Gevolgen corona voor zorgaanbieders Wijkverpleging

Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als zorgaanbieder wijkverpleging ten tijde van corona. De pagina vullen we steeds voor u aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Financieel

Wij verwachten dat wij onze doelmatigheidsafspraken wijkverpleging niet gaan halen door de effecten van de coronacrisis op onze verzekerdenpopulatie. Hoe gaat Zilveren Kruis hiermee om?
De doelmatigheidsverbetering wordt conform het inkoopbeleid wijkverpleging berekend over heel 2020. Op basis van de declaratiedata volgen wij de effecten van de coronacrisis op de doelmatigheidsverbetering nauwlettend. Op dit moment kunnen we hier helaas nog geen uitspraak over doen. Wij zullen uiteraard op een later moment in redelijkheid en billijkheid de situatie beoordelen en zo nodig hierover met u afspraken maken.
Door uitval van personeel of het moeten stellen van prioriteiten kan de volledigheid en tijdigheid van onze declaratie in het gedrang komen. Hoe gaat Zilveren Kruis hiermee om?
Wij vragen u zoveel mogelijk te declareren conform de afspraken in het declaratieprotocol Wijkverpleging/ELV. De tijdigheid en volledigheid van de declaraties zijn belangrijk om de zorgkosten te kunnen monitoren. Hierdoor kunnen wij weloverwogen beslissingen nemen over financiële vraagstukken. Wij begrijpen dat het in deze periode niet altijd haalbaar is. U kunt de declaraties 2020 daarom indienen tot uiterlijk 6 maanden na de behandelperiode.
In navolging van de coronacrisis hebben wij meer no shows en afzeggingen van de cliënten. Hoe kunnen wij dit financieren?
Zorgverzekeraars vergoeden alleen zorg vanuit Zvw-wijkverpleging die feitelijk verleend is. No shows kunnen hierbij niet worden doorberekend of gedeclareerd worden aan Zilveren Kruis. Zilveren Kruis heeft, samen met de andere zorgverzekeraars, een pakket aan maatregelen opgesteld om zorgaanbieders die in financiële problemen komen door o.a. vraaguitval te ondersteunen. Zorgverzekeraars Nederland heeft op 25 maart en 5 april hierover brieven verstuurd aan de brancheorganisaties. De brief staat op onze website en ook op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Daar staat ook informatie over het aanvragen van financiële steun.
Door de coronacrisis krijgen wij meer vraag naar wijkverpleging. Kunnen wij budgetophoging krijgen?
Het huidige beleid van Zilveren Kruis voorziet al in een eventuele toename van de zorgvraag. Het overproductiebeleid is gekoppeld aan uw doelmatigheidscategorie. Deze vindt u terug in uw overeenkomst 2020. U heeft een volumevrije afspraak wanneer u in categorie 3 (tegen een lager tarief), 4 of 5 bent ingedeeld. Wanneer uw organisatie valt in categorie 1, 2, of kleine zorgaanbieder dan bieden wij 50% van uw budgetplafond tegen een lager tarief. Meer informatie hierover leest u in uw overeenkomst. Mocht u tegen grote problemen aanlopen door extra zorg die geleverd moet worden aan coronapatiënten en u verwacht uw budgetplafond te bereiken, dan kunt u contact opnemen via zorginkoop.wijkverpleging@zilverenkruis.nl.

Zilveren Kruis vergoedt ook in de thuissituatie de medische kindzorg die het kind normaal gesproken in een medisch kinderdagverblijf zou ontvangen. Voorwaarde is wel dat deze zorg voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en door een hbo-opgeleide kinderverpleegkundige wordt geïndiceerd en vastgelegd in het zorgplan conform het Normenkader (V&VN, 2014).

Ja, als fysiek echt niet kan is dit in een aantal gevallen zeker mogelijk. Belangrijk is dat

 • de inzet past bij de zorgvraag en digitale vaardigheden van de cliënt en mantelzorger(s) èn
 • dat de inzet een passend alternatief is dat voldoende bijdraagt aan de eerder geformuleerde doelen in het zorgplan.

Dit alles in overleg met de verzekerde. De wijkverpleegkundige maakt hiervoor een professionele inschatting of dit mogelijk is en legt haar onderbouwde oordeel vast in het zorgdossier. De directe contacttijd die u hierbij op afstand aan uw cliënt besteedt, kunt u op de reguliere wijze declareren op de integrale prestaties. Het declaratieproces voor extra vergoeding voor de toepassing van thuiszorgtechnologie wordt toegelicht bij “Extra vergoeding thuiszorgtechnologie”.

Nee, dit mag niet standaard. Om extra vergoeding te mogen declareren, maakt u hierover afspraken met ons via een aanvulling op de overeenkomst wijkverpleging 2020.Hiervoor is een ondertekend addendum nodig.

De hoogte van uw vergoeding hangt af van de soort technologie. Directe contacttijd met de cliënt kunt u via de reguliere integrale prestaties declareren. De extra vergoeding is bedoeld voor onder andere installatie, onderhoud apparatuur en storingen. Deze kosten verschillen per soort thuiszorgtechnologie en de vergoeding dus ook. Het kan zijn dat u voor één cliënt meerdere technologieën inzet, bijvoorbeeld zowel een medicijndispenser als zorg op afstand via beeldschermcommunicatie. Bij inzet van meerdere technologieën kunt u meerdere vergoedingen op 1062 declareren tot een maximum van 6.5 uur per cliënt per maand.

Directe contacttijd die u besteedt aan cliënten, ook op afstand, mag u declareren op de integrale doelgroepprestaties zolang deze zorg onder de reguliere normen en kaders van Zvw-wijkverpleging valt. Om extra vergoeding te mogen declareren voor bijvoorbeeld huur en onderhoud, maakt u hierover afspraken met ons via een aanvulling op de overeenkomst wijkverpleging 2020. Hiervoor is een ondertekend addendum nodig. Hierin staat vastgelegd welke thuiszorgtechnologie u toepast en hoe hoog de vergoeding is die u maximaal mag declareren per cliënt.

Heeft u nog geen addendum? Of wilt u uw huidige afspraken wijzigen vanwege de situatie rondom het coronavirus? Neem contact met ons op via ons contactformulier, en kies voor Wijkverpleging, ‘Ik wil een addendum voor thuiszorgtechnologie aanvragen’. Beantwoord bondig maar volledig de vragen , zodat duidelijk is waarvoor u uw vergoeding aanvraagt, met welke aanleiding en welke kosten u heeft of verwacht. We kunnen u dan snel helpen. U vindt alvast de voorwaarden voor thuiszorgtechnologie in deze Q&A.

De volgende voorwaarden gelden:

 • u declareert de vergoeding voor verzekerden die gebruik maken van de thuiszorgtechnologie, voor de periode dat deze wordt gebruikt. Het gebruik van thuiszorgtechnologieën wordt door de zorgaanbieder vastgelegd en omschreven in het Zorgplan van de verzekerde.
 • De technologie voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • zoals beschreven in de geldende NZa Beleidsregel Verpleging en verzorging van Thuiszorgtechnologie (prestatiecode 1062) Zie ook de Wegwijzer Bekostiging Digitale Zorg.
  • de vergoeding betreft enkel de inzet voor thuiszorgtechnologie in de zin van de Zvw.
 • De inzet past bij de zorgvraag en digitale vaardigheden van de cliënt en mantelzorger(s) èn
  • de inzet is een passend alternatief dat voldoende bijdraagt aan de eerder geformuleerde doelen in het zorgplan;
  • de inzet draagt bij aan meer doelmatige inzet van wijkverpleging (minder uren per cliënt per maand) en daarmee aan het verminderen van arbeidsproblematiek (ten tijde van het coronavirus en erna).

Clustering van cliënten met corona

Wij gaan onze cliënten met (hoog risico op) corona in de thuissituatie clusteren in een beperkt aantal routes. Hoe kunnen wij dit declareren?
In geval van clustering van cliënten in de thuissituatie kunnen de reguliere declaratiemethodes worden gebruikt. Binnen Zorgverzekeraars Nederland worden op dit moment afspraken gemaakt hoe om te gaan met eventuele meerkosten voor deze zorg. Indien er een medische noodzaak tot verblijf is verwijzen wij u naar de mogelijkheden binnen het ELV(cohort).

Machtigingen en PGB tijdens coronacrisis

Kan ik als aanbieder een cliënt direct in zorg nemen zonder de volledige indicatie te hebben gesteld en de machtiging te hebben ontvangen vanwege het Corona-virus?
Uitgangspunt is dat de hbo-wijkverpleegkundige vaststelt welke zorg noodzakelijk is voor de verzekerde. Dat is in deze crisisperiode niet anders dan in normale omstandigheden. Op het moment dat de geïndiceerde zorg voldoet aan de beleidsregels van de NZa en is vastgesteld en vastgelegd conform het Normenkader (V&VN, 2014) zal de machtiging worden toegewezen.

Kwalificaties zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Hierin volgt Zilveren Kruis de afspraken die landelijk zijn gemaakt. Bekijk de voorwaarden hier

Naast de landelijke afspraken stelt Zilveren Kruis de volgende voorwaarden:

 • De zorgprofessional waarvan de BIG-registratie is verlopen werkt altijd onder de supervisie van een BIG geregistreerde zorgprofessional.
 • Via de BIG geregistreerde zorgprofessional kan de door een niet BIG-geregistreerde professional geleverde zorg worden gedeclareerd.
De inzet van niveau 2 binnen de wijkverpleging is mogelijk conform de afspraken die binnen ZN en met V&VN zijn gemaakt, zie het nieuwsbericht op website van V&VN en ZN. Deze afspraken zijn van toepassing op zorgaanbieders die een overeenkomst met één of meerdere zorgverzekeraars heeft en gelden tot nader orde. Deze afspraak kan worden verlengt indien nodig. Belangrijk is dat alle zorgmedewerkers onder supervisie van een HBO- of master opgeleide verpleegkundige werken. Om gebruik te maken van deze regeling, maakt u een melding bij Zilveren Kruis via het formulier “Ik wil gebruikmaken van de regeling Helpenden tijdens Covid-19”.
Hierin volgt Zilveren Kruis de afspraken die landelijk zijn gemaakt met de beroeps- en branchepartijen. Op dit moment zijn daar (nog) geen aanvullende afspraken over gemaakt. Belangrijk is dat alle zorgmedewerkers onder supervisie van een HBO- of master opgeleide verpleegkundige werken.

Indicatiestelling en zorgverlening tijdens coronacrisis

De indicatiestelling vindt weer plaats achter de voordeur. Zilveren Kruis volgt daarmee het standpunt van de V&VN: ‘In de eerste maanden van de coronapandemie werden indicaties vanwege besmettingsrisico’s regelmatig gesteld via beeldbellen. Dat is niet meer nodig.’ Zie voor meer informatie de berichtgeving vanuit de V&VN.

In beginsel volgt Zilveren Kruis de reguliere afspraken omtrent grensvlakken. Wij begrijpen echter dat dilemma’s rondom bijvoorbeeld maaltijdzorg vaker voor kunnen komen. Daarom hanteren wij de volgende aanvulling op de landelijke afspraken.

Wanneer er sprake is van (verdenking op) besmetting met COVID-19 bij de verzekerde, dan kan dit worden aangemerkt als een geneeskundige context en kan maaltijdzorg gefinancierd worden vanuit de Zvw. Voorgaande is van toepassing wanneer mantelzorg (niet inwonend) niet langer de maaltijdzorg veilig kan leveren of wanneer de gezondheidstoestand verslechtert en de verzekerde de maaltijdzorg niet meer zelfstandig kan uitvoeren.

In het geval dat de mantelzorger(s) van de verzekerde besmet is (zijn) met het COVID-19 virus en zij hierdoor de maaltijdzorg niet meer kunnen leveren, kan de zorgverlener ervoor kiezen om maaltijdzorg zelf uit te voeren met de Zvw als passende financieringsstroom. Eén en ander dient wel navolgbaar te worden vastgelegd in het zorgdossier. Dit is van tijdelijke aard, totdat de extra maatregelen met betrekking tot de coronacrisis zijn beëindigd.
Een actueel zorgplan en goede verslaglegging is belangrijk om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen verlenen. Het is daarom belangrijk om de (tijdelijke) afschaling vast te leggen in het zorgdossier. Op die manier blijft u voldoen aan de wettelijke plicht tot dossiervoering en kan navolgbaar worden weergegeven dat de (afgeschaalde) zorginzet nog steeds passend is bij de gezondheidssituatie van de cliënt.
Wij hebben een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Kan Zilveren Kruis ons helpen aan deze middelen?
Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Dit wordt op regionaal niveau gecoördineerd door de GGD/GHOR. Meer informatie kunt u vinden op de website van rijksoverheid.
Een indicatie is het uitgangspunt van de zorgverlening. De richtlijnen schrijven voor dat er geen 'Wijkverpleging' gestart mag worden, als er geen geldige indicatie aan ten grondslag ligt. Zilveren Kruis is zich ervan bewust dat dit praktisch niet altijd haalbaar is en hanteert daarom een maximale termijn van 5 werkdagen tussen de start van de zorg en de datum van indicatiestelling. Ook ten tijde van een crisis moet de zorg uiteraard passend zijn bij de gezondheidssituatie van de cliënt en moet dit worden vastgelegd in een indicatie. Dit geldt voor zowel PGB-zvw als voor Zorg in Natura.
Huishoudelijke zorg betreft geen zorg zoals verpleegkundigen/verzorgenden die plegen te bieden en kan daarom niet gefinancierd worden uit de aanspraak Wijkverpleging. Huishoudelijke taken worden gefinancierd vanuit de WMO. Daarom adviseren wij zorgverleners en zorgaanbieders hierover afspraken te maken met de gemeenten. Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat het schaarse personeel in de wijkverpleging zoveel mogelijk wordt ingezet waar dat echt medisch nodig is.
Nee, dit mag in beginsel niet. De zorgorganisatie dient zelf een infectieprotocol te hebben over hoe te handelen bij besmetting of besmettingsgevaar. Conform het infectieprotocol kan in samenspraak met de verzekerde worden afgeweken van het vastgestelde zorgplan. Deze afwijkingen legt u navolgbaar vast in het zorgdossier. Daarnaast is het van belang de afspraken in ROAZ verband te volgen.
De wijkverpleegkundige maakt de afweging welke zorg noodzakelijk is, ook bij krapte als gevolg van het coronavirus. Dit zal altijd in samenspraak met de verzekerde gebeuren. De wijkverpleegkundige legt deze afweging vast in het zorgdossier en past zo nodig de indicatie aan. U kunt ook overwegen om waar mogelijk interventies zoals thuiszorgtechnologie in te zetten. Meer informatie over veilig afbouwen van zorg leest u op de website van V&VN
Zilveren Kruis maximeert het aantal declarabele uren voor (palliatief-terminale)zorg niet. Dit is ten tijde van de corona-crisis niet anders dan in reguliere omstandigheden. Ook ten tijde van de coronacrisis vergoeden wij PTZ conform de NZa-beleidsregels en de duiding van het Zorginstituut Nederland. Meer informatie over PTZ vindt u op de PTZ-informatiepagina van Zilveren Kruis.

Binnen Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat gedurende de periode 1 maart - 1 juni 2020 afgezien kan worden van de eerste handtekening. Wel dient navolgbaar vastgelegd te zijn in het dossier waarom de handtekening ontbreekt en dat de cliënt heeft ingestemd met de afspraken. Eventueel kan deze periode verlengd worden indien de situatie daar om vraagt. Na deze periode dient de handtekening alsnog te worden gezet.