Nieuwsbrief september 2019

Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan het contactaanbod van Zilveren Kruis voor 2020-2021. Lees hier de belangrijkste informatie.

26 september opent het zorgverlenersportaal en kunt u een 2-jarige overeenkomst afsluiten

Met ons contractaanbod geven we invulling aan de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. We geven prioriteit aan de onderwerpen ‘Meer tijd voor de patiënt’ en de versterking van de regio. Het aanbod is tot stand gekomen in overleg met uw brancheverenigingen LHV en InEen. Met hen bespraken we de toekomst van de huisartsenzorg, het hoofdlijnenakkoord en wat dit betekent voor het contract.

We investeren vanuit meerdere bronnen in de huisartsenzorg

Onderstaande bronnen vormen de groeiruimte voor 2020 en 2021:

  • 1% voor demografische en autonome groei;
  • 1,5% voor onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord in 2020 en 2% in 2021;
  • Indexatie van alle tarieven (S1, S2, S3 en buiten segmenten);
  • Extra investering voor digitalisering en ICT infrastructuur;
  • Mogelijkheid tot tripartiete substitutie afspraken.

Op een aantal bronnen geven we hieronder verdere toelichting.

Ruim 1,5% groei gaat naar het basisteam van de huisarts, regionale initiatieven en ANW

Conform het hoofdlijnenakkoord besteden we deze groeiruimte, concreet betekent dit:

  • POH-S verruiming: We investeren in het basisteam van de huisarts via de POH-S module. We verruimen het maximaal aantal uur door het basistarief te verhogen. Dat betekent maximaal 3,25 uur extra per normpraktijk. U kunt de POH-S uren ook inzetten voor andere minimaal HBO-geschoolde medewerkers. Zoals de physician assistent en verpleegkundig specialist. De inzet van deze medewerkers beoordeelt u zelf op basis van behoefte en beschikbaarheid. De voorwaarden bij de POH-S module zijn hierop aangepast. We creëren hiermee ‘Meer tijd voor de patiënt’.
  • Regionale initiatieven ‘Juiste zorg op de juiste plek’: We investeren in initiatieven die passen binnen de onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord. Daarvoor krijgen huisartsenorganisaties financiële ruimte. Het regionale budget is gebaseerd op € 0,70 per verzekerde. Aan de inzet van deze gelden zijn een aantal voorwaarden (pdf) verbonden, deze vindt u op de website.
  • ANW-zorg: We investeren in initiatieven die zich richten op de continuïteit van de ANW-zorg en de aanpak van knelpunten. Huisartsenposten krijgen daarvoor financiële ruimte en kunnen plannen indienen.

Om bovenstaande mogelijk te maken investeren we een deel van de groeiruimte voor 2021 al in 2020. Over de besteding van de groeiruimte voor 2021 gaan we begin 2020 in gesprek met uw brancheverenigingen LHV en InEen.

We indexeren conform de indexpercentages die de NZa hanteert

Voor meer informatie hierover kunt u de NZa website raadplegen. Zowel de personele als de materiele kosten worden binnen deze methodiek meegenomen. De tarievenlijst (pdf) voor de S1, S3 en buiten segment staat op onze website. Voor S2 wordt het tarief en de indexatie definitief in de regionale onderhandelingen.

Wij stellen financiële middelen beschikbaar voor digitalisering en ICT infrastructuur

De financiële middelen komen uit het programma OPEN én een landelijk budget van €50 miljoen voor de looptijd van het hoofdlijnenakkoord (2019 t/m 2022). We geven een korte toelichting hierop:

  • OPEN: Vanaf 1 juli 2020 bent u wettelijk verplicht om patiënten elektronisch inzage in hun dossier te bieden. Vanuit het OPEN-programma wordt u gefaciliteerd om dit mogelijk te maken. Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen in de periode van 2020 tot en met 2022 daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. U moet voor de declaratie hiervan aan een aantal voorwaarden voldoen. Via een subsidieregeling van VWS zijn er ook gelden beschikbaar voor regionale coalities.
  • ICT infrastructuur: Landelijk is er €50 miljoen beschikbaar voor de digitalisering van de huisartsenzorg en verbetering van de ICT infrastructuur. Zilveren Kruis reserveert conform haar marktaandeel de financiële middelen voor dit onderwerp. Op dit moment ontwikkelen de landelijke partijen (ZN, LHV en InEen) een compact kader voor de besteding van deze €50 miljoen. Wij toetsen de (boven)regionale plannen aan dit kader voor de toekenning van deze gelden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze documentenpagina. Daar vindt u onder andere de inkoopdocumenten voor Huisartsenzorg, Chronische zorg en Organisatie & Infrastructuur.