Prestaties & vergoedingen

Informatie over prestaties en vergoedingen voor huisartsen.

GGZ

Zilveren Kruis ziet het gebruikt van een beslissingsondersteunend instrument om de benodigde zorg of verwijzing te bepalen als een pré. Geschikte instrumenten hiervoor zijn: Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen – DIPP (INPREZE / Interapy), Minddistrict Triage (Minddistrict), mirro-screener (Stichting mirro), TeleScreen / QuickScreen (Telepsy), Screener ZorgIQ (Stichting zorgIQ). Wilt u een instrument gebruiken dat niet wordt genoemd? U kunt de leverancier vragen het instrument dan te laten toetsen bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG).

Hierover zijn landelijke afspraken. Voor een verzekerde is een verwijzing uiterlijk 9 maanden geldig. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de GGZ-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan GGZ, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor vervolgbehandeling van dezelfde problematiek door dezelfde zorgaanbieder binnen de gespecialiseerde GGZ (waarvoor een zogenaamde vervolg-dbc wordt geopend) is geen nieuwe verwijzing vereist, ongeacht de diagnose/behandeling van de gespecialiseerde GGZ.

Kwaliteit - Service & bereikbaarheid

Zilveren Kruis geeft de voorkeur aan het meest voorkomende keurmerk en dat is NHG accreditatie. Het behalen van een ander keurmerk is ook mogelijk. U kunt hierbij denken aan Dekra, Kema en HKZ.

Ja dat kan. Vanaf 1 januari 2019 is de prestatie Service & Bereikbaarheid geen onderdeel meer van de GEZ-financiering. De prestatie dient door de individuele praktijken aangevraagd te worden. Dit heeft te maken met de transitieperiode voor Organisatie & Infrastructuur. Alle huisartsenpraktijken die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen de prestatie Service & Bereikbaarheid afsluiten.

Kwetsbare ouderen

De prestatie is in 2016 ontwikkeld met het doel knelpunten aan te pakken in de zorg rondom kwetsbare ouderen. De prestatie is voor de looptijd van twee jaar afgesproken en hebben we tussentijds geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wil Zilveren Kruis de prestatie ook in 2018 en 2019 aanbieden. De vergoeding voor de prestatie is bedoeld om huisartsen en/of de  POH-S ruimte te geven voor samenwerking rondom kwetsbare ouderen.

Als u als individuele huisarts deelneemt, vult u het totaal aantal ouderen boven de 75 jaar in uw praktijk in. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat 20% van de patiënten van 75 jaar en ouder kwetsbaar is. Het jaartarief is € 100 per kwetsbare patiënt. Daarnaast krijgt u een opslag van € 25 op dit tarief voor het gebruik van een digitaal platform.

  • Bij gebruik zonder platform: ¼ x (€ 100 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)
  • Bij gebruik met platform: ¼ x (€ 125 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)

POH-S

We investeren in het basisteam van de huisarts via de POH-S module. Vanaf 2020 verruimen we het maximaal aantal uur (3,25 uur per normpraktijk) door het basistarief te verhogen. Dat betekent meer bekostiging wanneer u meer uren inzet in de praktijk. Hiermee creëren we ‘Meer tijd voor de patiënt’. We informeerden u hierover in de nieuwsbrief van september.

U kunt de POH-S uren ook inzetten voor andere professionals die minimaal HBO opgeleid zijn. Zoals de physician assistent (PA) of de verpleegkundig specialist (VS). De inzet van deze professionals beoordeelt u zelf op basis van behoefte en beschikbaarheid.

De voorwaarden voor de inzet van de POH-S, gelden ook voor de inzet van andere professionals. Dat betekent dat u de betreffende ureninzet moet vastleggen, want betaalde zorg moet uiteraard herleidbaar zijn tot geleverde zorg. Als Zilveren Kruis vragen heeft over de vastlegging van deze uren, dient u deze informatie te kunnen aanleveren. En net als de POH-S mag de professional tijdens deze uren niet op een andere wijze declareren. Dit om dubbele bekostiging te voorkomen. Deze verduidelijking publiceren we ook de nieuwsbrief van december 2019.

In de rekentool op de website (xlsx) kunt u het maximaal aantal uren inzichtelijk maken voor uw praktijk. Het maximaal te declareren uren hangt af van de patiëntpopulatie in combinatie met de werkelijke inzet in de praktijk. U kunt elk kwartaal het aantal uren aanpassen door een bericht te sturen aan zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.

Zilveren Kruis toetst niet individueel vooraf of de opleiding van uw praktijkondersteuner of praktijkmanager voldoet aan de voorwaarden uit ons inkoopbeleid. Wij hebben de mogelijkheid om achteraf te controleren en informatie bij u op te vragen. Individuele situaties worden op dat moment individueel beoordeeld. Hierbij nemen we vanzelfsprekend de beginselen van redelijkheid en billijkheid in acht. De voorwaarden rondom opleiding staan hierboven toegelicht.

Praktijkmanager

De functie van praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat de praktijkmanager taken daadwerkelijk overneemt en beschikt over de juiste competenties. Zilveren Kruis heeft dat vertaald in een aantoonbaar HBO niveau. In het Inkoopbeleid huisartsenzorg 2020-2021 (pdf) staan de voorwaarden:

  • U heeft een relevante HBO opleiding afgerond
  • Of u heeft een (eenjarige) opleiding tot praktijkmanager afgerond die is geaccrediteerd op HBO niveau.

Aan de voorwaarden is tevens voldaan als de praktijkmanager aantoonbaar is gestart met een bovengenoemde opleiding.

De functie van praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat de praktijkmanager taken daadwerkelijk overneemt en beschikt over de juiste competenties. Zilveren Kruis heeft dat vertaald in HBO niveau. Hiermee sluiten wij aan op het rapport dat de FWG in 2016 op verzoek van de LHV heeft opgesteld en het competentieprofiel dat is opgesteld vodoor de Vereniging van Praktijkmanagers (VvPM). De voorwaarde voor het opleidingsniveau staan in de bijlagen Inkoopbeleid huisartsenzorg 2020-2021.

In 2016 is door landelijke partijen een gezamenlijke visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager wordt hierin benoemd als eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Vanuit deze samenwerking kan de volgende stap worden gezet in samenwerking op wijk- en regionaal niveau. Met ons beleid sluiten we aan bij deze visie. We hebben daarom opgenomen in ons beleid dat we vanaf 2019 alleen nog deze aanvulling op de financiering van praktijkmanager willen toekennen als de praktijkmanager voor meerdere praktijken gezamenlijk werkzaam is.