Nieuwsbrief december 2019

Extra uren uit de POH-S module ook in te zetten voor andere professionals

Afgelopen weken hebben de meesten van u de overeenkomst voor 2020 al getekend. Het zorgverlenersportaal staat nog open tot 31 december 2019. We kregen van een aantal van u verschillende vragen over de POH-S module. Omdat deze vragen mogelijk bij meer huisartsen leven, geven we u via deze nieuwsbrief een verduidelijking.

We investeren in het basisteam van de huisarts via de POH-S module. Vanaf 2020 verruimen we het maximaal aantal uur (3,25 uur per normpraktijk) door het basistarief te verhogen. Dat betekent meer bekostiging wanneer u meer uren inzet in de praktijk. Hiermee creëren we ‘Meer tijd voor de patiënt’. We informeerden u hierover in de nieuwsbrief van september.

U kunt de POH-S uren ook inzetten voor andere professionals die minimaal HBO opgeleid zijn. Zoals de physician assistent (PA) of de verpleegkundig specialist (VS). De inzet van deze professionals beoordeelt u zelf op basis van behoefte en beschikbaarheid.

De voorwaarden voor de inzet van de POH-S, gelden ook voor de inzet van andere professionals. Dat betekent dat u de betreffende ureninzet moet vastleggen, want betaalde zorg moet uiteraard herleidbaar zijn tot geleverde zorg. Als Zilveren Kruis vragen heeft over de vastlegging van deze uren, dient u deze informatie te kunnen aanleveren. En net als de POH-S mag de professional tijdens deze uren niet op een andere wijze declareren. Dit om dubbele bekostiging te voorkomen. Deze verduidelijking publiceren we ook bij de Vragen en antwoorden POH-s beleidswijziging per 2022.

In de rekentool op de website kunt u het maximaal aantal uren inzichtelijk maken voor uw praktijk. U kunt elk kwartaal het aantal uren aanpassen door een bericht te sturen aan zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl

Afgelopen zomer hebben we – mede op verzoek van de LHV – besloten om flexibeler om te gaan met de POH-S bekostiging, door ook ruimte te maken voor andere professionals. Dat kan niet zonder (wettelijke) voorwaarden. We kunnen op dit punt helaas niet volledig voldoen aan de wens van de LHV.

Dat vinden we natuurlijk jammer. We zetten continu stappen om u ‘Meer tijd voor de patiënt’ te geven. Dat lukt op diverse punten, maar we zijn er nog niet. In samenspraak met u en in afstemming met de LHV werken we daar in 2020 verder aan.

Reactie op pamflet de Hartenkreet

Zaterdag 30 november stond Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop, met een opiniestuk in het AD. Hierin reageert hij op het pamflet ‘de Hartenkreet’ van een groep huisartsen. De boodschap van de huisartsen: ‘Help ons, het piept en kraakt in de huisartsenpraktijk.’ Op zaterdag 14 december nam Olivier namens Zilveren Kruis ook deel aan het zorgdebat ‘Zorg voor Samenhang’ van het Actiecomité Het Roer Moet Om.

Olivier: 'Het is een signaal dat wij ons als zorgverzekeraar zeer aantrekken. Want mensen worden ouder, de zorgvraag stijgt en zorg wordt steeds meer om de patiënt heen georganiseerd. Dankzij de huisarts is dit mogelijk. Naast de overheid hebben diverse partijen, vanuit ieders rol in het zorgstelsel, een stukje van de puzzel in handen. Wij dus ook.'

In het artikel benoemt Olivier vier concrete aandachtspunten en benadrukt hij het belang van samenwerken: 'De bestaande problemen zijn niet met één quick fix op te lossen. Maar in goede samenwerking kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, bijdragen aan de oplossing. Wij willen als Zilveren Kruis de krakende huisartsenpraktijk niet laten barsten.'

Lees hier het gehele opiniestuk ‘Huisartsen die eindeloos rondbellen, dat hoeft niet’ gepubliceerd door het AD op 30 november 2019.

Financiële tegemoetkoming beschikbaar voor het opleiden van een VS of PA

Wanneer een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) een opleiding gaat volgen. Dan kunt u tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Dit is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’ en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen, zijn te vinden op www.stichtingkoh.nl.

Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam maken de POH Jeugd & Gezin mogelijk

Een huisarts komt in aanraking met diverse problematiek. Opgroei- en opvoedproblemen kunnen een medische, maar ook een sociaalmaatschappelijke oorzaak hebben. Dit is het snijvlak waarop huisarts en POH Jeugd & Gezin samenwerken om passende hulp te bieden.

De POH Jeugd & Gezin is gespecialiseerd in het analyseren van opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken van kinderen en hun ouder(s) en zet passende hulp in. Bijvoorbeeld door zelf kortdurende interventies aan te bieden, of te zorgen dat hulp elders op gang komt. De POH Jeugd & Gezin werkt dan samen met welzijnsorganisaties in de buurt, het wijkteam, scholen, het CJG, Veilig thuis en andere hulporganisaties. De POH Jeugd & Gezin maakt deel uit van de praktijk van de huisarts en werkt onder regie en verantwoordelijkheid van de huisarts.

De gemeente Rotterdam financiert de inzet van de POH Jeugd & Gezin. Dit doen ze door een praktijk te financieren of juist een instellingen die POH’ers kan leveren. 

Per 1 januari 2020 worden de labels OZF en Avéro samengevoegd met Zilveren Kruis

Alle verzekerden van Avéro en OZF worden per 1 januari 2020 ondergebracht bij Zilveren Kruis. De verzekerden van Avéro en OZF krijgen een nieuw verzekerdennummer bij Zilveren Kruis. Elke verzekerde mag net als andere jaren per 1 januari veranderen van zorgverzekeraar. Deze verandering mogen zij tot 1 februari 2020 aan ons doorgeven.

Het controleren op verzekeringsrecht is extra belangrijk in januari en februari. Het is belangrijk dat u controle op verzekeringsrecht uitvoert. U voorkomt afwijzingen in declaraties als u na 1 februari een controle doet op verzekeringsrecht voor alle behandelingen vanaf 1 januari 2020. Bij controleren van het verzekeringsrecht vindt u de verzekerden terug onder UZOVI-code 3311.

Uw declaraties worden juist afgehandeld als u de declaraties gesplitst aanlevert over 2019 en 2020. U kunt de declaraties gesplitst aanleveren op de volgende manier:

  • Declaraties met een behandel-of startdatum tot en met 31-12-2019 van Avéro levert u aan op UZOVI-code 3329
  • Declaraties met een behandel-of startdatum tot en met 31-12-2019 van OZF levert u aan op UZOVI-code 3314
  • Declaraties met een behandel-of startdatum vanaf 01-01-2020 levert u aan op UZOVI-code 3311 Zilveren Kruis

Dit geldt voor debet- en creditfacturen. Vorderingen behorend bij OZF met UZOVI-code 3314 en vorderingen behorend bij Avéro met UZOVI-code 3329 worden per 09-12-2019 onder Zilveren Kruis (UZOVI-code 3311) geplaatst. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.