Aanpassingen voorwaarden mondzorg vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is het C- en P-hoofdstuk in de prestatie- en tariefbeschikking mondzorg anders. Daarnaast veranderen een aantal voorwaarden. 

Prestatie C020 (mondzorg aan huis) wordt alleen uit de basisverzekering vergoed na machtiging

Als een verzekerde om medische redenen niet in staat is om de praktijk van een mondzorgverlener te bezoeken, kan er aanspraak zijn op prestatie C020 vanuit de bijzondere tandheelkunde. Wij moeten vooraf toestemming geven. Hiervoor kunt u een onderbouwde machtigingsaanvraag indienen met Vecozo-formulier M09. Zonder machtiging wordt prestatie C020 vergoed vanuit de tandverzekering (als de verzekerde deze heeft afgesloten).

Volgens de prestatie- en tariefbeschikking mondzorg 2022 is prestatie C020 alleen van toepassing als de mondzorgverlener een verzekerde thuis behandelt. De prestatie kan niet in rekening worden gebracht wanneer de zorg wordt geleverd vanuit een mobiele tandartspraktijk, zoals een bus.

Reiskosten kunnen niet apart in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn verrekend in de tarieven van alle declarabele prestaties in de mondzorg. Reistijd is geen zorg en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor prestatie P044 (toeslag zeer ernstig geslonken kaak) gelden voorwaarden

Als bij een verzekerde een klikgebit is geïndiceerd, maar een volledig kunstgebit wordt geplaatst, kan een toeslag zeer ernstig geslonken kaak (prestatie P044) in rekening worden gebracht. Wij moeten vooraf toestemming geven. Hiervoor kunt u een machtigingsaanvraag indienen met Vecozo-formulier M023. De aanvraag wordt alleen gehonoreerd bij verzekerden die aanspraak hebben op implantaten, maar deze niet willen of niet kunnen krijgen. We gaan ervan uit dat het nieuwe volledige kunstgebit in ieder geval 5 jaar meegaat en dat er gedurende die periode afgezien wordt van implantaten.

Bij goedkeuring van de machtiging dient de P044 met soort bijzondere tandheelkunde 003 gedeclareerd te worden.

Een tijdelijk volledig kunstgebit (prestatie P023) mag na een half jaar machtigingsvrij vervangen worden

Bij het maken van het eerste kunstgebit na het trekken van de laatste gebitselementen kunt u kiezen of u een tijdelijk volledig kunstgebit maakt (P023) of een volledig kunstgebit (P020, P021 of P022). Prestatie P023 is bedoeld ter overbrugging van de periode tot het plaatsen van een definitieve prothetische voorziening. Dit laatste is machtigingsvrij na een periode van 6 maanden. Kiest u direct voor P020, P021 of P022? Dan gaan wij ervan uit dat het kunstgebit in ieder geval 5 jaar meegaat.

De voorwaarden voor autotransplantaten zijn gewijzigd

Het plaatsen van een autotransplantaat is een chirurgische verrichting en wij vergoeden deze behandeling alleen als deze uitgevoerd wordt door een door de NVvP erkende tandarts-parodontoloog, een door de NVOI erkende tandarts-implantoloog of een kaakchirurg.

Voor de jeugd zit deze behandeling in het basispakket. Voor volwassenen zit de behandeling in het basispakket als deze uitgevoerd wordt door een kaakchirurg. Daarnaast is in bijzondere gevallen vergoeding mogelijk uit de bijzondere tandheelkunde of uit de ongevalsdekking.

Als de behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts-parodontoloog of tandarts-implantoloog moeten wij vooraf toestemming hebben gegeven.

A30 (voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie) wordt alleen uit de basisverzekering vergoed na machtiging

Deze prestatie is bedoeld voor de organisatie van een behandeling onder algehele anesthesie in een ziekenhuis. Omdat deze prestatie bij de algehele anesthesie hoort, valt deze onder bijzondere tandheelkunde en moeten wij vooraf toestemming hebben gegeven.

Declaratie is alleen mogelijk als het ziekenhuis de algehele anesthesie zelf declareert (via een OZP). A30 mag niet in combinatie met A20 gedeclareerd worden.