Beleid en contract extramurale farmacie

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Documenten


Overeenkomst en planning

Op 5 oktober 2020 bieden wij u een overeenkomst aan in het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal. Bekijk ook de volledige planning in het inkoopbeleid. Nieuwe aanbieders contracteren wij alleen wanneer er in de regio onvoldoende aanbod is om te voldoen aan de zorgvraag van onze klanten.

Vragen & antwoorden

Nee, we gaan toe naar gepaste aflevertermijnen. Lang als het kan, kort als het moet. Dit kan dus een half jaar of jaar zijn, maar niet per definitie.

De 3-jarige overeenkomst loopt automatisch door in 2019. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen: uw overeenkomst loopt van 2018 naar 2019 automatisch door. Het individuele kwaliteitsniveau wordt daarentegen wel jaarlijks vastgesteld. Het door u behaalde kwaliteitsniveau voor 2019 kunt u uiterlijk 15 november 2018 vinden in ons zorgverlenersportaal.Wanneer u zich voor de contractering niet laat vertegenwoordigen door een keten/koepel bieden wij u standaard een 2 jarige overeenkomst aan. Als u voorkeur heeft voor een 1 jarige Basisovereenkomst kunt u dit via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl kenbaar maken. Als u in 2018 een basisovereenkomst (preferentie) heeft afgesloten, dan is het niet mogelijk om over te stappen naar een IDEA-overeenkomst. 

Wanneer u zich voor de contractering laat vertegenwoordigen door een keten/koepel is het contract dat wordt aangeboden afhankelijk van het onderhandelresultaat.

Basisovereenkomst farmacie (looptijd van 1 en 2 jaar) 

Wilt u een contractuele relatie aangaan met Zilveren Kruis dan ondertekent u de basisovereenkomst farmacie. Conform de polisvoorwaarden van onze verzekerden is dan het preferentiebeleid Zilveren Kruis van toepassing op het multisource segment.

IDEA-overeenkomst (looptijd 2 jaar) 

U kunt er ook voor kiezen de IDEA-overeenkomst te ondertekenen, waardoor het gemiddelde prijsmodel voor het multisource segment zal gelden. Kiest u voor IDEA, dan tekent u voor de IDEA-overeenkomst, die een aanvulling is op de basisovereenkomst.

Nee, Het is niet mogelijk om gedurende de looptijd een IDEA-overeenkomst af te sluiten of over te stappen van de Basisovereenkomst naar de IDEA-overeenkomst.

Ja, de opzegtermijn voor de 3 jarige IDEA overeenkomst is 3 maanden. U maakt de overstap aan ons bekend via e-mail naar zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl. Het nieuwe contract gaat in op de eerste van de maand. Een voorbeeld: U stuurt de e-mail op 25 januari. Uw contract gaat in op 1 mei.

Bij samenwerkingsverbanden geldt deze overstap voor alle betrokken praktijken.

Ja, dit is mogelijk wanneer u zich voor de contractering niet laat vertegenwoordigen door een keten/koepel.

Overstap van 1-jarige naar meerjarige Basisovereenkomst 

Wanneer u voor 2018 een 1-jarige Basisovereenkomst heeft afgesloten bieden wij u de mogelijkheid om per 1 januari 2019 alsnog een meerjarige Basisovereenkomst af te sluiten met als einddatum 31-12-2020. De hogere tarieven behorende bij de meer jarenovereenkomst gaan in per 1-1-2019. 

Overstap van 3-jarige naar 1-jarige Basisovereenkomst 

Wanneer u een meerjarige Basis- of IDEA-overeenkomst heeft afgesloten kunt u per 1 januari 2019 overstappen naar een 1-jarige Basisovereenkomst. U kunt ook gedurende het jaar overstappen van IDEA naar Basis met een opzegtermijn van 3 maanden (zie vraag 'Overstappen IDEA naar Basis'). De 1-jarige overeenkomst heeft scherpere tarieven; deze gaan in per 1 januari 2019.

Bij uw beoordeling of multisource geneesmiddelen die chronisch worden gebruikt voor een periode langer dan 3 maanden kunnen worden afgeleverd, spelen de volgende factoren een rol:

  • De wens van de klant om geneesmiddelen voor een langere periode mee te krijgen
  • De voorschrijvend (huis)arts beoordeelt dat de patiëntveiligheid niet in gevaar komt en een recept uitschrijft voor een langere periode
  • De kans op wijzigingen in de medicatie of dosering gering is
  • De houdbaarheid van het geneesmiddel
De IDEA-overeenkomst is een aanvulling op de basisovereenkomst farmacie. De IDEA-overeenkomst gaat uit van een gemiddelde van een bedrag per DDD voor de multisource middelen. Meer details hierover kunt u terug vinden op onze website.

Het multisource overzicht is niet op ATC-niveau te verstrekken, omdat er afwijkende toedieningsvormen of doseringen zijn die niet aan de multisource definitie voldoen. Wel stellen we maandelijks een lijst multisource PRK-codes beschikbaar. 

Bekijk de actuele lijsten bij de Documenten op onze website.

Wat er in een verpakking zit is afhankelijk van de toedieningsvorm. Dit kunnen bijvoorbeeld zakjes met poeder zijn, een doosje pillen, een tube zalf of en flesje vloeistof. De exacte inhoud van de verpakking is daarbij afhankelijk van de opgave in de Z-Index taxe. 

De verpakkingsprijs is gebaseerd op het aantal DDD’s in een verpakking. Het aantal DDD’s per verpakking is ook gebaseerd op de Z-Index taxe. Voor medicijnen zonder een vastgestelde DDD, is de verrekeningsprijs gebaseerd op de gemiddelde verpakkingsinhoud van het medicijn. Deze informatie is in de multisource lijst opgenomen.

Er gebeurt niets. Omdat de berekening plaatsvindt op basis van de prijs-per-DDD hebben verschillen in verpakkingsgrootte hier geen invloed op.
U bent alleen verplicht spécialité af te leveren, als de voorschrijver heeft bepaald dat het medisch onverantwoord is dat de patiënt een generiek middel krijgt. Bij de vaststelling van de prijs voor de multisource middelen is hier rekening mee gehouden en voldoende ruimte gelaten voor de levering van spécialité.
Nee, de pakjesprijs kan niet wijzigen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Er zijn wel ontbindende voorwaarden opgenomen in de overeenkomst waar partijen een beroep op kunnen doen. In zo’n geval vindt er een onderhandeling plaats over eventuele gewijzigde condities. In een uiterst geval kan dit leiden tot opzegging van de overeenkomst door één van de partijen (of beiden).

Het is niet de bedoeling van ons beleid om apotheken in financiële problemen te brengen. U kunt gedurende de looptijd van de overeenkomst, met inachtname van de opzegtermijn van de IDEA-overeenkomst van 3 maanden, overstappen naar de Basis overeenkomst. De opzegtermijn voor het IDEA contract is 3 maanden. Bij samenwerkingsverbanden geldt deze overstap voor alle betrokken praktijken. 

U maakt de overstap aan ons bekend via e-mail: zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl. Tussentijds overstappen van de Basis overeenkomst naar de IDEA-overeenkomst is  niet mogelijk. 

Per 1 januari 2018 vernieuwt Zilveren Kruis haar preferentiebeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Bij de beoordeling of geneesmiddelen opgenomen kunnen worden in het preferentiebeleid en op welke wijze, hanteert Zilveren Kruis de ‘Handleiding substitutie’ van de KNMP.
 
Bekijk het overzicht van alle middelen waarvoor het preferentiebeleid 2018 - 2020 geldt (xlsx)

Het preferentiebeleid houdt in dat Zilveren Kruis binnen een groep geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof één of meer geneesmiddelen kan aanwijzen waarop onze klant alleen en uitsluitend aanspraak heeft. Als een apotheek in afwijking hiervan een ander merk aflevert, krijgt de verzekerde geen vergoeding. Dit is niet het geval indien er voor deze afwijking een medische noodzaak bestaat.

Meer informatie vindt u in de bijlage ‘Medische Noodzaak’ in het inkoopdocument Extramurale Farmacie 2018 - 2020 (pdf).

Wij brengen de huisartsen op de hoogte van ons beleid, en verzoeken u de consequenties voor de patiënt en de voorschrijver zelf duidelijk aan te geven. U moet het recept bewaren, zodat bij controle duidelijk is waarom een niet aangewezen middel uit het preferentiebeleid is afgeleverd.

De fabrikanten van de door ons aangewezen middelen hebben een leverings- en distributiegarantie afgegeven. Wij gaan er daarom van uit dat er geen leveringsprobleem zal ontstaan. Mocht dat toch het geval zijn, meldt u ons dat dan via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl o.v.v. 'Niet leverbaar preferent middel'. Wij trekken dit na en nemen zo nodig maatregelen. Er kan een vervangend middel als preferent worden aangewezen.

Bekijk de lijst met tijdelijk niet- leverbare preferente middelen mét het alternatief.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021