Inkoopbeleid toekomstbestendige huisartsenzorg

Dit nieuwsbericht is gewijd aan aanvullend beleid op uw 2-jarige overeenkomst 2020-2021. Hiermee geven we invulling aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Het aanvullende beleid ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ geldt vanaf 2021 en is tot stand gekomen in nauw overleg met uw brancheorganisaties LHV en InEen. Hieronder leest u de belangrijkste informatie. We eindigen het nieuwsbericht met de tarievenlijst 2021 en overige beleidsaanvullingen.

We willen bijdragen aan toekomstbestendige huisartsenzorg

Zilveren Kruis en de brancheorganisaties constateren dat het drukker wordt in de huisartsenpraktijk. De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en dat vraagt om ‘meer tijd voor de patiënt’. Tegelijkertijd vraagt dit om een andere inrichting van de zorg. Waarbij we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en beter aansluiten op de behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld een fysiek consult als het moet en een digitaal consult als dat beter is. Hiervoor willen we huisartsen de ruimte bieden en ook de kracht benutten van de samenwerking tussen regio-organisaties en huisartsenpraktijken.

Samen met de bracheorganisaties hebben we 4 doelstellingen geformuleerd

  1. Meer zorg op afstand: Het inzetten van online dienstverlening die aansluit bij de behoeften van patiënten. Hiermee bouwen we onder meer voort op de kansrijke initiatieven die zijn ontstaan tijdens de corona-crisis.
  2. Andere organisatie van huisartsenzorg: Hierbij kijken we naar mogelijkheden om de taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk anders te verdelen. Zodat de organisatie van de huisartsenzorg verbetert en er meer tijd ontstaat voor complexe patiënten.
  3. Meer persoonsgerichte zorg: Dat vraagt om een meer holistische benadering van de patiënt en het verbeteren van het gesprek met de patiënt. Zodat de huisarts patiënten met een brede hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (incl. sociaal domein).
  4. Efficiëntere praktijkvoering: Door de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk te verbeteren, neemt de druk op de praktijk af.

De huisartsenpraktijk kiest bij voorkeur één doelstelling. In het inkoopbeleid (pdf) leest u meer over de voorwaarden.

Het maximum budget is gebaseerd op de groeiruimte uit het Hoofdlijnenakkoord

Voor de jaren 2019 en 2020 is die groeiruimte 1,5% van de totale huisartsenbekostiging en voor 2021 en 2022 is deze ruimte 2%. De eerder gemaakte afspraken voor 2020 zijn terug te lezen in de nieuwsbrief van september 2019 en terug te vinden in het inkoopbeleid. Het beleid ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ omvat de financiële groeiruimte voor 2021 en is gericht op huisartsenpraktijken aangesloten bij een regio-organisatie en de regio-organisaties zelf.

Voor de huisartsenpraktijken is een maximum tarief vastgesteld per verzekerde. Bekostiging vindt plaats via de S3-afspraak ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’. Voor de regio-organisaties bepalen we een budget op basis van de aangesloten praktijken en bekostigen we via de O&I-afspraak. Dit budget wordt bepaald op basis van een bedrag per verzekerde. De hoogte van de bedragen per verzekerde stonden vermeld in de individueel verzonden versie van dit nieuwsbericht.

Naast het beleid ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ wordt een klein deel van de groeiruimte ingezet voor pilots Krachtige Basiszorg. Huisartsen die zijn aangesloten bij de pilots voor Krachtige Basiszorg krijgen hieruit een vergoeding voor adequate praktijkvoering en komen daarom niet voor de S3-vergoeding ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ in aanmerking.

Praktijken en regio-organisaties maken afspraken via het regioplan

Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen en ontvangen beide een aparte bekostiging. Via het regioplan committeren de deelnemende praktijken zich aan de voorwaarden. Nadat het regioplan (of de regionale contractafspraken) door Zilveren Kruis is goedgekeurd, volgt de bekostiging via de S3-afspraak en de O&I-afspraak. Het proces voor huisartsenpraktijken ziet er als volgt uit:

  1. U ontvangt een mail met de oproep in te loggen op het Zorgverlenersportaal indien u gebruik wilt maken van de afspraak ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’.
  2. Via een vinkje kunt u in het portaal uw voornemen aangeven.
  3. U stemt met uw regio-organisatie af welke doelstelling uw voorkeur heeft en aan welke ondersteuning u behoefte heeft.
  4. Zodra de afspraken met de regio-organisatie gemaakt zijn, ontvangt u van ons bericht dat de afspraak geactiveerd is.

Het proces voor regio-organisaties ziet er als volgt uit

Voor regio-organisaties geldt dat zij afstemming zoeken met de aangesloten praktijken over doelstellingen en ondersteuning. In het najaar van 2020 bespreekt u het regioplan/contractafspraken met uw regionale zorginkoper. In het plan staan de aanpak en KPI’s voor de doelstellingen voor ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ beschreven. Nadat het regioplan (of de contractafspraken) door Zilveren Kruis is (zijn) goedgekeurd, wordt de O&I-afspraak geactiveerd.

Zilveren Kruis levert de regio-organisatie een overzicht van de huisartsen die een vinkje in het portaal hebben gezet. Mocht de uitwerking van deze afspraak in het regioplan/contractafspraken niet aansluiten op de wens van de huisarts, kan deze altijd afzien van de afspraak. De daadwerkelijke activering van de afspraak vindt namelijk plaats nadat de regio-organisatie deelname van de betreffende huisartsenpraktijken aan de Zilveren Kruis regio-inkopers bevestigd heeft. De regio-organisatie en Zilveren Kruis maken hierover nadere afspraken.

Bent u aangesloten bij een regio-organisatie die niet is gecontracteerd door Zilveren Kruis?

Dan komt u als huisarts in beginsel niet in aanmerking voor een vergoeding S3 ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’. Wilt u hiervoor toch in aanmerking komen? Dan moet u zich wenden tot een regio-organisatie die wel door Zilveren Kruis is gecontracteerd. Daarbij gelden dan de voorwaarden die hierboven staand vermeld.

Tot slot de publicatie van de tarievenlijst en informatie over overige beleidsaanvullingen

De tarievenlijst 2021 (pdf) vindt u op de website van Zilveren Kruis. Voor segment 1 volgen we de NZa maximum tarieven. Deze tarieven zijn gemiddeld geïndexeerd met 3,63%. De overige tarieven uit deze lijst zijn ook met dit indexatiecijfer geïndexeerd.

In de Bijlage Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2020-2021 (pdf) hebben we ons beleid voor POH-S en praktijkmanager aangevuld. Voor de POH-S gaat het om de extra uren die vanaf 2020 beschikbaar zijn voor andere professionals uit de praktijk. We hebben daarover uitleg toegevoegd. En voor de praktijkmanager gaat het om de verruiming dat aan de opleidingsvoorwaarde is voldaan zodra hij/zij is gestart met de opleiding. Hierover bent u al geïnformeerd in de nieuwsbrief van december 2019 en het staat tevens vermeld bij de veelgestelde vragen. Voor de volledigheid is het vanaf nu ook verwerkt in het Inkoopbeleid.