Vragen en antwoorden POH-s beleidswijziging per 2022

De POH-s en huisarts leveren samen programmatische zorg voor chronische zieken. Door de inzet van een POH-s heeft de huisarts meer tijd om zich te richten op de complexere zorgvragen.

Werkzaamheden en kerntaken

De POH-s biedt gedelegeerde huisartsenzorg, vooral aan patiënten met een chronische aandoening en ouderen. Het accent van de werkzaamheden ligt op medisch-inhoudelijke activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie en protocollering (functieprofiel POH, 2017). Kerntaken van de POH-s zijn monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten.

Gevolgen beleidswijziging voor de financiering

Tot 2022 was er geen mogelijkheid voor een POH-s om te declareren. U kreeg een vaste vergoeding voor de daadwerkelijke inzet van de POH-s. Dit werd berekend via de rekentool POH-s. Daar hielden we rekening met uw populatie en de vergoeding via de module ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’. We corrigeerden ook voor de vergoeding van uw POH-S vanuit de ketenzorgtarieven.

Vanaf 2022 is de module POH-s vervangen door de ‘Aanvullende vergoeding POH-s’ én het declareren via de consulten en verrichtingen. Samengevat vergoeden we uw POH-s via een combinatie van de ketenzorg, ‘Aanvullende vergoeding POH-S’, reguliere financiering (consulten, visites en verrichtingen) en eventuele andere afspraken.

Bekijk ook onze rekentool en rekenvoorbeelden

Meer over het inkoopbeleid huisartsenzorg

Vragen & antwoorden

Vanaf 2022 is de vaste vergoeding vervangen door de ‘Aanvullende vergoeding POH-s’ én het declareren via de consulten en verrichtingen. De POH-s kan dus naast de ketenzorg de zorgverlening declareren.

Hierdoor sluit de bekostiging aan op de kerntaken van de POH-s, die zijn vooral zorg gerelateerd. In lijn daarmee vervalt de limiet voor de vergoeding van uw POH-s uren. Er geldt geen maximum meer en daardoor kan de POH-s naar behoefte worden ingezet.

Lees meer over het inkoopbeleid huisartsenzorg.

De aanvullende vergoeding is bedoeld als aanvulling voor de indirecte en niet-patiëntgebonden tijd. En deze aanvullende vergoeding wordt berekend over de uren waarvoor u geen andere vergoeding krijgt.

Onder indirecte tijd verstaan we de tijd die is gerelateerd aan het contact met de patiënt, zoals verslaglegging en collegiaal overleg. En onder niet-patiënt gebonden tijd verstaan we de tijd die niet gerelateerd is aan een patiënt, zoals scholing.

Lees meer over het inkoopbeleid huisartsenzorg.

De nieuwe rekentool houdt rekening met de totale inzet en de totale bekostiging van uw POH-s. Eerst kijken we naar de vergoeding die u mogelijk al ontvangt voor uw POH-s. Daarbij gaat het om de module ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’, de module ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ en eventuele andere afspraken.

Daarna corrigeren we voor de vergoeding die u ontvangt vanuit de ketenzorg. We gaan hierbij uit van de chronische patiënten die zijn geïncludeerd in het ketenzorgprogramma, volgens de inclusiecriteria van InEen. U ontvangt voor deze zorg al een ketentarief via de regio-organisatie.

Vervolgens blijft de overige tijd van de totale POH-s formatie over, die nog niet wordt bekostigd. Voor deze overige tijd vergoeden we 15% van de POH-s kosten. De POH-s kosten zijn gebaseerd op de jaarkosten van 1 fte POH-s. We houden daarbij rekening met de loonkosten, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, managementtijd van de huisarts, ICT en infrastructurele kosten.

U vindt de rekentool en rekenvoorbeelden bij rekentools.

Op onze website vindt u rekenvoorbeelden. Deze geven een indicatie van het benodigde aantal consulten voor een vergelijkbare kostendekking van uw POH-s als in 2021. De voorbeelden laten zien dat maximaal 2 lange consulten (of 4 normale consulten) per uur naast de ketenzorg nodig zijn.

In de praktijk kan dit anders zijn, dit is afhankelijk van de daadwerkelijke werkzaamheden die de POH-s uitvoert. Als uw POH-s veel wordt ingezet voor andere modules, dan zakt het benodigde aantal (lange) consulten per uur naast de ketenzorg.

U vindt de rekenvoorbeelden bij rekentools.

Vanuit de module ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’, de module ‘Samenwerking rondom kwetsbare ouderen’ en mogelijk ook andere afspraken, wordt uw POH-s vergoed voor indirecte en niet patiënt gebonden tijd.

Weet u niet precies hoe u het aantal uur bepaalt dat via deze modules wordt ingezet? Op de website vindt u een rekentabel die als hulpmiddel dient om het aantal uren POH-s uit die gelden te berekenen. De rekenregel is:

  • ( [bedrag vergoeding] : [Jaarkosten 1FTE POH-s] ) * [38 uur]

U vindt de rekentabel bij rekentools.

Bekijk de specificatie op tabblad 3 van het document rekentabel- en rekenvoorbeelden POH-s.

U vindt de rekentabel- en rekenvoorbeelden POH-s bij rekentools.