U vult nu eerst nee in bij de vragenlijst. Tot 1 januari 2019 kunt u het certificaat mailen naar zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. U ontvangt dan per 1 januari alsnog het hogere tarief. Heeft u voor 1 januari nog geen visitatiecertificaat ontvangen? Dan kunt u tot 1 april 2019 het certificaat mailen. Het tarief wordt dan verhoogd per de eerste van de maand nadat wij het certificaat ontvangen. Insturen van een certificaat na 1 april 2019 heeft geen zin. Uw tarief 2019 wijzigt dan niet.

Uw omzetplafond verlaagt als u minder behandelaren en/of uren heeft ingevuld in het overzicht van de samenstelling van uw praktijk ten opzichte van vorige jaar. Daarnaast verlaagt het omzetplafond als voor komend jaar geen opleidingsplaatsen heeft ingevuld terwijl u dat afgelopen jaar wel had aangegeven. Is er niets veranderd maar heeft u toch een lager omzetplafond gekregen, mailt u ons dan op zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl.

U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch bericht zodra de conceptovereenkomst voor u klaar staat. Heeft u binnen 10 werkdagen geen bericht ontvangen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: uurtarief hoofbehandelaar BGGZ of SGGZ * aantal werkuren per week per hoofdbehandelaar in de praktijk voor volwassenzorg * 46 werkweken * marktaandeel Zilveren Kruis inclusief De Friesland Zorgverzekeraar.

Is uw e-mailadres veranderd ten opzichte van vorig jaar en heeft u dit e-mailadres niet gewijzigd in het zorgverlenersportaal? Dan hebben wij de inloggegevens verstuurd naar het oude e-mailadres. U kunt zelf uw e-mailadres wijzigen in het zorgverlenersportaal onder uw account. Daarnaast kunt u een mail via het contactformulier verzoek om de inloggegevens te sturen. Wij sturen u dan de inlogcodes.

Dit kan via het contactformulier. Start u na de sluiting van het portaal een praktijk? Dan kunt u ook op een later moment een overeenkomst 2019 afsluiten. Afhankelijk van het tijdstip waarop u zich meldt bieden wij u de gelegenheid om een overeenkomst 2019 te sluiten vanaf 1 april 2019, 1 juli 2019 of 1 oktober 2019.

Wij nemen de gegevens uit Vektis over. U kunt via mijnagb.nl uw praktijkgegevens wijzigen. Zodra de gegevens juist in Vektis staan, mailt u ons dan op zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. Wij passen dan het aanbod aan en doen u een aanbod waarin de juiste praktijksamenstelling is vermeld. Houdt u hierbij wel rekening dat u tot uiterlijk 28 oktober 2018 een overeenkomst kunt sluiten.

Zolang u de overeenkomst nog niet heeft geaccepteerd, kunt u de vragen nog aanpassen. Als in het portaal de conceptovereenkomst staat, kunt u onderaan de pagina de knop AANPASSEN kiezen. Hiermee komt u terug in het eerste vraagblok. Als u hier “opslaan” kiest, verschijnen alle vraagblokken weer. Heeft u de overeenkomst al geaccepteerd? Neemt u dan via het contactformulier en vermeld welk vraagblok u opnieuw wilt invullen U ontvangt bericht zodra u het vragenblok opnieuw kunt invullen. Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen.

De volgende labels vallen onder de overeenkomst:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht (3313)
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351)
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V, statutair gevestigd te Leeuwarden (3358)
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3329) mede voor haar volmachten
 • IAK Volmacht B.V. (8971)
 • Aevitae B.V. (8958)

Vanaf 2019 contracteert De Friesland Zorgverzekeraar mede namens Zilveren Kruis. Daarom heeft u alleen van De Friesland Zorgverzekeraar bericht ontvangen en niet van Zilveren Kruis. Kijk voor meer informatie op de website van De Friesland Zorgverzekeraars.

Wij hanteren in 2019 Zilveren Kruis tarieven Voorgaande jaren heeft de NZa meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen, wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZA tariefbeschikkingen.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Wij verbinden tijdelijk geen consequenties aan het feit dat u geen ROM data aanlevert. Wij begrijpen dat u in de huidige dynamiek er voor kiest om geen data bij SBG aan te leveren. Wij houden u, zolang de Autoriteit Persoonsgegevens nog geen uitspraak heeft gedaan, niet aan de voorwaarde in de overeenkomst betreffende aanlevering SBG. Wij hebben dit laten staan in de hoop dat er binnenkort een oplossing komt.

Wij blijven u stimuleren om ROM te meten en te gebruiken in het contact met de individuele patiënt. Ondanks dat u de data niet aanlevert stimuleren wij wel het gebruik van de ROM meting. Het is belangrijk voor onze klanten dat de GGZ-aanbieders hun uitkomsten van zorg meten en inzichtelijk maken tijdens de behandeling. Voor verbetering van deze uitkomsten blijft de ROM-meting de basis.

Er moet sprake zijn van een in erkende en geregistreerde opleidingsplaats. U kunt dit bij het afsluiten van de overeenkomst aangeven. Of meld dit via ons contactformulier. De vrijgevestigde regiebehandelaar die de supervisie heeft, declareert de prestaties De regiebehandelaar blijft eindverantwoordelijk. De behandelaar in opleiding kan de tijd verantwoorden in de zorgprestatie. Alleen tijd besteed aan zorg voor de cliënt kan worden verantwoord. Tijd voor supervisie, of andere activiteiten in verband met de opleiding kunt u niet schrijven. Een behandelaar in opleiding kan geen regiebehandelaar zijn op basis van het beroep waarvoor hij in opleiding is.

Verblijfsdagen in de DBC:

 • Dagen waarop de verzekerde verblijft; deze worden gedeclareerd én gaan mee in de telling 365 dagen
 • Weekeinde- en vakantieverlof; deze worden niet gedeclareerd maar gaan wel mee in de telling 365 dagen
 • Overige afwezigheid (bv. ongeoorloofd); deze worden niet gedeclareerd en gaan niet mee in de telling 365 dagen
 • Onderbreking <30 dagen; deze worden niet gedeclareerd en gaan niet mee in de telling 365 dagen
 • Onderbreking >30 dagen; deze worden niet gedeclareerd en de telling start opnieuw

Verblijfsdagen in de ZZP:

 • Dagen waarop de verzekerde verblijft; deze worden gedeclareerd én gaan mee in de telling 1095 dagen
 • Weekeinde- en vakantieverlof; deze worden gedeclareerd én gaan mee in de telling 1095 dagen (tot max. 14 dagen per keer tenzij ziekenhuisopname en tot max. vakantieduur bij leerlingen)
 • Overige afwezigheid (bv. ongeoorloofd); deze worden gedeclareerd én gaan mee in de telling 1095 dagen (tot max. 14 dagen per keer tenzij ziekenhuisopname en tot max. vakantieduur bij leerlingen)
 • Onderbreking <30 dagen; deze worden niet gedeclareerd en gaan niet mee in de telling 1095 dagen (behalve eventueel de eerste 14 dagen indien afwezigheid ipv. einde behandeling)
 • Onderbreking >30 dagen; deze worden niet gedeclareerd en de telling start opnieuw (behalve eventueel de eerste 14 dagen indien afwezigheid ipv. einde behandeling)

Wij hanteren in 2019 Zilveren Kruis tarieven Voorgaande jaren heeft de NZa meerdere tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft voor onduidelijkheid gezorgd, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars. Om deze onduidelijkheid te voorkomen, wil Zilveren Kruis minder afhankelijk zijn van de oplevermomenten van de NZA tariefbeschikkingen.

In dat geval krijgt uw patiënt een lagere vergoeding. De hoogte van deze vergoeding kan de verzekerde nalezen op de website van het label waar hij of zij verzekerd is.

Het is belangrijk voor onze klanten dat de GGZ-aanbieders hun uitkomsten van zorg meten en inzichtelijk maken tijdens de behandeling. Voor verbetering van deze uitkomsten blijft de ROM-meting de basis. Het gebruik van ROM staat op dit moment niet ter discussie. GGZ NL adviseert haar leden ook om voortvarend door te gaan met het meten van ROM.

Momenteel is de contractueel verplichte aanlevering van ROM-data aan SBG opgeschort. Zorgverzekeraars hebben geen toegang tot benchmarkgegevens. Wij gaan er vanuit dat zorgaanbieders onverminderd gebruik maken van ROM. Daarom hanteren wij in 2019 hiervoor per aanbieder dezelfde opslag als in 2018. In de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) is afgesproken dat zorgaanbieders in 2020 hun activiteiten en de kwaliteit en doelmatigheid van hun handelen zichtbaar maken, zodat voor zowel patiënten als verzekeraars/gemeenten transparant is wat de kwaliteit van zorg is. Dit zullen wij meenemen in de beleidsbepaling voor de zorginkoop 2020. Individuele aanpassingen van de opslag zijn niet mogelijk.

Uw omzetplafond 2019 is gebaseerd op het omzetplafond 2018. Wij hebben een correctie toegepast als er in de afgelopen jaren sprake was van een onderbenutting. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de declaraties mei 2017-april 2018 en de prognose uit de uniforme productiemonitor (UPM) tot en met april 2018.

Alleen als u geen contract met ons heeft. In dat geval moet u vanaf 2019 voor verblijf van tevoren een machtiging bij ons aanvragen. Ook als u alleen een betaalovereenkomst met ons heeft.

Vraag uw machtiging eenvoudig via het online formulier aan

Is de behandeling met verblijf al in 2018 gestart? Dan mag die in 2019 zonder toestemming afgemaakt worden.

Er mag een nieuwe prestatie worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag en er een nieuwe verwijzing is. Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook moet er een nieuwe verwijzing zijn. Ook als na een jaar de behandeling in de Basis GGZ nog niet is afgerond, mag er een nieuwe prestatie worden geopend.

Er is geen sprake van een maximum aantal behandelminuten

De aantallen minuten die de NZa noemt in de Beleidsregel (BR/REG-17161) en de Nadere Regel (NR/REG-1735) zijn een inschatting van de tijd die gemiddeld nodig is om de zorg te leveren die hoort bij een integrale prestatie. Op deze inschatting heeft de NZa de berekening van de standaard maximumtarieven gebaseerd. Elke prestatie omvat alle zorg die nodig is. De ene keer zullen er meer minuten worden besteed, de andere keer minder.

Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten op basis van het aantal behandelminuten

Aangezien de NZa geen maximum aantal behandelminuten heeft vastgesteld, kán het aantal minuten van een prestatie BGGZ nooit op zijn. Het is dus ook niet toegestaan om een nieuwe prestatie te openen voor het vervolg van de behandeling, ongeacht of er een nieuwe verwijsbrief is. Wij controleren achteraf op het rechtmatig sluiten van prestaties BGGZ.

Kies de juiste prestatie op basis van de patiëntprofielen

U bepaalt de juiste prestatie op basis van het patiëntprofiel en niet op basis van het aantal minuten. Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf criteria:

 1. de DSM-stoornis
 2. de ernst van de problematiek
 3. het risico
 4. de complexiteit
 5. het verloop van de klachten

De patiëntprofielen worden omschreven in de Beleidsregel (BR/REG-17161).

Ja, dat mag en dat heeft geen financiële consequenties.

De verhouding tussen tijd geleverd door regie- en medebehandelaar heeft geen financiële consequenties voor de prijs van de prestatie. Er moet echter (behalve bij het onvolledig behandeltraject) directe tijd zijn geleverd door een geldige regiebehandelaar. Dit is vanzelfsprekend in het licht van het model kwaliteitsstatuut en de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar die hierin staan beschreven.
De medebehandelaar in de gespecialiseerde GGZ moet een beroep hebben wat voorkomt in de CONO beroepentabel.

In principe is er geen maximum aan het aantal prestaties per cliënt per kalenderjaar. Echter, het is alleen toegestaan om een prestatie te sluiten wanneer de behandeling is afgerond. Het is alleen toegestaan om een nieuwe prestatie te openen als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Of een nieuwe prestatie is toegestaan, is niet afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er is verstreken sinds het sluiten van de voorgaande prestatie. Er mag een nieuwe prestatie worden geopend als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Nee, parallelliteit met de GGGZ voor dezelfde diagnose is niet toegestaan. De prestatie in de BGGZ is een integrale prestatie waarin de totale zorgvraag van de verzekerde behandeld dient te worden. Wanneer er inzet nodig is van een andere zorgaanbieder in de BGGZ, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Ja, parallelliteit met de GGGZ voor een andere diagnose is toegestaan, hoewel dit niet de voorkeur heeft. Het moet dan wel gaan om een werkelijk andere diagnose en een eigenstandige behandeling. Wanneer er sprake is van het uitbesteden van bijvoorbeeld een deel van de behandeling, de diagnostiek of farmacotherapie, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Nee, dat mag niet.

Binnen de BGGZ wordt gewerkt met integrale prestaties voor een samenhangend patiëntprofiel. Dit betekent ook dat álle zorg die een verzekerde op een bepaald moment nodig heeft, binnen die prestatie geleverd dient te worden, ongeacht of er sprake is van één of meerdere diagnoses. Het is alleen toegestaan om een prestatie te sluiten wanneer de behandeling is afgerond. Het is niet toegestaan om een nieuwe prestatie te openen vanwege co-morbiditeit, een nieuwe primaire diagnose of een wijziging van de primaire diagnose.

Er mag uitsluitend een nieuwe prestatie worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag

Een nieuwe zorgvraag in de BGGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Ja, het product 'Chronisch' wordt vergoed, als het ingezet wordt voor verzekerden met een patiëntprofiel dat voldoet aan het profiel voor de prestatie Chronisch. De patiëntprofielen zijn te vinden in BR/REG-17161.

Het patiëntprofiel dat hoort bij Basis Chronisch is als volgt:

 • Er is sprake van een DSM stoornis
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie
 • Er is sprake van een laag tot matig risico

Deze prestatiecode mag alleen in de volgende gevallen gebruikt worden:

 • De verwijzer verwijst de cliënt naar een behandelaar in de basis GGZ, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast. 
 • Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de cliënt behandeld dient te worden in de specialistische GGZ. (Cliënt dient een nieuwe verwijzing aan te vragen voor S-GGZ)  
 • Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de cliënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de cliënt een andere behandelaar prefereert).

Ja, het product 'Chronisch' wordt vergoed, als het ingezet wordt voor verzekerden met een patiëntprofiel dat voldoet aan het profiel voor de prestatie Chronisch. De patiëntprofielen zijn te vinden in BR/REG-17161.

Het patiëntprofiel dat hoort bij Basis Chronisch is als volgt:

 • Er is sprake van een DSM stoornis
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie
 • Er is sprake van een laag tot matig risico

Nee, dit is niet toegestaan. De prestatie in de BGGZ is een integrale prestatie waarin de totale zorgvraag van de verzekerde behandeld dient te worden. Wanneer er inzet nodig is van een andere zorgaanbieder in de BGGZ, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Er kan uitsluitend een nieuw zorgtraject worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag

Een zorgtraject in de Basis GGZ kent geen maximaal aantal minuten. Een nieuwe zorgvraag in de Basis GGZ kan zich alleen voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (her-aanmelding). De cliënt heeft bij een nieuw zorgtraject een nieuwe verwijzing nodig.
 
Na 365 dagen mag er in de Basis GGZ een nieuw zorgtraject worden geopend zonder nieuwe zorgvraag

Dit is de enige uitzondering op bovenstaande uitleg. Als na 365 dagen de behandeling in de basis GGZ nog niet is afgerond, kan een nieuw zorgtraject worden geopend. In dat geval is er geen sprake van een nieuwe zorgvraag.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61