketenzorg) aan verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar. In Vektis zijn deze samenwerkingsverbanden geregistreerd met een 53 AGB code.

Zilveren Kruis stimuleert de regionale afstemming over de inzet en organisatie van de GLI. De ketensamenwerkingsverbanden zijn over het algemeen meer regionaal georiënteerd dan de GEZ verbanden.

Deze regionale afstemming stimuleren we ook doordat de GLI onderdeel wordt van het regioplan van regio-organisaties. Deze organisaties ontstaan ten gevolge van de nieuwe bekostiging Organisatie & Infrastructuur.

Een GEZ samenwerkingsverband met een ketenzorgovereenkomst kan wel een GLI overeenkomst afsluiten.

Ga het gesprek aan met de regionale zorggroep. Vraag bijvoorbeeld bij de huisartsen (met wie je vaak samenwerkt) na bij welke zorggroep ze zijn aangesloten. Deze zorggroep is ook het samenwerkingsverband bij wie je je kan aansluiten.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61